Mødedato: 15.01.2003, kl. 14:00

Projektudvikling af forpladser ved Vanløse Station

Projektudvikling af forpladser ved Vanløse Station

Bygge- og Teknikudvalget

Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. januar 2003

 

Sager til beslutning

8. Projektudvikling af forpladser ved Vanløse Station

BTU 16/2003 J.nr. 611:227.0001/01

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med Frederiksbergbaneselskabet I/S og DSB S-tog A/S om anlæg, fremtidig ejerskab samt drift af den nordre stationsforplads på Vanløse St.

at Københavns Kommune bidrager med 1/3 af omkostningerne ved anlæg af forplads og cykelparkering

at borgerne inddrages i forbindelse med projektudviklingen af den nordlige forplads

RESUME

Med Bygge- og Teknikudvalgets godkendelse af lokalplan "Vanløse Center" den 15. maj 2002 (BTU 275/02) blev rammerne for de 2 stationsforpladser henholdsvis syd og nord for stationen fastlagt.

Den sydlige stationsforplads er beliggende på privat areal. Den endelige udformning af pladsen i overensstemmelse med lokalplanen vil blive fastlagt i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Grundarealet, hvor den nordlige stationsforplads skal etableres ejes i dag af 3 offentlige virksomheder/forvaltninger, nemlig Frederiksbergbaneselskabet I/S, DSB S-tog A/S og Vej & Park.

Med udgangspunkt i den foreliggende lokalplan er der opnået enighed mellem de 3 parter om de overordnede principper for pladsens og de tilstødende arealers udformning. Det er endvidere aftalt, at Københavns Kommune ved Vej & Park bliver den fremtidige ejer af pladsen, og at forvaltningen forestår den endelige udformning af pladsen herunder inddragelse af borgerne i projektudviklingen.

Forvaltningen udarbejdede i forbindelse med udvalgets behandling af lokalplanforslaget for "Vanløse Center" to alternative skitser for trafiksanering. Det foreslås, at det videre arbejde med disse planer – herunder inddragelse af borgerne i projektudviklingen – afventer, at der reserveres midler til gennemførelsen på Vej & Parks anlægsramme

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

De 2 nye forpladser til Vanløse Station, som bl.a. etableres i forbindelse med den kommende endestation for metroen, har vidt forskellig baggrund.

Pladsen syd for Vanløse Station er beliggende på privat areal, og udformningen af pladsen er fastlagt i lokalplan "Vanløse Center" (BTU 275/02). I forbindelse med lokalplanforslagets høringsfase er offentlighedens synspunkter på pladsens udformning blevet inddraget. Forud for påbegyndelse af anlæggelse af pladsen skal bygherrens endelige udformning godkendes i forbindelse med selve byggesagsbehandlingen. Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke er grundlag for at etablere en følgegruppe af borgere, der kan diskutere den konkrete udformning af et privatejet areal, der allerede er fastlagt i en lokalplan.

Pladsen nord for Vanløse Station er også omfattet af ovennævnte lokalplan, men ejerforholdet er her mere kompliceret. Ejerne er Frederiksbergbaneselskabet I/S, DSB S-tog A/S, og Københavns Kommune, Vej & Park. Sidstnævnte ejer et lille areal på hjørnet af Vanløse Allé og Jernbane Allé. Ovennævnte parter opnåede forud for lokalplanens godkendelse enighed om den principudformning af pladsen, der er fastlagt i lokalplanen. Der udestod dog forhandlinger med en tilgrænsende grundejer (Banestyrelsen) om erhvervelse af et grundareal. Endvidere skulle der findes en investor til den byggemulighed, som lokalplanen muliggør på pladsen.

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Der foreligger et udkast til aftale mellem Frederiksbergbaneselskabet I/S, DSB S-tog A/S og Københavns Kommune, Vej & Park, hvor fremtidige ejer- og driftsforhold, regulerende bestemmelser for anlægsperioden samt fordelings af anlægsomkostningerne er fastlagt.

