Mødedato: 15.01.2003, kl. 14:00

Etablering af Ny Amager Strandpark

Etablering af Ny Amager Strandpark

Bygge- og Teknikudvalget

Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. januar 2003

 

Sager til beslutning

7. Etablering af Ny Amager Strandpark

BTU 8/2003 J.nr. 2221:102.0001/95

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen,

at Ny Amager Strandpark etableres på baggrund af anbefalingerne i rapporten fra juli 2000

 

Økonomiforvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen,

at den samlede anlægssum på 213.000.000 kr. (i 2000-priser) fordeles som beskrevet i finansieringsaftalen mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Amt og Trafikministeriet, hvorefter Københavns Kommunes andel udgør 165.500.000 kr., fordelt med 112.500.000 kr. i anlægsbidrag og 53.000.000 kr. i form af bidrag fra salg af et område til boligformål,

at Københavns Kommune sammen med Frederiksberg Kommune og Københavns Amt stifter et interessentselskab, der skal forestå anlæg og drift af Ny Amager Strandpark,

at Københavns Kommune udpeger 4 medlemmer til bestyrelsen for interessentselskabet,

at Københavns Kommune fremsender vedlagte fredningsforslag til Fredningsnævnet for København, hvorefter et mindre område udtages af den nugældende fredning, idet det forudsættes, at den nye Amager Strandpark fredes,

at der udarbejdes et forslag til tillæg til Kommuneplan 2001 for området, der skal omfatte boligbebyggelsen.

 

Økonomiforvaltningen, Bygge- og Teknikforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget, Bygge- og Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen,

at interessentselskabet sekretariatsbetjenes af Vej & Park, samt at der etableres en følgegruppe på embedsmandsplan for projektet med deltagelse af Frederiksberg Kommune og Københavns Amt samt Kultur- og Fritidsforvaltningen, Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

 

Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen,

at der inden for den samlede anlægssum på 213 mio. kr. afsættes 13 mio. kr. til nedrivning og reetablering af badeanstalten Helgoland.

 

Bygge- og Teknikforvaltningen anbefaler, at Bygge- og Teknikudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen,

at der udarbejdes et forslag til tillæg til lokalplan nr. 326 med henblik på anlæg af strandparken samt et forslag til en ny selvstændig lokalplan for boligbebyggelsen.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen,

at det tilkendegives overfor Sundby Sejlforening, at Københavns Kommune er indstillet på at indgå aftale om en forlængelse på 20 år af den nugældende lejeaftale, der løber frem til 31. december 2010, når den nødvendige justering af Sundby Sejlforenings lejemål som konsekvens af boligbyggeriet er endeligt fastlagt.

 

RESUME

Københavns Kommune nedsatte i 2000 en arbejdsgruppe, der skulle tilvejebringe et beslutningsgrundlag for etablering af Ny Amager Strandpark. I arbejdsgruppen deltog endvidere Københavns Amt, Tårnby Kommune, Trafikministeriet, Københavns Havn, Ørestadsselskabet, Sundby Lokalråd og Rivieraudvalget.

Arbejdsgruppen anbefaler i sin rapport fra juli 2000, at Ny Amager Strandpark udformes med en kystlinie med to pynter og med en lagune mellem den nuværende strand og den nye, frembyggede strandkyst, samt at der etableres et boligområde i den nordlige ende af strandparken. Den nye strandpark skal først og fremmest udformes som et åbent naturområde med mulighed for aktiv udnyttelse af strand, klitter og græsarealer. Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at den nye strandpark finansieres ved anlægsbidrag fra de offentlige interessenter og ved indtægter fra salg af et område i den nordlige ende af strandparken til boligformål.

Anlægget af Ny Amager Strandpark anslås at koste 213.000.000 kr. (i 2000-priser) inkl. reetableringen af Helgoland Badeanstalt. Efter forhandlinger med Frederiksberg Kommune, Københavns Amt og Trafikministeriet er der enighed om en finansieringsaftale, hvorefter Københavns Kommune afholder 165.500.000 kr., fordelt med 112.500.000 kr. i anlægsbidrag og 53.000.000 kr. i form af bidrag fra salg af et område til boligformål.

Der er endvidere enighed blandt de nævnte interessenter (ekskl. Trafikministeriet) om at stifte et interessentselskab, der skal forestå anlæg og drift af Ny Amager Strandpark. Interessentselskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf Københavns Kommune udpeger 4.

