Mødedato: 15.01.2003, kl. 14:00

Projekter om Helhedsorienteret Byfornyelse

Projekter om Helhedsorienteret Byfornyelse

Bygge- og Teknikudvalget

Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. januar 2003

 

Sager til beslutning

5. Projekter om Helhedsorienteret Byfornyelse

BTU 12/2003 J.nr. 621.0001/03

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at Bygge- og Teknikudvalget bemyndiges til at udarbejde programgrundlag for helhedsorienteret byfornyelse i tre områder henholdsvis i Musikbyen i Kongens Enghave, i Tingbjerg/Utterslevhuse-området og på Ydre Vesterbro, såfremt Økonomi- og Erhvervsministeriet meddeler tilsagn om forhåndsreservation af støtte

at Bygge- og Teknikforvaltningen under forudsætning af opnået forhåndsreservation om statslig støtte bemyndiges til at indgå forretningsføreraftaler med eksterne rådgivere om udarbejdelse af programgrundlag for helhedsorienterede byfornyelsesprojekter i Musikbyen i Kongens Enghave, i Tingbjerg/Utterslevhuse-området og på Ydre Vesterbro samt i et igangværende projekt i Folehave-bebyggelsen

at Bygge- og Teknikforvaltningen under forudsætning af opnået forhåndsreservation om statslig støtte bemyndiges til at afholde de med programudarbejdelsen forbundne udgifter

RESUME

Der redegøres for fremsendelse til Økonomi- og Erhvervsministeriet af tre ansøgninger om forhåndsreservation af tilsagn om støtte til helhedsorienterede byfornyelsesprojekter i henholdsvis Musikbyen i Kongens Enghave, Tingbjerg/Utterslevhuse-området og på Ydre Vesterbro. Ansøgningerne er fremsendt inden udløbet af fristen herfor den 7. januar 2003 med forbehold for den politiske stillingtagen.

Samtlige ansøgninger har en udgiftsramme på hver 10 mio. kr., og hvis der opnås foreløbigt tilsagn, skal der efterfølgende udarbejdes et programgrundlag, som danner baggrund for ministeriets endelige tilsagn om støtte.

Der søges bemyndigelse til Bygge- og Teknikudvalget til at udarbejde dette programgrundlag, der skal vedtages af Borgerrepræsentationen inden det fremsendes til ministeriet. Programgrundlaget for et igangværende forløb i Folehave-bebyggelsen, hvortil der allerede er opnået foreløbigt tilsagn om støtte, vil således blive forelagt til beslutning i Borgerrepræsentationen inden fristen for indsendelse af programgrundlag den 1. april 2003.

Endelig søges bemyndigelse til at indgå kontrakter med eksterne rådgivere, primært SBS Byfornyelse og Byfornyelse København, om bistand ved udarbejdelsen af programgrundlaget. Derudover søges bemyndigelse til at indgå aftaler om anden rådgivningsbistand af mindre omfang, idet de samlede udgifter til udarbejdelsen af programgrundlagene skønnes at udgøre maksimalt 2,1 mio. kr. ekskl. moms.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I mødet den 12. - 13. juni 2002 (BR 331/02) tiltrådte Borgerrepræsentationen Bygge- og Teknikudvalgets indstilling af 15. maj 2002 om redegørelse for byfornyelsens forløb. I indstillingen er der blandt andet redegjort for forvaltningens arbejde med en række projekter, der kan søges støtte til efter byfornyelseslovens kap. 2 om helhedsorienteret byfornyelse.

Kommunalbestyrelsen kan således træffe beslutninger om helhedsorienteret byfornyelse i områder, hvor der findes en flerhed af væsentlige problemer, navnlig af bygningsmæssig, boligsocial, kulturel og trafikal karakter. Beslutningen skal gå ud på at iværksætte og koordinere foranstaltninger med henblik på at skabe velfungerende områder og forbedre de generelle levevilkår, og er således et supplement til den egentlige byfornyelse. Det er dog ikke en betingelse, at der samtidig i et givent område foregår egentlig bygningsfornyelse.

Der har i de senere år på finansloven været en ekstraordinær årlig ramme på 150 mio. kr., indenfor hvilken der kan søges støtte til projekter med en maksimal investeringsramme på 10 mio. kr.

