Mødedato: 15.01.2003, kl. 14:00

Valby Tingsted, - en renovering af pladsen

Valby Tingsted, - en renovering af pladsen

Bygge- og Teknikudvalget

Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. januar 2003

 

Sager til beslutning

9. Valby Tingsted, - en renovering af pladsen

BTU 14/2003 J.nr. 2141:179.0001/02

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at projektet i nærværende indstilling danner grundlag for omlægning af Valby Tingsted,

at der gives en kapitalbevilling på 3.8 mio. kr. på Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3, vejanlæg) til gennemførelse af projektet.

 

RESUME

Bygge- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 3. april 2002 (BTU 133/2002), at der på investeringsplanen for 2003 blev reserveret 4 mio. kr. til omlægning af Valby Tingsted.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til omlægningen af Valby Tingsted. Projektet har taget udgangspunkt i de planer, TK-development har udarbejdet for de tilstødende arealer samt de ønsker, der er fremkommet i forbindelse med inddragelsen af borgerne i projektudviklingen.

TK-development har ønsket at udvikle et projekt med torvehaller med facader i glas ud mod Valby Tingsted. TK-development har i den forbindelse indgået et samarbejde med forvaltningen om en fælles udformning af Valby Tingsted mellem bygningsfacaden og Valby Langgade.

I projektet foreslås det, at de to veje, Valby Tingsted Gade samt Skolegade, der i dag forbindes hen over pladsen omlægges, så arealerne så vidt muligt indgår i pladsdannelsen. Hele pladsen planlægges belagt med en granitbelægning, der danner et samlende "gulv" for byrummet og samtidig åbner mulighed for de mange forskellige funktioner/aktiviteter, som man lokalt ønsker mulighed for at indplacere/realisere.

Et moderne tingsted med siddeplinte planlægges indarbejdet under den eksisterende krins af platantræer, mens der etableres bænke under træerne i pladsens nordlige og soleksponerede østlige del. Der skal åbnes for gennemgang i området og beplantningen beskæres, så der kommer mere lys ind på selve pladsen. De store terrænforskelle mellem den østlige og vestlige del af pladsen foreslås optaget i en siddetrappe, der samtidig giver en afskærmning af den ønskede udeservering i forbindelse med den nye torvehal.(Jf. bilag 1a og 1b, projektforslag).

Forvaltningen foreslår, at der indgås en samarbejdsaftale med TK-development mht. udførelsen af pladsen.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I oktober 2001 blev lokalplanen for "Det centrale Valby" (BR 395/01) vedtaget i Borgerrepræsentationen og hermed grundlaget for udbygningen af området mellem Valby Station og Valby Langgade. Af lokalplanen fremgår det, at der vil komme publikumsorienteret serviceerhverv i stueetagen ud mod pladsen, Valby Tingsted.

TK-development, der ejer det ubebyggede areal lige syd for pladsen har projektudviklet planer for en torvehal i direkte sammenhæng med Valby Tingsted. Forvaltningen indgik i et samarbejde med TK-development for at sikre den ønskede sammenhæng mellem den nye bygning og pladsen.

Terrænet hen over Valby Tingsted og op til det ubebyggede areal har terrænspring på op til 1,5 meter, hvorfor forvaltningen fandt det vigtigt at få de terrænmæssige forhold løst i et tæt samarbejde mellem forvaltningen og TK-developments arkitekter. Samtidig lå pladsens meget dårlige tilstand til grund for forvaltningens ønske om en helhedsplan for pladsens renovering.

Bygge- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 3. april 2002 (BTU 133/2002), at der på investeringsplanen for 2003 reserveres 4 mio. kr. til omlægning af Valby Tingsted, og forvaltningen har efterfølgende udarbejdet nærværende projektforslag.

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Projektforslaget til renoveringen af Valby Tingsted er udover samarbejdet med TK-development udarbejdet i et samarbejde mellem forvaltningen og en gruppe bestående af lokale beboere.

Projektarbejdet blev indledt med et borgermøde, hvor forvaltningen orienterede om planerne for en renovering, og efterfølgende inviterede interesserede borgere til at danne en følgegruppe, som kunne indgå i det videre samarbejde. (Af de ca. 120 fremmødte var der 8 borgere, der meldte sig til følgegruppen).

Pladsen afgrænses mod nord af Valby Langgade, som er hovedfærdselsåren gennem bydelen. Mod øst og vest afgrænses pladsen af to mindre sideveje, Skolegade (vest) og Valby Tingsted Gade (øst). De to sidegader forbindes hen over torvet i et vejforløb, hvor der er plads til 9 parkerede biler. Den sydlige grænse udgøres af byggegrunden, der i dag ejes af TK-development. (Jf. bilag 2, eksisterende forhold).