Københavns Kommune varetager sekretariatsfunktionen for interessentselskabet. Det er sekretariatet, der varetager den daglige bygherrefunktion i både anlægs- og driftsfasen. Det foreslås, at sekretariatet placeres i Vej & Park. Udgifterne til sekretariatet afholdes indenfor den samlede anlægssum.

Driftsudgifterne forbundet med udbygningen af strandparken, der anslås til 2,5 mio. kr. om året, fordeles mellem interessenterne (ekskl. Trafikministeriet) efter samme fordelingsnøgle som anvendt for anlægsbidragene.

Det planlagte boligområde indgår som en væsentlig del af finansieringen af Ny Amager Strandpark. Herudover skal det ses som et led i Københavns Kommunes overordnede boligpolitiske strategi om at fastholde børnefamilier bl.a. ved nyt kvalitetsbyggeri ved byens herlighedsværdier.

Boligområdet omfatter dels arealer syd for Sundby Sejlforening, dels en mindre del af den nuværende Amager Strandpark, der er fredet. Der er derfor udarbejdet forslag til ændring af grænsen for fredningsområdet Amager Strandpark, hvorefter det pågældende område udtages af den nugældende fredning, idet det forudsættes, at hele den nye strandpark fredes.

Det foreslås, at der udarbejdes et forslag til tillæg til Kommuneplan 2001 for området, der skal omfatte boligbebyggelsen. I kommuneplan 2001 er området fastlagt som et 01*-område (offentlige grønne anlæg) med en særlig bestemmelse om, at der kan opfyldes i overensstemmelse med VVM-redegørelsen for området, samt om at et nærmere markeret område er reserveret til boligbyggeri, og at de bebyggelsesregulerende bestemmelser fastlægges i den videre planlægning.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget vil det blive afklaret med Hovedstadens Udviklingsråd, om det også er nødvendigt at udarbejde en VVM-redegørelse for så vidt angår de miljømæssige konsekvenser af anvendelsen af området som strandpark, herunder trafikbetjening og parkeringsanlæg.

Ny Amager Strandpark er omfattet af lokalplan nr. 326 "Prøvestenen og Ny Amager Strandpark", der er endeligt bekendtgjort den 30. juni 2000. I henhold hertil forudsætter etableringen af den nye strandpark, at nærmere bestemmelser om udformningen er fastsat i supplerende lokalplan. VVM-procedure om bl.a. opfyldningen til strandparken blev gennemført parallelt med lokalplanforslaget. Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser om boligbyggeri og er dermed ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2001, hvoraf det fremgår, at et nærmere angivet areal syd for Sundby Sejlforening reserveres til boligbyggeri. De bebyggelsesregulerende bestemmelser fastlægges i den videre planlægning.

Det foreslås, at der udarbejdes et forslag til tillæg til lokalplan nr. 326 med henblik på at muliggøre den nye strandpark, og at der udarbejdes et forslag til en selvstændig lokalplan for boligbebyggelsen, idet den også omfatter ikke-fredede arealer uden for lokalplanområdet.

Det er forudsat, at badeanstalten Helgoland, der er et af Amager Strands vartegn, i forbindelse med anlægget af strandparken skal nedrives og reetableres ud for den nye strandkyst.

Det er hensigten, at Sundby Sejlforening skal indgå som en integreret del af den nye strandpark, og det anbefales derfor, at Sundby Sejlforenings nugældende lejeaftale forlænges med en periode på 20 års uopsigelighed.

De nuværende skole- og nyttehaver, der i dag er placeret syd for Sundby Sejlforenings havn, skal anvises alternativ placering, da arealet indgår i det kommende boligbyggeri. Som mulig placering kan peges på et helt nyt nyttehaveområde, der kan etableres på Greisvej eller ved udbygning af kolonihaveområderne på Amager Fælled.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Siden midten af 1970'erne har der været planer om at etablere en Ny Amager Strandpark som et større og mere attraktivt tilbud til badegæsterne i København. Amager Strand er den eneste badestrand i København, med et opland på mere end 500.000 mennesker inden for en afstand på 10-12 km. På gode sommerdage har stranden op mod 40.000 besøgende, og den nye strandpark vil give langt bedre forhold for brugerne og kunne rumme langt flere besøgende

Borgerrepræsentationen bemyndigede den 29. august 1996 (B.F. 1996, sag 487/96, s. 2197), på baggrund af en rapport udgivet af Trafikministeriet, overborgmesteren til at optage forhandlinger med staten og de amtslige enheder i Hovedstadsregionen samt Tårnby Kommune og andre interessenter med henblik på en afklaring af de økonomiske, organisatoriske og driftsmæssige muligheder for etablering af Ny Amager Strandpark.

