Mødedato: 15.01.2003, kl. 14:00

Etablering af parkeringsanlæg under Vesterbrogade

Etablering af parkeringsanlæg under Vesterbrogade

Bygge- og Teknikudvalget

Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. januar 2003

 

Sager til drøftelse

15. Etablering af parkeringsanlæg under Vesterbrogade

BTU 11/2003 J.nr. 21211.0025/02

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter ram-merne for forvaltningens videre projektudvikling af et parkeringsanlæg under Vesterbrogade mellem Bernstorffsgade/Hammerichsgade og H.C. Andersens Boulevard herunder

  • om princippet for omlægning af overfladen efter anlæg af et underjordisk parkeringsanlæg, som er vist i bilag 1, skal anvendes i den videre projektudvikling,
  • om de i denne indstilling beskrevne principper vedr. langtidsudlejning, taksterne for langtidsudlejning samt rabatordninger i forbindelse med anvendelse af parkeringspladserne i det kommende parkeringsanlæg skal danne grundlag for et investorudbud,
  • om der skal udbydes et anlæg med 700 eller med 1000 parkeringspladser samt
  • om der skal nedlægges gadeparkering i forbindelse med etablering af et parkeringsanlæg under Vesterbrogade mellem Bernstorffsgade/Hammerichsgade og H.C. Andersens Boulevard

RESUME

Bygge- og Teknikforvaltningen har på baggrund af Bygge- og Teknikudvalgets drøftelse af "Strategier for parkeringsanlæg i Københavns Kommune" igangsat projektudviklingen af et parkeringsanlæg under Vesterbrogade mellem Bernstorffsgade/Hammerichsgade og H.C. Andersens Boulevard på mellem 700 og 1000 pladser med henblik på forberedelse af et investorudbud efter en såkaldt BOT-model (Build, Operate and Transfer).

Forvaltningen har udarbejdet en skitse til en overfladeløsning, hvor så mange som muligt af de nuværende funktioner bibeholdes samtidig med at der etableres en op- og en nedkørsel til parkeringsanlægget i retning til og fra H.C. Andersens Boulevard. Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter denne samt principper vedr. langtidsudlejning, taksterne for langtidsudlejning samt rabatordninger for parkeringspladserne i et kommende parkeringsanlæg. Endvidere indstiller forvaltningen, at udvalget drøfter, hvorvidt der skal nedlægges gadeparkeringspladser i forbindelse med etableringen af et parkeringsanlæg.

Det er forvaltningens vurdering, at et parkeringsanlæg vil kunne tages i brug i 2006 eller 2007.

 

SAGSBESKRIVELSE

Den 3. april 2002 drøftede Bygge- og Teknikudvalget en indstilling (BTU145/2002) vedr. "Strategier for parkeringsanlæg i Københavns Kommune". I denne indstilling anbefalede forvaltningen igangsættelse af udvikling af et projekt for etablering af et parkeringsanlæg under Vesterbrogade mellem Bernstorffsgade/Hammerichsgade og H.C. Andersens Boulevard; herefter kaldet Vesterbros Passage.

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelse af sagen igangsat projektudviklingen af et parkeringsanlæg på mellem 700 og 1000 pladser med henblik på forberedelse af et investorudbud efter en såkaldt BOT-model (Build, Operate and Transfer).

Forvaltningen har siden Bygge- og Teknikudvalgets drøftelse den 3. april 2002 vurderet en række forhold, der har betydning for projektet for herigennem at etablere et klart og entydigt grundlag for at gå videre med forberedelse af et investorudbud. Forinden forvaltningen fortsætter arbejdet med projektudvikling og forberedelse af et investorudbud indstiller forvaltningen, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter forvaltningens hidtidige arbejde, herunder hvorvidt der skal nedlægges gadeparkering i forbindelse med etablering af et parkeringsanlæg under Vesterbros Passage.

Overfladen

Forvaltningen har udarbejdet en skitse til en overfladeløsning; jf. bilag 1, som opretholder hovedparten af de nuværende funktioner på Vesterbros Passage samtidig med at der etableres en op- og en nedkørsel til parkeringsanlægget i retning til og fra H.C. Andersens Boulevard, fortovene gøres bredere og udvides til trærækkerne og der etableres cykelsti i begge sider. Mellem træerne etableres cykelparkering samt de nødvendige elevatortårne og trapper med adgang for fodgængere til og fra parkeringsanlægget.

På skitsen er de to eksisterende fodgængerovergange ved Tivoli nedlagt, og der er etableret en bredere fodgængerovergang midt for Tivoli. Endvidere er de to fodgængerovergange ved Bernstorffsgade/Hammerichsgade og ved H.C. Andersens Boulevard rettet ud, så de bliver kortere og kommer til at løbe parallelt med fodgængerovergangen ud for Tivoli.

