Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 09.10.2008, kl. 19:00

Indstilling om Lokaludvalgets egne netværksskabende aktiviteter

Indstilling om Lokaludvalgets egne netværksskabende aktiviteter

Kongens Enghave Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde torsdag den 9. oktober 2008

 

 

9.      Indstilling om Lokaludvalgets egne netværksskabende aktiviteter

KON 153/2008

BESLUTNING

 

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,

 

1. at Lokaludvalget træffer beslutning om en disponering af puljemidlerne som foreslået.

 

2. at der afsættes 161.550 kr. af puljemidlerne, hvis lokaludvalget godkender indstillingen.

 

Kgs. Enghave Lokaludvalgs beslutning på mødet den 9. oktober 2008:

 

Budgettet for restpuljemidler blev godkendt med følgende ændringer:

Bydelskort     15.000 kr.
Flip over mv.  5.000 kr.
A-bukke          5.000 kr.
Balloner          3.000 kr.

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING

 

Der er uforbrugte midler (se punktet orientering om puljestatus) tilbage i Lokaludvalgets pulje. Forretningsudvalget har på baggrund af input fra fagudvalgene drøftet, hvordan det resterende puljebudget for 2008 kan prioriteres, således at der kan igangsættes netværksskabende aktiviteter, som kommer bydelens borgere til gode, i dette år.

 

Erfaringen fra 2008 er, at vi ikke kan få lov til at overføre uforbrugte midler fra et regnskabsår til et andet. Og meldingen fra Center for Borgerservice er da også, at lokaludvalgene ikke kan overføre midler fra 2008 til 2009. 

 

 

LØSNING

Lokaludvalget godkender indstillingen om puljestøttede aktiviteter.

 

ØKONOMI

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.107.000 kr. til Kgs. Enghave Lokaludvalg i puljemidler i 2008.

Tabellen viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse, disponibelt beløb, indstillet beløb og restbeløb.

Lokaludvalgets
puljemidler

Budget 2008

Disponibelt beløb

Indstillet beløb 9/10

Resterende beløb

 


Kr.
1.107.000


Kr.
302.149


Kr.
231.863


Kr.
70.286

 

Puljemidlerne er givet som driftsmidler og bevillingen er anvist på Økonomiudvalgets bevilling, økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1.

 

 

VIDERE PROCES

Sekretariatet i samarbejde med relevante fagudvalg arbejder videre med de foreslåede aktiviteter.

 

BILAG

  • Forslag til prioritering af restpuljemidlerne med noter


 

Til top