Mødedato: 15.01.2003, kl. 14:00

Endelig vedtagelse af lokalplan for byggeforeningen "Fremad"

Endelig vedtagelse af lokalplan for byggeforeningen "Fremad"

Bygge- og Teknikudvalget

Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. januar 2003

 

Sager til beslutning

6. Endelig vedtagelse af lokalplan for byggeforeningen "Fremad"

BTU 19/2003 J.nr. 611:101.0001/03

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at forslag til lokalplan for den bevaringsværdige byggeforeningsbebyggelse "Fremad" vedtages endeligt med de under sagsbeskrivelsen foreslåede justeringer af lokalplanforslagets bestemmelser i § 3 om anvendelse, § 6 om bebyggelsens ydre fremtræden og § 9 om de ubebyggede arealer.

RESUME

I forbindelse med offentliggørelse af lokalplanforslaget "Fremad" er der modtaget 8 henvendelser, herunder én fra Hovedstadens Udviklingsråd, der ingen bemærkninger har til forslaget. Henvendelserne i øvrigt vedrører forskelligartede forhold med følgende temaer:

Bestemmelse om indretning af én bolig i hver ejendom. Der gøres indsigelse imod at det for dobbelthusbebyggelsen atypiske Fremadshuset er medtaget i lokalplanforslaget, da det er væsentlig større end de øvrige ejendomme og derfor egnet til indretning for 2-3 familier. Forvaltningen foreslår, at lokalplanens bestemmelse (§ 3), for så vidt angår denne ejendom samt et af dobbelthusene, der ikke er opdelt i to ejendomme, lempes således, at der på hver af disse ejendomme kan indrettes 2 boliger.

Farveskala til facade, vindues- og dørpartier samt sokkel. I en række henvendelser gives der udtryk for, at den foreslåede farveskala til facader samt vindues- og dørpartier er for begrænset, ligesom der ønskes mulighed for at male i oprindelig sokkelfarve. Forvaltningen finder, at en begrænset farveskala vil medvirke til at give bebyggelsen et mere homogent præg. Da den oprindelige sokkelfarve ikke er fastslået vurderes en sort farve som hensigtsmæssig.

Det bemærkes, at 2-farvede vindues- og dørpartier ses i traditionelt vedligeholdte huse. Lokalplanbestemmelsen om en ensartet farvesætning skal forstås sådan, at samtlige vinduer samt dør skal fremtræde i samme farvesætning, hvilket godt kan være en kombination af 2 farver. Lokalplanens bestemmelse (§ 6) herom foreslås derfor præciseret i overensstemmelse hermed.

Indretning af parkeringspladser. Lokalplanforslagets krav om etablering af parkering på terræn giver anledning til spørgsmål om hvilke ændringer i bebyggelsesforholdene, der kan udløse krav om etab

Til top