Der var fra følgegruppens side et udtalt ønske om at gøre pladsen større ved at inddrage de tilstødende små sideveje, der afgrænser pladsens østlige og vestlige del og derved også begrænse trafikken hen over torvet. Dette er i overensstemmelse med lokalplanen, hvor det er ønsket at fredeliggøre pladsen trafikalt og give pladsen status af at være den "nye port" mellem den gamle og den nye bydel.

Et enkelt følgegruppemedlem gjorde indsigelser mod denne beslutning, da det efter hans opfattelse ville begrænse tilstrømningen af kunder til hans butik i Valby Tingsted Gaden.

Trafik

Arbejdsgruppen valgte at arbejde videre med en løsning om at få hele pladsen omdannet til gågadezone og derigennem begrænse adgangen for gennemkørende biler for at få et større bytorv med plads til flere aktiviteter.

Hovedfærdselsåren vil fortsat være Valby Langgade, der afgrænser pladsen mod nord. Hvor den gamle Valby Tingsted Gade løber langs østsiden af pladsen vil der i pladsbelægningen være markeret med granitbordurbånd, hvor den tilladte ærindekørsel må foregå. Skolegade vil på tilsvarende måde have markering i belægningen. Her vil kørsel være tilladt, og hvor gaden møder Valby Langgade tillades kun højresving. Begge gader vil være ensrettede fra syd mod nord, således at der ikke bliver ledt trafik fra Valby Langgade hen over Valby Tingsted.

Terræn og belægning

Det store terrænspring, der løber hen over pladsen optages i en stor siddetrappe med brede trin i den østlige del af torvet. Trappen løber parallelt med den nye bygnings østlige og nordlige del og danner rammen om et forareal til den nye bygning.

Det øvrige terræn bevares stort set som eksisterende. Det i dag brogede udtryk med mange kantsten og delområder forenkles til en samlet flade fra bygningsfacade til bygningsfacade.

Valby Langgade blev for nogle år siden renoveret med chausséstensbelægning ud for Tingstedet, og det er derfor forvaltningens forslag at fortsætte det materialevalg hen over pladsen. Granitbelægningen udføres i et mønster, der udover at samle pladsen også understreger pladsens forskellige delelementer. I chausséstenene er der langs øst og vestsiden (langs husfacaderne i hver side af pladsen) udlagt fortove i form af granitbordurbånd.

Tingstedet og de øvrige elementer

Det gamle Tingsted, der består af tolv "slidte" kampesten udlagt i en cirkel, har sandsynligvis (vurdering på baggrund af udtalelser fra Københavns Bymuseum) ligget flere hundrede år på pladsen, hvorfor det har været ønsket at bevare stenene på deres nuværende plads. Den omkringliggende asfalt ønskes erstattet med et lille cirkulært grusareal.

Derudover indeholder forslaget et "moderne" tingsted under krinsen af eksisterende træer. Her skal siddepladserne udføres som små siddeplinte, dvs. små kuber udført i masiv granit.

Den eksisterende toiletbygning og pølsevogn indarbejdes med de nuværende placeringer, mens det foreslås, at den gamle reklamesøjle flyttes over på den vestlige del af pladsen.

Beplantning

Langs Valby Langgade foreslås der tilføjet nogle plantestativer svarende til dem, der allerede findes langs gaden både øst og vest for pladsen.

Alle de træer, der findes inde på pladsen i dag foreslås bevaret og inddraget i det nye layout.

Krinsen af plataner danner hovedelementet på pladsen. Træerne foreslås beskåret, så de fremstår lidt mindre, og at der derved kommer lys ned i krinsens midte.

Valby Tingsted Gaden er i dag markeret med to træer ud til Valby Langgade. Træerne er i meget dårlig tilstand og fremstår meget uens i størrelse. Disse foreslås erstattet af nogle mindre, "lettere"og blomstrende træer, der kan markere de nye siddearealer. De blomstrende træer plantes tre og tre ned langs den østlige del af pladsen.

Økonomi

Den nye plads ved Valby Tingsted udgør 2850 m2, hvoraf TK-development ejer de 225 m2, som er strækningen langs den nordvendte facade af Torvehalsbygningen.