Formålet med at etablere en ny strandpark er bl.a. at få en længere strandkyst og at nå ud til en større vanddybde, og dermed opnå en højere badevandskvalitet.

Arbejdsgruppens anbefalinger

I januar 2000 nedsatte Københavns Kommune en arbejdsgruppe, der havde til opgave at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for etableringen af Ny Amager Strandpark. Arbejdsgruppen havde endvidere deltagelse af Københavns Amt, Tårnby Kommune, Trafikministeriet, Københavns Havn, Ørestadsselskabet, Sundby Lokalråd og Rivieraudvalget.

Arbejdsgruppen tog udgangspunkt i den tidligere rapport fra 1996 udarbejdet af en arbejdsgruppe med Trafikministeriet som formand. Arbejdsgruppen har endvidere fået bistand fra NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S, Carl Bro Rådgivende ingeniører, Danmarks Miljøundersøgelser, Sadolin & Albæk A/S og Holscher Arkitekter AS.

Arbejdsgruppen anbefaler, at

 • Ny Amager Strandpark udformes med en kystlinie med to pynter og en lagune mellem den nuværende strand og den nye, frembyggede strandkyst,
 • strandparken skal fremstå som et åbent naturområde med mulighed for aktiv udnyttelse af såvel strand- og vandområder,
 • badeanstalten Helgoland nedrives og reetableres ud for den nye strandkyst,
 • det aktive foreningsliv i området skal integreres på en god måde i den nye strandpark,
 • der skal sikres let og sikker adgang til Ny Amager Strandpark og
 • der reserveres plads til ca. 1400 parkeringspladser i strandparken.

Den nye strandpark – både den nye, frembyggede strandkyst og det eksisterende strandområde – vil blive på ca. 57 ha, mens den nye kystlinie bliver ca. 2,4 km. lang.

Den nærmere udformning af strandparkens stier, broer, strande mv. vil tilgodese hensynet til at sikre gode adgangsforhold for kørestolsbrugere, gangbesværede, synshæmmede mv.

Justering af projektforslaget

Da Tårnby Kommune i de efterfølgende forhandlinger om finansieringen af Ny Amager Strandpark har tilkendegivet, at de ikke ønsker at medfinansiere projektet, har der været drøftelser mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt, og på den baggrund foreslås en justering af projektforslaget, således at den nye strandpark afsluttes umiddelbart syd for udsejlingen fra lagunen. Herved kan anlægsbidragene fra de 3 interessenter holdes uændrede.

Finansiering og organisering af Ny Amager Strandpark

Anlægget af det justerede projektforslag for Ny Amager Strandpark anslås at koste 213 mio. kr. (i 2000-priser), jf. nedenstående tabel.

(i 2000-priser)

1.000 kr.

Strand mv.

101.000

Broer, veje, stier, installationer, beplantning mv.

43.000

Bygninger mv.

13.000

Helgoland Badeanstalt

13.000

Diverse uforudseelige udgifter

24.000

Eksisterede parkanlæg langs Amager Strandvej

19.000

I alt

213.000

Usikkerheden på de samlede udgifter skønnes at være +/- 15-17 mio. kr. (i 2000-priser), svarende til ca. 7% af anlægssummen. Usikkerheden knytter sig til de skønnede jordmængder og enhedspriser.

Med udgangspunkt i de principper, der lå til grund for parternes finansiering af Køge Bugt Strandpark, er der enighed mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Amt og Trafikministeriet om nedenstående fordeling af anlægsudgiften, idet reetableringen af Helgoland Badeanstalt, der er anslået til 13 mio. kr., alene finansieres af Københavns Kommune.

(i 2000-priser)

1.000 kr.

Staten

4.500

Københavns Kommune

- Anlægsbidrag

- Bidrag fra boligbyggeri

112.500

53.000

Københavns Amt

36.000

Frederiksberg Kommune

7.000

Anlægsudgift

213.000

Som det fremgår, indgår etableringen af et boligområde i den nordlige ende af strandparken som et afgørende finansieringselement.

