Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 09.10.2008, kl. 19:00

Ansøgning om tilskud til Erfaringsudveksling om integration fra Karens Minde Kulturhus

Ansøgning om tilskud til Erfaringsudveksling om integration fra Karens Minde Kulturhus

Kongens Enghave Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde torsdag den 9. oktober 2008

 

 

5.      Ansøgning om tilskud til Erfaringsudveksling om integration fra Karens Minde Kulturhus

KON 106/2008

BESLUTNING

 

Socialudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,

 

1. at Lokaludvalget træffer beslutning om, hvorvidt udvalget vil støtte Erfaringsudveksling om integration med 9.000 kr.

2. at der afsættes 9.000 kr. af puljemidlerne, hvis lokaludvalget vælger at støtte arrangementet.

 

Kgs. Enghave Lokaludvalgs beslutning på mødet den 9. oktober 2008:

Der bevilges 9.000 til projektet samt ekstra 3.000 øremærket annoncering i den lokale presse.  Lokaludvalget opfordrer hermed Karens Minde Kulturhus til at gøre en ekstra indsats for at udbrede kendskabet til erfaringsudvekslingsturen og opfordre aktive borgere til at deltage.

Ved afstemning blev dette ændringsforslag til indstillingen vedtaget, idet 12 stemte for, 3 stemte imod og 1 undlod at stemme.

Lokaludvalget vurderer, at det falder udenfor puljens formål at støtte den svenske delegations besøg i Sydhavnen. Der gives derfor afslag på denne del af ansøgningen.

 

 

PROBLEMSTILLING

Karens Minde Kulturhus ansøger Lokaludvalget om støtte til erfaringsudveksling og gensidige besøg vedr. integrations for integrationsmedarbejdere m.fl. i hhv. Sydhavnen og Kulturhusets venskabsby Malmø.

 

Kulturhuset ønsker at deltage mere aktivt i integrationsindsatsen i bydelen, og mener at der er gode muligheder i erfaringsudveksling med venskabshuset i Sofielund. Det er ønsket med projektet, at personer der til daglig arbejder med integrationsspørgsmål i Sydhavnen kan få nytte af de erfaringer man har gjort sig i Sofielund, hvor det er vurderingen at man har godt greb om integrationsarbejdet. Ligeledes er det planen, at integrationsmedarbejdere i Sofielund besøger Sydhavnen.

 

Karen s Minde Kulturhus har gennem de sidste 5 år haft et kulturelt udvekslingssamarbejde med Folkets Hus i Sofielund, Malmö.

 

Der planlægges to arrangementer på hhv. Karens Minde og Sofielunds Folkets Hus.

 

Besøg fra Sofielund til Karens Minde

Kulturhuset ønsker at give samarbejdsparterne fra Sofielund indblik i de forskellige projekter, som arbejder med integration på Karens Minde-området; SydhavnsCompagniet , Sydhavnens Bibilioket, Center for Afklaring og Beskæftigelse (Københavns Kommune). Kulturhuset vil også gerne inddrage Lokaludvalget og repræsentanter fra skoler og daginstitutioner.

 

Der stiles mod at invitere max 50 personer fra Sydhavnen, som både er personer der arbejder professionelt med integration samt frivillige og engagerede borgere.

 

Besøg fra Sydhavnen til Folkets Hus, Sofielund.

Deltagere vil få indblik i de forskellige projekter vedr. integration och social økonomi, f.eks. projekterne "Ung Vision" (matcher fritidsinteresser med børn og unge);"Barn i stan" (kontakt mellem indvandrebørn og ældre svenskere); grundskole for indvandrere; samt forberedelse til u-landsarbejde.

 

Program for udvekslingsbesøget: film om Sofielund Folkets Hus; redegørelse for husets økonomi; hvordan arbejder man med "social økonomi"; information om huset projekter; og rollespil om integration; samt rundvisning i huset.

 

Resultatet af ovenstående projekt vil munde ud i en skriftlig evaluering med forslag til konkrete samarbejdsmuligheder i fremtiden.

 

Der ansøges om 20.000 kr. til de to udvekslingsbesøg (bustransport og forplejning). Sofielund Folkets Hus søger også støtte til arrangementet.

 

Ansøgningen har været til behandling i Socialudvalget. Socialudvalget vurderer, at det er et støtteværdigt projekt, og at der kan bevilges støtte til den danske delegation. Derimod mener, Socialudvalget, at den svenske del må søge penge til den del af programmet. Socialudvalget indstiller derfor, at der bevilges 9.000 kr. under forudsætning at det er den danske delegation, der tager til Sverige, og at turen afvikles og udbetales i år.

 

 

LØSNING

Det foreslås, at Kgs. Enghave Lokaludvalg træffer beslutning om, hvorvidt udvalget vil støtte Erfaringsudveksling om integration med 9.000 kr.

 

ØKONOMI

Hvis Lokaludvalget vælger at støtte Erfaringsudveksling om integration med 9.000 kr. kan midlerne tages af puljemidlerne.

 

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.107.000 kr. til Kgs. Enghave Lokaludvalg i puljemidler i 2008.

 

Tabellen viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse, disponibelt beløb, indstillet beløb og restbeløb.

Lokaludvalgets
puljemidler

Budget 2008

Disponibelt beløb

Indstillet beløb 9/10

Resterende beløb

 


Kr.
1.107.000


Kr.
302.149


Kr.
231.863


Kr.
70.286

 

Puljemidlerne er givet som driftsmidler og bevillingen er anvist på Økonomiudvalgets bevilling, økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1.

 

 

BILAG

 

·        Ansøgning om støtte til Erfaringsudveksling om integration

 

  

Til top