Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 09.10.2008, kl. 19:00

Meddelelser

Meddelelser

Kongens Enghave Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde torsdag den 9. oktober 2008

 

 

11.      Meddelelser

KON 104/2008

SKRIFTLIGE MEDDELELSER

Meddelelser fra Bymiljøudvalget

Der afholdes møde med om Teknik- og Miljøforvaltningen om Teglholmen lokalplanstillæg nr. 4, som Lokaludvalget sendte høringssvar om i maj. Mødet finder sted den 9. okt. kl. 8.

 

Betalingsring: Der holdes møde med Økonomiforvaltningen om betalingsring torsdag den 23. okt. Kl. 8-10 hos Valby Lokaludvalg.

 

Naboorienteringssag vedr. hotelbebyggelse mellem Vasbygade og Sydhavnsgade har været behandlet i BMU. BMU har ingen kommentarer og har bedt sekretariatet kontakte det Socialpædagogiske Seminarium, som vil blive umiddelbar nabo. Seminariet er ikke begejstret for byggeriet, men har ikke nogen kommentarer og påtænker ikke at indsende høringssvar selv. På den baggrund foreslår BMU, at der ikke indsendes kommentarer.

 

Kommunens nye Indsatsplan mod Bjørneklo blev behandlet på TMU's dagsorden den 20. august, hvorefter den kommer i høring. Lokaludvalgene er ikke med på høringslisten, da den sendes til lodsejere som har bjørneklo på deres grund.

 

Meddelelser fra Kulturudvalget

Kulturborgmester Pia Allerslev har inviteret Kulturudvalget til møde den 29. okt. Kl. 17 på rådhuset.

 

Logo: Efter den nyeste melding fra Center for Borgerservice om, at lokaludvalgene vil blive friere stillet ift. farvevalg i det lokaludvalgsdesign, som er under udarbejdelse, er Lokaludvalgets nye logo blevet rentegnet med den oprindelige røde farve. Snart vil logoet pryde hjemmeside, brevpapir m.m.

 

Meddelelser fra Socialudvalget

Socialudvalget har besluttet at fokusere på de to emneområder børn&unge og integration.

 

Nyt om medlemmer

Henrik Wiese overtager efter Søren Kranker på pladsen for de Konservative

 

Øvrige meddelelser

Lokaludvalget har modtaget denne orientering fra Teknik- og Miljøforvaltningen af 30. sept 08 vedr. de boligsociale helhedsplaner: "Center for Bydesign har tidligere i år sendt helhedsplaner vedrørende Landsbyggefondens årlige ramme til boligsociale indsatser i høring hos lokaludvalgene. Til orientering oplyses, at helhedsplanerne bliver behandlet i de relevante fagudvalg i perioden 8.10. - 29.10.2008, og skal herefter behandles i Borgerrepræsentationen den 27.11.2008. Når helhedsplanerne er endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen vil helhedsplanerne blive tilsendt lokaludvalgene".

 

U-turn: De puljestøtte projekter Mobil Sauna og Laser tagging vil begge finde sted i Sydhavnen fredag den 24. oktober. U-turn er i øjeblikket i dialog med By & Havn om et konkret sted, og har lovet at give besked om præcis tid og sted, når dette kendes.

 

Budgetaftale: Vedlagt i bilag til orientering brev fra Ritt Bjerregård om budgetaftalen.

 

Ligger fremme til udlevering:

Trivselsundersøgelse i Kongens Enghave (Niras, 2008), delrapport af større trivselsundersøgelse i almene boliger i København

Materialesamling: Før-evaluering af lokaludvalg – tema på lokaludvalgsmøde 9. november

 

Ligger fremme til gennemsyn:

Forslag til indsatsplan – bekæmpelse af bjørneklo

- og husk at Lokaludvalget er kommet på facebookJ Vi har nu 145 venner.

 

MUNDTLIGE MEDDELELSER

Poul Erik Lind gjorde opmærksom på, at AKB har skrevet 3 siders bemærkninger og spørgsmål vedr. naboorienteringssagen ved siden af det Socialpædagogiske Seminarium. Poul Erik sender brevet til sekretariatet, som rundsender til Bymiljøudvalget, somvurderer om det giver anledning til en støtteerklæring el.lign.

Brian Lenz orienterede om SydhavnsCompagniets sigøjnerfest under Kulturnat. Thyge Færch gjorde opmærksom på, at Slusen kan passeres på Kulturnat.

 

Socialudvalget har haft fælles møde med Valby om Sjælør og har været til hotspot konference. Der er enighed om bred indsats og et samarbejde på tværs af bydelsgrænsen. Beboerrådgiver Louise Cohn-Jacobsen, som har været barselsvikar, har fået nyt job i det boligsociale projekt på Sjælør Boulevard.

 

Bjarne Andreasen mindede om Karens Minde Kulturhus' jubilæumsfest, hvor lokaludvalgsmedlemmer er inviteret til at deltage gratis.

 

Jørgen Hansen orienterede om, at Aktive Rødder har fået egen hjemmeside: www.aktiverodder.dk.

 

  

Til top