Driftsudgifterne for den nuværende Amager Strandpark er ca. 2 mio. kr. om året. Det vurderes, at udbygningen af strandparken vil medføre yderligere driftsudgifter på 2,5 mio. kr./år. De nye driftsudgifter fordeles mellem interessenterne (ekskl. Trafikministeriet) efter samme fordelingsnøgle som anvendt for anlægsbidragene (ekskl. bidraget til reetablering af Helgoland Badeanstalt). Den fremtidige fordeling af driftsudgifterne fremgår af nedenstående tabel:

(i 2000-priser)

Fordelingsnøgle, pct.

Andel af årlig driftsudgift (kr.)

Københavns Kommune

69,8

3.745.000 1)

Københavns Amt

25,3

632.500

Frederiksberg Kommune

4,9

122.500

I alt

100,0

4.500.000

1) Inkl. hidtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter på 2.000.000 kr.

Der er enighed mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt om at stifte et interessentselskab, der skal forestå anlæg og drift af Ny Amager Strandpark. Interessentselskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf Københavns Kommune udpeger 4 medlemmer, Frederiksberg Kommune 1 medlem og Københavns Amt 2 medlemmer.

Københavns Kommune varetager sekretariatsfunktionen for interessentselskabet. Det er sekretariatet, der varetager den daglige bygherrefunktion i både anlægs- og driftsfasen. Det foreslås, at sekretariatet placeres i Vej & Park. Sekretariatet skal understøtte bygherrefunktionen og betjene interessentselskabets bestyrelse. Udgifterne til sekretariatet afholdes indenfor den samlede anlægssum.

Til at følge projektet etableres endvidere en følgegruppe på embedsmandsplan med deltagelse af Frederiksberg Kommune og Københavns Amt samt Kultur- og Fritidsforvaltningen, Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

Boligbyggeri og fredningsforhold

Arbejdsgruppen foreslår i rapporten, at der syd for Sundby Sejlforenings havn, på arealer ejet af Københavns Kommune, opføres ca. 480 lejligheder på i gennemsnit 100 m2. Holscher Arkitekter AS har udarbejdet et skitseforslag til udformning af et sådant boligområde, hvor boligerne opføres omkring en kunstig kanal, der vil integrere boligområdet med den nye strandpark.

En ejendomsmæglervurdering har i foråret 2000 anslået indtægten fra salg af byggeret til et sådant projekt til 105 mio. kr. Fratrækkes anslåede udgifter til byggemodning mv. vil boligbyggeriet give et nettofinansieringsbidrag på 53 mio. kr.

Udover at indgå som et vigtigt element i finansieringen af Ny Amager Strandpark skal boligbebyggelsen ses som et led i Københavns Kommunes overordnede boligpolitiske strategi for at fastholde familier med børn. Bebyggelsen er ligeledes et element i kommunens målsætning om at satse på kvalitetsboliger ved byens herlighedsværdier, især havn og kyst. Med sin kanal og promenaden ved vandet, som binder strandparken sammen med området omkring Sundby Sejlforenings havn, vil boligområdet åbne sig mod omgivelserne og give et ekstra tilskud til oplevelsen af strandparken.

En del af det planlagte boligbyggeri vil blive placeret i et område, der er omfattet af den nuværende fredningsdeklaration for Amager Strandpark. Der skal derfor fremsendes et fredningsforslag til Fredningsnævnet for København, hvori den nuværende fredningsgrænse ændres, således at boligbyggeriet kan realiseres, idet det forudsættes at den nye – og væsentligt større – Amager Strandpark sikres ved en ny fredning, som vil indeholde bestemmelser, bl.a. om udarbejdelse af en plejeplan, der sikrer områdets naturpræg.

Det er en forudsætning for realiseringen af boligbyggeriet og dermed for ændringen af fredningsgrænsen, at indtægten fra salg af byggeretten anvendes til etableringen af Ny Amager Strandpark.

Den endelige udformning og placering af boligområdet afhænger af en række forhold, der skal afklares i det videre arbejde:

 • Afdækning og vurdering af rørledninger til brændstof, el, gas, vand mv. i området
 • Orienterende miljøundersøgelser, herunder vurdering af behov for evt. afværgeforanstaltninger (en del af området menes opfyldt med lossepladsfyld)
 • Ændringer i projektet på baggrund af høringssvar til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
 • Afklaring med Sundby Kajakklub, Søspejderne "Fribytterne" og Dansk Modelsejlerklub om evt. udflytning til den nye, fremskudte strand

Det beskrevne boligprojekt vil blive justeret på baggrund af de ovenstående forhold. Det forudsættes i den forbindelse, at det justerede projekt opfylder intentionerne i den arkitektoniske udformning af Holscher Arkitekter AS' skitseprojekt, samt at det tilvejebringer det forudsatte boligvolumen.

