Mødedato: 29.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset, Dronningensgade 34

Erdkehlgraven, Laboratoriegraven og Tømmergraven

Se alle bilag

Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte oplægget fra arbejdsgruppen Byplan, Trafik og Havnen med en skitsering af lokaludvalgets holdning til fremtiden for Erdkehlgraven, Laboratoriegraven og Tømmergraven. 

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter oplægget fra arbejdsgruppen Byplan, Trafik og Havnen med en skitsering af lokaludvalgets holdning til fremtiden for Erdkehlgraven, Laboratoriegraven og Tømmergraven. 
  2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender arbejdsgruppen Byplan, Trafik og Havnens oplæg som lokaludvalgets holdning til fremtiden for Erdkehlgraven, Laboratoriegraven og Tømmergraven.

 

Problemstilling

Ved sidste lokaludvalgsmøde den 18. december 2019 blev det besluttet, at på baggrund af Økonomiforvaltningens notat af 2. december 2019 (se bilag), skulle arbejdsgruppen Byplan, Trafik og Havnen udarbejde en skitsering af lokaludvalgets holdning til fremtiden for Erdkehlgraven, Laboratoriegraven og Tømmergraven. 

Arbejdsgruppen Byplan, Trafik og Havnen har behandlet sagen og kommer med følgende oplæg til Christianshavns Lokaludvalgs holdning til fremtiden for Erdkehlgraven, Laboratoriegraven og Tømmergraven:

Erdkehlgraven, Laboratoriegraven og Tømmergraven omfatter vandarealet fra gangbroen til de Grønne pigespejdere i sydvest op til Kongebrovej i nordøst.

Forslagene A, B og C i notat fra Miljø- og Fødevareministeriet peger på forskellige muligheder for fremtiden.

Forslag A: Etablering af lystbådehavn.
Løsningen forekommer helt urealistisk. I Københavns havn synes der pt. ikke at være behov for opgradering af pladser til lystbåde, og hvis behovet skulle opstå er der mange andre steder, hvor der er muligheder. Vandfladen i området vil give plads til 300 – 400 både.

Vanddybden i gravene mod øst er så lav, at det kun vil være anvendeligt for meget små fartøjer. Samtidig er bunden så forurenet, at det vil være forbundet med omfattende bortskaffelse af forurenet bundmateriale, hvis der skal bygges kajanlæg og/eller hamres pæle i.

Eksisterende kaj/bro anlæg mod nord – Ved halv tolv, Ved kanonbådsskurene mv. – er alle privat ejede og anvendes allerede af beboerne i området, hvorfor det ikke forekommer sandsynligt, at der kan etableres nye pladser i området.

Erdkehlgraven, Laboratoriegraven og Tømmergraven byder på begrænsede muligheder for at etablere faste faciliteter for rekreative aktiviteter og sportsaktiviteter, men arealet bør efter arbejdsgruppens mening holdes tilgængeligt til ad hoc aktiviteter af maritim karakter som vandpolo, SUP, kajakroning mv.

Forslag B: Indlemmelse i Københavns Havns Søområde.
Såfremt forslag B vælges, vil den kraftige forurening der er af havbunden i området overdrages til By & Havn, som efterfølgende vil få ansvaret for oprydning, hvilket vi ikke forventer at By & Havn vil sige ja tak til. Derfor vurderes forslag B heller ikke til at være en løsning.

Forslag C: Området forvaltes som søområde efter kystbeskyttelsesloven.
Det bør støttes at kystbeskyttelsesloven ændres så området ikke igen bliver opankringsområde. Arealet bør efter arbejdsgruppens mening holdes tilgængeligt til ad hoc aktiviteter af maritim karakter som vandpolo, SUP, kajakroning mv. Såfremt der vælges scenarie C vil det være muligt at ansætte en strandfoged til at holde øje med at de givne regler følges.

Derforforeslås det, at Christianshavn Lokaludvalg peger på løsning C, at området forvaltes som søområde efter kystbeskyttelsesloven.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget drøfter og beslutter lokaludvalgets holdning til fremtiden for Erdkehlgraven, Laboratoriegraven og Tømmergraven på baggrund af oplægget fra arbejdsgruppen Byplan, Trafik og Havnen.

Økonomi

Intet

Videre proces

Afhænger af drøftelsen.

Beslutning

1. Christianshavns Lokaludvalg drøftede oplæg fra arbejdsgruppen Byplan, Trafik og Havnen, der skitserer forslag til lokaludvalgets holdning til fremtiden for Erdkehlgraven, Laboratoriegraven og Tømmergraven.

2. Christianshavns Lokaludvalg godkendte arbejdsgruppens oplæg som det fremgår af problemstillingen, med en tilføjelse af hensyntagen til flora og fauna i forlængelse af, at man gerne ser området bliver tilgængeligt for ad hoc aktiviteter af maritim karakter. Det skrives sammen og sendes som opsummerende notat til Økonomiudvalget og Økonomiforvaltningen.

Til top