Opnås tilsagn om støtte, kan der opnås statslig refusion til udgifter til opgaver, der falder inden for ovennævnte formål. Den statslige refusion udgør op til 50 % af udgifter til programudarbejdelse og beboerinddragelse samt etablering af lokale forsamlingscentre. Endvidere kan der ydes statslig refusion på op til 20 % af udgifterne til forbedring af torve og pladser m.v., etablering af kulturelle eller særlige boligsociale foranstaltninger, særlige byøkologiske foranstaltninger og endelig særlige trafikale foranstaltninger.

For at opnå tilsagn om støtte til et projekt, skal i første omgang fremsendes en skitse til indholdet af en beslutning om helhedsorienteret byfornyelse, og på baggrund heraf tager Økonomi- og Erhvervsministeriet stilling til, hvorvidt ministeriet vil reservere en andel af rammen. Er det tilfældet, får kommunen derefter en frist på 1 år til at udarbejde et egentligt byfornyelsesprogram, som danner grundlag for ministeriets endelige stillingtagen til, om der kan gives tilsagn om støtte.

Ansøgningsfristen for reservation af midler er hvert år den 7. januar.

Projekterne skal gennemføres inden for en frist på højst 5 år fra vedtagelsen af beslutningen.

Tidligere ansøgninger

På tidspunktet for udarbejdelsen af ovennævnte indstilling om byfornyelsens forløb havde Københavns Kommune hidtil opnået reservation til et projekt udarbejdet af det tidligere Indre Nørrebro bydelsråd. Fremtiden for dette projekt overvejes i øjeblikket, og en redegørelse vil blive fremsat senere i en særskilt indstilling.

Derudover var der fremsendt en ansøgning om reservation til et projekt i Folehavebebyggelsen i Valby med forbehold for den politiske stillingtagen i forbindelse med udarbejdelse af programgrundlaget. Der er efterfølgende den 21. maj 2002 fra ministeriet modtaget et tilsagn om reservation af investeringsramme med frist for indsendelse af programgrundlag til 1. april 2003. Udarbejdelsen af programgrundlaget vil ske med bistand fra Byfornyelse København og i samarbejde med boligselskabet FB, som ejer størstedelen af boligerne i området, der er begrænset af Folehaven, Gammel Køge Landevej og Vigerslevvej. En indstilling om det endelige programforslag vil blive fremlagt snarest, således at programgrundlaget kan indsendes til ministeriet inden fristen udløber.

Folehavebebyggelsen er karakteriseret ved, at boligerne er relativt små, og at det er vigtigt, at det ved et begyndende generationsskifte i bebyggelsen bliver muligt at tiltrække beboere, der kan stabilisere områdets udvikling. Det sker blandt andet ved det helhedsorienterede byfornyelsesprojekt, hvor det primære indhold er en pladsdannelse på Kirsebærhaven og et samarbejde mellem de forskellige institutioner og kulturtilbud i området. Med henblik på at sikre en afbalanceret beboersammensætning har bebyggelsen hidtil været omfattet af aftaler om forsøgsudlejning, der efter Bygge- og Teknikudvalgets beslutning den 5. december 2002 (BTU 587/2002) videreføres.

Nye ansøgninger

I ovennævnte indstilling om redegørelse for byfornyelsens forløb var der endvidere redegjort for, at Byfornyelse København var i færd med at forberede indledende ansøgninger om helhedsorienteret byfornyelse i Musikbyen i Kongens Enghave, i Tingbjerg/Utterslevhuse-området og i et erhvervsområde i Nordvest-kvarteret. Disse ansøgninger er nu færdiggjort.

Imidlertid har Økonomi- og Erhvervsministeriet i forbindelse med drøftelser af, hvad disse ansøgninger kunne indeholde, tilkendegivet, at det ikke kan forventes, at der vil blive ydet tilsagn om støtte til projekter i områder, der er i forvejen er udpeget til kvarterløftområder. Det indebærer, at projektet i Musikbyen og i Nordvest-kvarteret ikke umiddelbart ville kunne forvente et tilsagn om reservation af ramme.

Forvaltningen finder imidlertid, at der kan argumenteres overfor ministeriet for, at der alligevel bør ydes støtte til Musikby-projektet, idet det omfatter et område, der ikke har været omfattet af specifikke initiativer i forbindelse med kvarterløftindsatsen, og fordi de nu påtænkte aktiviteter skal understøtte en udvikling i området, der ikke har kunnet forudses inden for kvarterløftperioden. Forvaltningen har derfor fundet, at ansøgningen alligevel burde fremsendes til ministeriet.