Forvaltningen foreslår, at der indgås en samarbejdsaftale med TK-development mht. udførelsen af pladsen. Gennem et samarbejde opnås en optimal koordinering mellem de to anlægsprojekter (bygning og plads), hvilket vurderes at resultere i en god kvalitet og de færreste anlægsomkostninger.

I aftalen indgår det, at TK-development betaler for sin del af pladsen efter godkendelse af Vej & Park. TK-development vil stå for anlæggelsen af hele pladsen, hvor Vej & Park medfinansierer den del af pladsen, der tilhører kommunen.

Kommunens andel af Valby Tingsted er vurderet til at koste 3,80 mio. kr., som fordeler sig på følgende hovedposter:

Anlægssum: 3,00 mio. kr.

Uforudselige udgifter: 0,50 mio. kr.

Projekteringsudgifter: 0,30 mio. kr.

I alt: 3,80 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der gives en kapitalbevilling på 3,80 mio. kr. på Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3) Vejanlæg.

Miljøvurdering

Det forventes, at forslaget vil bidrage til en yderligere trafikal fredeliggørelse af Valby Tingsted. Dette vil være i tråd med den trafikregulering, der allerede har fundet sted på Valby Langgade, hvor denne passerer Valby Tingsted samt ønskerne i lokalplanen.

Det er ønskeligt, at torvet, i så stort et omfang det er muligt, bevares mht. terrænregulering. Dette er dels for at undgå skader på de eksisterende træer (der er foreslået indarbejdet i forslaget), dels for at begrænse afgravningen af forurenet jord mest muligt.

Høring

Der er i forbindelse med projektudviklingen afholdt to borgermøder samt tre møder med en følgegruppe bestående af lokale beboere.

På det første borgermøde redegjorde forvaltningen for planerne i området samt ønsket om at renovere Valby Tingsted. På mødet inviterede forvaltningen borgerne til at deltage i et samarbejde om udformningen af pladsen. (ca.120 fremmødte på borgermødet, heraf deltog 8 personer i følgegruppen).

Der har i forløbet været afholdt tre følgegruppemøder samt en tur til stedet, hvor gruppen har diskuteret og udviklet idéerne i fællesskab.

Resultatet af følgegruppens arbejde blev fremvist på et offentligt borgermøde, hvortil der var inviteret i lokalavisen. (ca.20-30 fremmødte). Der var en meget positiv modtagelse af projektet.

Derudover har vi sendt projektet til udtalelse hos politiet, der anbefalede at lave hele pladsen til gågadezone. Dette var begrundet i sikkerhed, idet der langs siderne kan køre biler i visse tidsrum. Derudover havde de ingen kommentarer til projektet.

Som tidligere nævnt har vi modtaget en indsigelse mod lukningen af Valby Tingsted Gaden fra en handlende i gaden. Han udtrykker bekymring for sin butik. Det skal her tilføjes, at man i dag ikke kan se butikken fra Valby Langgade. Derudover bevares gaden som dobbeltrettet foran dennes butik med tilhørende tidsbegrænsede parkeringspladser i begge sider.

Nærværende projektforslag vil forud for behandlingen i Borgerrepræsentationen blive sendt til udtalelse i Valby Lokalråd. I projektudviklingen har forslaget været drøftet med flere af lokaludvalgets medlemmer.

Andre konsekvenser

Parkering

I forslaget nedlægges 9 parkeringspladser på selve torvet samt de 8 parkeringspladser, der i dag er langs Valby Tingsted Gade, hvor gaden løber over pladsen. (Jf. bilag 3 & 4).

Dette skal ses i sammenhæng med projektet for ombygningen af den øvrige del af den nye bydel, der er under projektudvikling nu. I lokalplanen er kravet 420 parkeringspladser, der skal dække behovet for de nye butikker samt erhverv og boliger i området. Forvaltningen har imidlertid fået oplyst, at der er planlagt 550 parkeringspladser i det nye område, dvs. 130 ekstra parkeringspladser i forhold til det beregnede. Da bydelen er i umiddelbar nærhed til Tingstedet, vil de handlende kunne parkere i den nye bydel såvel som på Valby Langgade, hvor der i dag er tidsbegrænset parkering.

Varekørsel til Torvehallerne sker fra gårdsiden. Indkørslen til gården er i Skolegade syd for Valby Tingsted. (Jf. bilag 4).

 

BILAG VEDLAGT

1A + 1B: Projektforslaget.

2: Eksisterende forhold.

3: Parkeringsforhold, eksisterende.

4: Parkeringsforhold, projektforslaget.

Ole Bach

 

Til top