Mødedato: 29.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset, Dronningensgade 34

B-sag: Henvendelser til lokaludvalget, januar 2020

Christianshavns Lokaludvalg skal tage formandens håndtering af henvendelser til lokaludvalget til efterretning.

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Christianshavns Lokaludvalg tager hans håndtering af henvendelser til lokaludvalget til efterretning jf. løsningsafsnittet.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget fem henvendelser siden seneste lokaludvalgsmøde.

Løsning

1. Oprydning af Erdkehlgraven

COWI A/S orienterede med mail den 21. december 2019, at der d. 19. december 2019 blev udsendt et udbudsmateriale omkring oprydning af Erdkehlgraven m.fl. Udbudsteksten kan ses her:  https://www.ethics.dk/ethics/eo#/75f00143-6150-47af-b49a-c45ef3c5c962/homepage

COWI A/S oplyste, at de, der har indsendt høringssvar i forbindelse med restriktionszonen, vil blive kontaktet efter nytår.

 

2. Christianshavns Skole: Færdiggørelse af trappe- og aktivitetstribune

2.1. Beboerrepræsentationen i Treschows Stiftelse orienterede med mail den 7. januar 2020 lokaludvalget om, at den over for Byggeri København har opponeret mod idéen om opsætning af sejldug som indbliksværn til trappetribunen, der er opført som led i renoveringen af Christianshavns Skole. Beboerrepræsentationen begrunder det med, at sejldug vil blive jordslået og algebegroet og derved fremstå snavset og trist. Desuden er det ikke modstandsdygtigt over for hårdhændet leg og hærværk, og vil derfor let blive ødelagt. Endelig yder det ingen beskyttelse mod støjgenerne.

Beboerrepræsentationen vil derfor fastholde anmodningen om hærdet, sandblæst glas som indbliksværn som den bedste løsning, idet det både er sikkert, stærkt og smukt og yder en vis beskyttelse mod lydgener.

2.2. Med mail den 6. januar 2020 orienterede Beboerrepræsentationen i Treschows Stiftelse lokaludvalget om, at ejeren af naboejendommen, Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S, over for Byggeri København er kritisk i forhold til forslaget om anvendelse af sejldug, som en mulig løsning på indbliksgenerne - fra tribunen til deres lejere. Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S vil derfor endnu engang opfordre til, at Byggeri København anvender sandblæst hærdet glas.

 

3. Lynetteholm

En beboer på Margretheholm spurgte med mail den 7. januar 2020 om status på lokaludvalgets drøftelser af planerne for Lynetteholm.

Sekretariatet svarede samme dag, at lokaludvalget drøftede Lynetteholm-projektet i sit møde den 18. december 2019 og oplyste, at lokaludvalget formentlig beslutter en holdning til projektet efter borgermødet om Lynetteholm, som lokaludvalget vil holde den 12. februar 2020 i Nordatlantens Brygge. Sekretariatet henviste til referatet af lokaludvalgsmødet den 18. december 2019 og til lokaludvalgets nyhedsbrev.

 

4. Kunstprojekt på væg, mur eller andet offentlige sted

To kunstnere efterspurgte med mail den 20. januar 2020 adgang til en væg, mur eller andet offentlige sted til et fælles kunstprojekt. De efterspørger kontakt og eventuelt videre oplysninger om, hvordan de får de rette tilladelser til et sådant projekt.

 

Økonomi

Intet.

Videre proces

Se ovenfor.

 

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

Til top