Grundlaget for aftaleudkastets økonomiske ramme er, at torvearealet anlægges i en kvalitet, der prismæssigt svarer til den nye metroforplads foran Amagerbro Station. Der etableres endvidere et cykelparkeringsanlæg i 2 etager til 900 cykler.

Forvaltningen vil – ifølge aftaleudkastet – vederlagsfrit overtage den fremtidige forplads undtagen sokelgrunden, hvorpå investorbyggeriet står. DSB S-tog overtager og driver cykelparkeringsanlægget.

De nye busholdepladser i Vanløse Allé er ikke omfattet af aftalen, men udformningen af dem vil blive inddraget i projektudviklingen.

Det er endvidere aftalt, at forvaltningen uden at belaste fællesprojektets økonomi kan gennemføre en mere detaljeret projektudvikling af selve pladsen med borgerinddragelse. Borgerinddragelsen vil, af hensyn til ønsket om at størstedelens af anlægsarbejderne er afsluttet ved metroens ibrugtagning ultimo 2003, skulle gennemføres i det tidlige forår 2003.

Økonomi

Det er aftalt, at de arealoverdragelser, der bliver resultatet af aftalerne om fremtidige driftsansvar, gennemføres vederlagsfrit.

Det samlede projekt er vurderet til at koste godt 14 mio. kr. incl. den kapitaliserede værdi af den fremtidige drifts- og vedligeholdelsesomkostning. I udkastet til aftale mellem parterne (Frederiksbergbaneselskabet I/S, DSB S-tog A/S og Vej & Park) forudsættes det, at parterne deler de samlede anlægsomkostninger (incl. projekteringsomkostningerne) med 1/3 til hver. Forvaltningen foreslår, at denne fordeling accepteres, da den svarer til den fordeling, der normalt bruges i forbindelse med terminalprojekter.

Københavns Kommune vil således skulle bidrage med ca. 4,7 mio. kr. Imidlertid er det aftalt, at den kapitaliserede værdi af den fremtidige drifts- og vedligeholdelsesomkostning kan fratrækkes. Den kapitaliserede omkostning ved den fremtidige drift af torvet er fastsat til godt 1 mio. kr., hvorfor kommunens bidrag vil blive reduceret til ca. 3,7 mio. kr.

Bygge- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 20. november 2002 en revideret disponering af Vej & Parks anlægsramme for 2003. Heraf fremgår det, at der er reserveret 3 mio. kr. til etablering af en ny forplads ved Vanløse Station. Da torvet planlægges anlagt ultimo 2003/primo 2004 foreslås der reserveret 1 mio. kr. til Vanløse Stations nordlige forplads på Vej & Parks anlægsramme i 2004.

Det endelige projekt med tilhørende forslag til kapitalbevilling vil blive forelagt udvalget til godkendelse forud for igangsættelse af detailprojektering.

Ud over etablering af den nordlige forplads til Vanløse St. er der behov for på et tidspunkt at etablere tidssvarende busholdepladser for enden af Vanløse Allé i tilknytning til forpladsen. Ombygningen af vej og etablering af busrefuger skønnes at koste mellem 1 og 2 mio. kr. afhængig af ambitionsniveauet. Forvaltningen vil anmode HUR om at medfinansiere denne vejombygning.

Miljøvurdering

-

Høring

Det er aftalt med de øvrige interessenter (Frederiksbergbaneselskabet I/S og DSB S-tog A/S), at forvaltningen på det aftalte grundlag kan gennemføre en borgerinddragelsesproces i forbindelse med den videre projektudvikling af selve forpladsen. Det er endvidere aftalt med interessenterne, at borgerinddragelsesprocessen så vidt muligt ikke må forsinke den aftalte koordinerede anlægsproces.

Borgerinddragelsen planlægges igangsat umiddelbart efter udvalgets godkendelse af nærværende indstilling.

BILAG VEDLAGT

Bilag 1.:Skitse af den nordlige forplads ved Vanløse St.

Ole Bach

 

Til top