Boligprojektet påregnes udbudt i 1. halvdel af 2004. Udbudsformen vil nærmere blive overvejet med henblik på at fastlægge en procedure, der tilgodeser hensynet til Københavns Kommunes boligpolitiske målsætninger samt de økonomiske og arkitektoniske hensyn.

Kommuneplantillæg

Ny Amager Strandpark og arealerne syd for Sundby Sejlforening er i Kommuneplan 2001 udlagt til et rekreativt område (01*) med særlige bestemmelser om, at der kan opfyldes i overensstemmelse med VVM-redegørelse herfor. VVM-redegørelsen behandler kun konsekvenserne af opfyldningen, herunder de visuelle, men berører ikke de miljømæssige konsekvenser af anvendelsen som strandpark. I kommuneplanen er med en stiplet linie vist et område reserveret til boligbyggeri. De bebyggelsesregulerende bestemmelser fastlægges i den videre planlægning. Det foreslås, at der udarbejdes et forslag til tillæg til Kommuneplan 2001 for området, der skal omfatte boligbebyggelsen.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget vil det blive afklaret med Hovedstadens Udviklingsråd, om det er nødvendigt at udarbejde en VVM-redegørelse for de miljømæssige konsekvenser af, at området tages i brug som strandpark, herunder trafikbetjeningen og de parkeringsanlæg, der er forudsat i området.

Lokalplanlægning

Ny Amager Strandpark er omfattet af lokalplan nr. 326 "Prøvestenen og Ny Amager Strandpark" endelig bekendtgjort den 30. juni 2000. I henhold hertil forudsætter etableringen af den nye strandpark, at nærmere bestemmelser om udformningen er fastsat i supplerende lokalplan. VVM-procedure om bl.a. opfyldningen til strandparken blev gennemført parallelt med lokalplanforslaget. Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser om boligbyggeri og er dermed ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2001, hvoraf det fremgår, at et nærmere angivet areal syd for Sundby Sejlforening reserveres til boligbyggeri. De bebyggelsesregulerende bestemmelser fastlægges i den videre planlægning.

Det foreslås, at der udarbejdes et forslag til tillæg til lokalplan nr. 326 med henblik på at muliggøre den nye strandpark, hvor der fastsættes nærmere bestemmelser for strandparkens udformning og dens anvendelse.

Det foreslås, at der samtidig udarbejdes et forslag til en selvstændig lokalplan for boligbebyggelsen, der også omfatter ikke fredede arealer uden for lokalplanområdet. Lokalplanen for boligbebyggelsen vil også indeholde arealer, der udtages af den eksisterende fredning, hvilket er en forudsætning for, at boligbebyggelsen kan realiseres. Hermed vil lokalplanen for boligbebyggelsen ikke indeholde fredede arealer.

Helgoland Badeanstalt

Det er forudsat, at badeanstalten Helgoland, der er et af Amager Strands vartegn, skal flyttes i forbindelse med anlægget af strandparken. Der er derfor indregnet en post på 13 mio. kr. i anlægsbudgettet, hvilket skønsmæssigt svarer til en reetablering af Helgoland i sin nuværende udformning og med de nuværende faciliteter.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil, i samarbejde med de lokale interessenter og KI, udarbejde et forslag til, hvordan det fremtidige Helgoland skal udformes. Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil få forelagt en indstilling herom.

Sundby Sejlforening

Det indgår som et centralt princip i planerne for Ny Amager Strandpark, at det aktive og varierede foreningsliv i området, der bl.a. omfatter Sundby Sejlforening, skal integreres i den nye strandpark og sikres gode betingelser for at udvikle sig.

Af hensyn til muligheden for at finansiere nødvendige ren- og vedligeholdelsesarbejder i bådehavnen ønsker Sundby Sejlforening en lejeaftale med forlænget uopsigelighed, når den nugældende lejeaftale udløber den 31. december 2010. Det anbefales derfor, at der indgås en ny lejeaftale med Sundby Sejlforening med uopsigelighed indtil 31. december 2030, når den nødvendige justering af Sundby Sejlforenings lejemål som følge af boligbyggeriet er endeligt fastlagt.

