Mødedato: 15.01.2003, kl. 14:00

Classic Car Cup Festival arrangement

Classic Car Cup Festival arrangement

Bygge- og Teknikudvalget

Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. januar 2003

 

Sager til drøftelse

16. Classic Car Cup Festival arrangement

BTU 10/2003 J.nr. 21512.0002/98

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter,

om der skal tillades afvikling af Copenhagen Classic Car Cup den 2.-3. august 2003 på vejene i området omkring Fælledparken

RESUME

I årene 1996, 1998 og 2000 har Copenhagen Classic Car Festival afviklet veteranbilløb omkring Christiansborg og på Nyholm. For året 2002 har Copenhagen Classic Car Festival ansøgt om brug af vejene omkring Fælledparken. Forvaltningen har meddelt afslag af trafikale årsager, da vejene er indfaldsveje til byen, og forvaltningen har tilbudt en alternativ placering af løbet. Arrangøren har afvist muligheden af en alternativ placering af løbet og har fastholdt sin ansøgning på området omkring Fælledparken og har derfor aflyst arrangementet i 2002.

Ved ansøgning af 16. oktober 2002 har Copenhagen Classic Car Festival igen ansøgt om brug af vejene omkring Fælledparken til afvikling af løbet den 2.-3. august 2003. Forvaltningen har igen meddelt afslag af trafikale grunde, hvilket arrangøren har klaget over til Vej & Park's direktør og politikere. På den baggrund forelægges sagen til politisk drøftelse.

SAGSBESKRIVELSE

Copenhagen Classic Car Festival er et veteranbilløb for gamle historiske racerbiler fra ca. år 1920 til år 1971. Banen opbygges med halmballer, og der opstilles publikumshegn til sikkerhed for tilskuerne. Arrangementet er et éntrearrangement, hvilket også nødvendiggør afspærringerne. Løbet afvikles over 2 dage. I år 1996 og år 1998 afvikledes løbet omkring Christiansborg, mens det i år 2000 afvikledes på Nyholm.

Den 20. januar 2002 ansøger løbskomiteen om brug af vejene omkring Fælledparken, henholdsvis Nørre Alle og Øster Alle, til afvikling af løbet den 3.- 4. august 2002, i hvilket tidsrum vejene skal være spærret. Der vedlægges kort med løbsstrækning, bilag 1.

Den 19. marts 2002 meddeler Vej & Park afslag på det ansøgte, fordi Nørre Alle og Øster Alle udgør indfaldsveje til København, som det ikke findes rimeligt at lukke ud fra en trafikal vurdering. Samtidig stiller Vej & Park sig til rådighed for at drøfte en anden placering af løbet.

Den 10. april 2002 afvikles et møde med arrangøren, politiet og HUR, hvor forskellige løbslokaliteter drøftes, herunder Holmen, hvor løbet er afviklet i år 2000, Islands Brygge, ved Kløvermarken, ved Bella Centeret, Christiansborg og indre by. Løbskomiteen ved Ole Markussen fandt ingen af de alternative placeringer af løbet interessante, og fastholdt sin ansøgning på vejene omkring Fælledparken. Islands Brygge og Holmen fastholdt han ikke kunne anvendes, fordi vejene her efter hans mening var for ujævne. Der kunne således ikke under mødet nås til enighed om en placering af løbet. Arrangøren har udfærdiget sit eget referat fra mødet dateret den 22. april 2002, bilag 2, med en konklusion om alle fandt en placering ved Fælledparken bedst. Forvaltningen har afvist den konklusion over for løbskomiteen i brev dateret den 23. april 2002, bilag 3.

Ved efterretningsnotat dateret 20. april 2002 har hændelsesforløbet været forelagt Bygge- og Teknikudvalget, der har taget forløbet til efterretning.

Den 16. oktober 2002 har løbskomiteen ansøgt Vej & Park om brug af vejene omkring Fælledparken til afvikling af veteranbilløbet i weekenden den 3.- 4. august 2003. Ansøgningen vedlægges som bilag 4.