Derimod finder forvaltningen, at der for projektet i Nordvest-kvarteret bør forhandles med ministeriet om en forøgelse af selve rammen til kvarterløft Nordvest-kvarteret i Bispebjerg, hvilket kvarterløftledelsen er indstillet på.

Endelig har SBS Byfornyelse efter indstillingen om redegørelse for byfornyelsens forløb udarbejdet en ansøgning om støtte til et projekt på Ydre Vesterbro.

Idet ansøgningsfristen som nævnt var den 7. januar 2003, er ansøgningerne med forbehold for den politiske stillingtagen allerede afgivet til ministeriet.

Ansøgningerne for Musikbyen i Kongens Enghave, Tingbjerg/Utterslevhuse-området og Ydre Vesterbro er vedlagt indstillingen som bilag 1, 2 og 3, og indholdet er kortfattet beskrevet nedenfor.

Musikbyen Kongens Enghave

Den udvalgte del af Musikbyen er begrænset af bydelsgrænsen mellem Kongens Enghave og Valby, Hammelstrupvej, Stubmøllevej, Haydensvej og Ellebjergvej og rummer 5 karreer og en kolonihaveforening i et område, der indtil udgangen af 2003 er omfattet af kvarterløft. I den forbindelse har Københavns Kommune udarbejdet en trafikplan, som blandt andet omfatter lokalområdet. Helhedsorienteret byfornyelse vil være et middel til at gennemføre dele af denne plan. I den sidste del af kvarterløftperioden er der også opstået en ny situation, som gør det ønskeligt med ekstra processtøtte til netop dette lokalområde, idet der det sidste år er drøftet mulighed for 3 nye tiltag i området: Placering af en ny privatskole med plads til 250 elever med tyrkisk baggrund, opførelse af boliger til særlige grupper, og mulighed for lovliggørelse af helårsbeboelse i områdets ko lonihaveforening.

Disse tiltag kan løfte området, men kan også føre til konflikter. Der er derfor peget på, at der bør gøres en særlig indsats for at samle og forpligte parterne i en udvikling af området til et attraktivt bosted for børnefamilier. Det er et område, som ligger tæt på Valbyparken, og blandt andet derigennem rummer særlige rekreative potentialer.

Tingbjerg/Utterslevhuse

Området er beliggende i Brønshøj-Husum bydel og består af ca. 2.750 almene boliger opført fra midten af 1950'erne frem til starten af 1970'erne, idet dog Utterslevhuse med ca. 200 boliger er opført i 1990'erne. Byområdet rummer en folkeskole, flere børneinstitutioner, et plejehjem, en kirke, et bibliotek, et kollegium og et butikscenter med et par supermarkeder og et begrænset antal udvalgsbutikker.

Selvom bebyggelsen har fine arkitektoniske kvaliteter og er baseret på en samlet bebyggelsesplan, har området dog en noget monoton karakter. Især gaderummene, forarealerne og store dele af friarealerne har et opløst og stedvist nedslidt præg, herunder beplantning, belysning og belægninger. Området indeholder relativt mange store boliger, men er præget af enkelte bebyggelser med stor koncentration af små boliger og beboere med sociale problemer. I alt 72 boliger, beliggende i to bebyggelser fra 1956, har ikke eget bad, men adgang til fælles bad.

Tingbjerg/Utterslevhuse-området betjenes af en enkelt hovedadgangsvej og er i forhold til de omliggende bykvarterer naturligt afgrænset af kolonihavebebyggelser, idrætsarealer og grønne fredede områder. Projektet er todelt forstået på den måde, at indsatsområdet er lokaliseret omkring centerbebyggelsen og områdets fordelingsvej, Ruten, mens det geografiske område for organiseringen er defineret som samtlige boligafdelinger, erhvervsdrivende og brugerne af områdets faciliteter og institutionerne.

Der er i 2001 indgået en partnerskabsaftale mellem boligorganisationerne, Fællesrådet (samarbejdsforum mellem parterne i området) og kommunen om en fælles indsats, og der er således planlagt en række øvrige aktiviteter i området, som er nærmere beskrevet i det som bilag 4 vedlagte baggrundsnotat af 18. december 2002 udarbejdet af Byfornyelse København.

Ydre Vesterbro

Selve området, hvor der søges om helhedsorienteret byfornyelse omfatter i alt 6 karreer med ca. 1.400 boliger og er afgrænset af Vesterbrogade, Enghavevej, Lyrskovgade og Vesterfælledvej. Siden midten af 1990-érne er der foregået planlægning og gennemførelse af omfattende karrevis byfornyelse i området.