Skole- og nyttehaver

De nuværende skole- og nyttehaver, der i dag er placeret syd for Sundby Sejlforenings havn (ikke-varige haver), skal anvises alternativ placering, da arealet indgår i det kommende boligbyggeri. Udgiften til flytning af haverne indgår i de budgetterede udgifter ved etablering af boligområdet. Som mulig placering kan peges på et helt nyt nyttehaveområde, der kan etableres på Greisvej eller ved udbygning af kolonihaverne på Amager Fælled.

Den videre proces

Efter forelæggelse af beslutningsgrundlaget for Ny Amager Strandpark i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt skal der igangsættes en række aktiviteter, der fremgår af nedenstående, tentative tidsplan:

Primo 03

Stiftelse af interessentselskab

Kortlægning af rørledninger mv.

Gennemførelse af orienterende miljøundersøgelser

Vurdering af gennemstrømningsforhold, spildevandsspredning og vandkvalitet

Gennemførelse af marinarkæologiske undersøgelser i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen

Aftale med de maritime klubber om placering

Medio 03

Projektforslag (plan- og byggeprogram) udarbejdet

Godkendelse af anlægsbevilling i de politiske råd

Forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og evt. VVM-redegørelse (HUR) udarbejdet

Ændring af fredningsgrænsen gennemført af Fredningsnævnet for København

Ultimo 03

Endelig afgørelse af fredningssagen i Naturklagenævnet

Primo 04

Lokalplan, kommuneplantillæg og evt. VVM-redegørelse (HUR) endeligt vedtaget

Hovedprojekt for strandparken, inkl. udbud og kontraktforhandling, udarbejdet

Medio 04

Anlægsarbejdet igangsættes

Udbud af boligprojekt gennemført

Sommer 05

Ibrugtagning af Ny Amager Strandpark

Efterår 05

Strandparken beplantet

Forår 06

Samlet fredningsforslag for Ny Amager Strandpark godkendt

Økonomi

Det er i finansieringsaftalen forudsat, at Københavns Kommune af den samlede anlægssum på 213.000.000 kr. (i 2000-priser) afholder 165.500.000 kr. Københavns Kommunes finansieringsbidrag tilvejebringes på følgende måde:

(i 2000-priser)

1.000 kr.

Boligpolitisk strategiplan (Økonomiudvalget, Økonomisk forvaltning, anlæg)

52.000

Ny Amager Strandpark (Økonomiudvalget, Økonomisk forvaltning, anlæg)

53.000

Ny Amager Strandpark (Økonomiudvalget, Økonomisk forvaltning, drift)

7.500

Forventet nettoindtægt ved salg af byggeret

53.000

I alt

165.500

Der er således afsat 52.000.000 kr. i den boligpolitiske strategiplan 2001-2004 til finansiering af byggemodning mv. i Ny Amager Strandpark. Der er herudover afsat et supplerende anlægsbidrag på 53.000.000 kr. i 2004-2005. Endvidere henstår 7.500.000 kr. af den pulje til igangsættelse af Amager Strandpark-projektet, der blev afsat i aftale om budget 1999. Hertil kommer en forventet nettoindtægt ved salg af byggeret til det planlagte boligområde på 53.000.000 kr.

Miljøvurdering

Der vil i forbindelse med projekteringen blive gennemført orienterende miljøundersøgelser og vurderinger af vandgennemstrømningsforhold mv.

Høring

De lokale interessenter har løbende været involveret i projektet og har bl.a. deltaget i den arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til Ny Amager Strandpark. En model af projektet har endvidere været præsenteret i Amager Centret og i Strandlaboratoriet ved Helgoland Badeanstalt.

Der vil endvidere blive gennemført en høring af projektet i forbindelse med behandlingen af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og evt. VVM-redegørelse.

 

BILAG VEDLAGT

 • Ny Amager Strandpark. Beslutningsgrundlag for etablering af Ny Amager Strandpark. Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, juli 2000
 • Ny Amager Strandpark. Projektøkonomi. Justeret projekt. NIRAS, september 2002
 • Udkast til principaftale for fordeling af finansieringen af Ny Amager Strandpark
 • Udkast til vedtægter for I/S Ny Amager Strandpark
 • Forslag til ændring af grænsen for fredningsområdet Amager Strandpark

 

Erik Jacobsen Jens Jacobsen Carsten Haurum

 

Til top