Den 22. oktober 2002 har Vej & Park meddelt afslag på det ansøgte med den trafikale begrundelse, at vejene udgør indfaldsveje til København, idet forvaltningen samtidig stiller sig til rådighed for at drøfte en anden placering af løbet. Afslaget vedlægges som bilag 5.

Den 13. november 2002 klager løbskomiteen til Vej & Park's direktør over afslaget, idet en række politikere samtidig orienteres ved kopi af klagen. Klagen vedlægges som bilag 6. Klagen angiver at støtte sig særligt på 4 forhold, herunder

  • at Vej & Park's afgørelse er truffet på et forkert grundlag, da politi og Combus (HUR) er positive over for det ansøgte om placering ved Fælledparken
  • at komiteen har tilbudt at begrænse anvendelsen af parken, således at der ikke kommer biler eller udstyr på græsset, men kun tilskuere
  • at København mister indtægter inden for hotel- og restaurationsbranchen
  • at København mister positiv omtale af byen og arrangementet i udlandet

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen er positiv over for arrangementet, og der er kun gode erfaringer fra de tidligere gange, hvor løbet har været afviklet i byen omkring Christiansborg og Nyholm. Forvaltningens hovedhensyn er imidlertid at sikre trafikafviklingen og at indpasse arrangementer, således at de berører trafikken mindst muligt, og at alternative muligheder afvejes i forhold til hinanden. I den sammenhæng finder forvaltningen, at der er mulighed for at afvikle løbet andre og bedre steder i byen end ved Fælledparken ud fra en trafikal vurdering.

Forvaltningen foreslår, at løbet for eksempel kan afvikles ved Kløvermarken ved brug af vejene Uplandsgade, Laplandsgade og Prags Boulevard. Kort med mulig løbsstrækning er vedlagt som bilag 7. Området er et erhvervsområde, hvor der ikke er nævneværdig aktivitet i en weekend. Der er således ingen beboere, der hindres i færdsel til og fra deres beboelsesejendomme. Samtidig er placeringen tæt på bycentrum og grænser op til det rekreative område Kløvermarken. Desuden kan andre lokaliteter drøftes med løbskomiteen, såfremt der er ønsker om det. Indsigelserne vedrørende andre lokaliteter end Fælledparken har været, at vejene er for dårlige, og lokaliteten for fjern i forhold til bycentrum. Hertil kan det anføres, at deltagerne må køre efter forholdene, og som anført kan der findes en lokalitet tæt på centrum.

Økonomi

Der er tale om et entrearrangement, hvor der skal betales en afgift til kommunen på 5 kr. pr. entrebillet mellem 50 kr. og 150 kr. og 10 kr. ved højere billetpriser. Hvis der kommer 5000 gæster og billetprisen eksempelvis er 70 kr., da vil der være et provenu til kommunen på kr. 25.000 kr.

Miljøvurdering

De trafikale gener vil være mindre ved en placering af arrangementet ved Kløvermarken frem for en placering ved Fælledparken. Samtidig er Fælledparken som parkområde mere sart over for afholdelsen af et arrangement end en alternativ placering på vejareal.

Høring

Politiet, HUR og Miljøkontrollen kan alle acceptere en placering af arrangementet både ved Fælledparken og ved Kløvermarken, ligesom der er en udstrakt positiv holdning over for at finde også andre løsninger i en nærmere dialog med løbskomiteen.

 

Bilag vedlagt

Bilag 1: Kort med løbsstrækning ved Fælledparken

Bilag 2: Referat af 22. april 2002 udfærdiget af løbskomiteen

Bilag 3: Forvaltningens brev af 23. april 2002 til løbskomiteen

Bilag 4: Løbskomiteens ansøgning af 16. oktober 2002

Bilag 5: Forvaltningens afslag af 22. oktober 2002

Bilag 6: Løbskomiteens klage af 13. november 2002 til Vej & Park's direktør

Bilag 7: Kort med løbsstrækning ved Kløvermarken

 

Ole Bach

 

Til top