I dag er byfornyelsen gennemført for Hedebygade-karreen, og Ballumgade Syd karreen vil være færdig i løbet af 2003. Gennemførelsen af byfornyelsen for Ballumgade Nord er påbegyndt, mens planlægningen for de resterende karreer ligeledes er påbegyndt i 2002. Byfornyelsen omfatter også gårdforbedringer; men ikke gaderum. Erhvervsområdet ved den gamle Andersen og Martini-grund er omdannet således, at det i dag rummer institutionsbyggeri og virksomheder inden for IT- branchen. I området ligger musikstedet VEGA, som udover fra bydelen også tiltrækker publikum fra kommunen og den øvrige del af regionen.

Den samlede indsats i bygningsfornyelsen både i de gennemførte karreer, og de igangværende karreer er samlet opgjort til en investering på ca. 1,5 mia. kr. Formålet er gennem den helhedsorienterede indsats at fastholde og supplere den igangværende bygningsfornyelse med tiltag i form af trafikmæssige og sociale foranstaltninger samt en indsats overfor erhverv og økologi, som samlet og helhedsorienteret kan færdiggøre området og bidrage til at øge dets attraktion.

Den videre proces

Samtlige ansøgninger forudsætter en maksimal udgiftsramme på 10 mio. kr., og det nærmere indhold af projekterne vil i givet fald blive konkretiseret i programudarbejdelsesfasen.

Udgifterne ved programudarbejdelsen er altovervejende honorarer til det byfornyelsesselskab, der er projektleder på opgaven, og eventuelt til anden teknisk rådgivning. Disse udgifter er anslået til 0,5 mio. kr. eksklusiv moms for hvert af de 3 nye projekter, mens udgifterne for Folehave-projektet skønnes at udgøre 0,6 mio. kr.. De samlede udgifter for disse 4 projekter forventes således at kunne holdes inden for en ramme på 2,1 mio. kr. ekskl. moms.

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til at iværksætte programudarbejdelsen, hvis reservation af midler opnås, og til at afholde udgifterne ved programudarbejdelsen.

Der må tages et forbehold for, at programmet ikke resulterer i et endeligt tilsagn om støtte, hvilket vil betyde, at honoraret for udarbejdelsen af programmet vil være afholdt forgæves. Det vurderes dog ikke særlig sandsynligt, at en sådan situation vil opstå for disse projekter.

Forretningsføreraftaler

Der søges bemyndigelse til at indgå forretningsføreraftaler med SBS Byfornyelse og Byfornyelse København som projektledere i programudarbejdelsesfasen for alle projekter inklusive det igangværende projekt i Folehavebebyggelsen. Aftalerne med byfornyelsesselskaberne vil blive baseret på de tilbud, der er afgivet i forbindelse med det gennemførte EU-udbud af byfornyelsesopgaver i kommunen.

Endvidere søges bemyndigelse til at indgå aftaler om anden rådgivning. Det forventes især at kunne komme på tale at indgå aftaler om teknisk bistand til vej- og trafikprojekter.

Økonomi

Finansieringen skal ske i overensstemmelse med lov om byfornyelse. Tilsagnsdækningen vil i givet fald ske af den ekstraordinære ramme til helhedsorienteret byfornyelse, og vil derfor ikke belaste kommunens andel af de statslige rammer til byfornyelse i øvrigt.

Det forudsættes, at samtlige udgifter afholdes af Plan & Arkitekturs budget til byfornyelse, og udgifterne vil således ikke belaste andre forvaltningsenheders budgetter.

Budgetmæssig dækning

Det skønnes, at det er muligt at kunne indpasse de helhedsorienterede byfornyelsesbeslutninger i den beløbsramme, der på Plan & Arkitekturs afsnit af investeringsoversigten for 2003-2006 er afsat til byfornyelsesformål, konto 00.25.15.3

Kassemæssig dækning anvises af det på budgettet for 2003 under Plan & Arkitektur, konto 0.15.3, byfornyelse, optagne rådighedsbeløb og af de på budgetterne for de følgende år til samme formål forventede rådighedsbeløb.

Budgetansvarlig institution: 44010 Plan & Arkitektur.

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Ansøgning for Musikbyen Kongens Enghave

Bilag 2: Ansøgning for Tingbjerg/Utterslevhuse

Bilag 3: Ansøgning for Ydre Vesterbro

Bilag 4: Baggrundsnotat om Tingbjerg/Utterslevhuse-området

 

Jens Ole Nielsen

 

Til top