Den foreslåede overfladeløsning indeholder samme antal svingbaner ind på og ud fra Vesterbros Passage, som i dag. Endvidere etableres der vareaf- og -pålæsningszoner med refuger, taxi- og turistbusafsætning, og busholdepladser med fodgængerrefuge. Den eksisterende busbane i den sydlige kørebane (jf. bilag 2) bliver i den nye model reduceret noget i forhold til sin nuværende længde, idet den efter anlægget af parkeringsanlægget mere vil få karakter af en venstresvingsbane for busser.

I den foreslåede nye overfladeløsning er lokalgaden og de her eksisterende 14 parkeringspladser nedlagt.

På bilag 2 ses - til sammenligning med ovenstående - den nuværende overfladeløsning.

Parkeringsanlægget opdeling i korttids- og langtidsparkeringspladser

  1. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter om en kommende operatør - med henblik på at hindre en øgning i antallet af pendlere - kun skal have tilladelse til langtidsudlejning af parkeringspladser (døgnparkering) til folk, som har folkeregisteradresse f.eks. i en omkreds af én kilometer fra parkeringsanlægget.

Regulering af takstpolitikken i parkeringsanlægget

2. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter, om der er behov for, at kommunen skal regulere taksterne for langtidsparkering i parkeringsanlægget, eller om man skal lade det være op til konkurrencen med prisen på tilsvarende pladser i de øvrige private parkeringsanlæg i området?

3. Forvaltningen indstiller endvidere, at udvalget drøfter, om der er behov for at stille som krav til en kommende operatør af parkeringsanlægget, at en eventuel rabatordning på kort-tidsparkeringspladserne i anlægget - med henblik på at begrænse pendlernes brug af parkeringspladserne - ikke må være billigere end kommunens rabatordning i grøn zone.

4. For så vidt angår timeprisen på parkeringsanlæggets korttidsparkeringspladser indstiller forvaltningen, at udvalget drøfter, om der er behov for, at kommunen regulerer timepriserne, eller man skal overlade det til operatører selv at fastlægge prisen set i lyset af, at såvel investor som kommunen har interesse i, at korttidsparkeringspladserne udnyttes mest muligt.

Lokalplan

Det er forvaltningens vurdering, at etablering af et parkeringsanlæg under Vesterbros Passage ikke udløser krav om udarbejdelse af en lokalplan, idet etablering af et parkeringsanlæg i det væsentligste alene vil fremtræde som en omlægning, hvor fortovene udvides til trærækkerne, og der etableres cykelsti. På overfladen vil der blive tale om to rampeanlæg, for henholdsvis ned- i den nordlige og opkørsel i sydlige del af kørebaneanlægget samt ca. 2 elevatorglashuse og 4 trapper i forbindelse med trærækkerne. Trappe- og elevatorhusene skønnes på grund af det begrænsede omfang ikke at medføre pligt til at udarbejde lokalplan.

Der er herved lagt til grund, at resultatet på overfladen er en pladsomlægning eller etablering, og at parkeringsanlæggene kun i meget begrænset omfang vil være synlige på terræn i områderne.

Etablering eller omlægninger af pladser har hidtil ikke forudsat lokalplaner, og Bygge- og Teknikforvaltningen har ikke noget ønske om, at trafik- og pladsomlægnin-ger generelt skal omfattes af lokalplanpligten.

Miljøvurdering

Vesterbros Passage er i dag er præget af en del trafik, hvorfor et underjordisk parkeringsanlæg ikke vurderes at være en større ændring af det bestående miljø. Siden omlægningen af Rådhuspladsen i 1994/95 har biltrafikken på Vesterbros Passage vest for Rådhuspladsen svinget mellem 10.000 og 12.500 biler om dagen (i tidsrummet 06-18; sum i begge retninger). Forvaltningen vurderer ikke, at etablering af et parkeringsanlæg med 700-1000 pladser vil medføre en væsentlig ændring i miljøpåvirkningen. Ved kun at etablere en op- og en nedkørsel til parkeringsanlægget i retning til og fra H.C. Andersens Boulevard sikres endvidere, at det især bliver H.C. Andersens Boulevard, som skal bære den øgede trafik som følge af til- og frakørslen til parkeringsanlægget. Forvaltningen vurderer, at trafikken på H.C. Andersens Boulevard, hvor der i forvejen k& oslash;rer ca. 45.000 biler mellem kl. 08 og 18, er så stor, at den øgede trafik til og fra parkeringsanlægget ikke vil kunne mærkes.

Parkeringsanlægget skal i øvrigt i henhold til kommuneplanen tilsluttes det eksisterende P-henvisningssystem, hvorved unødig søgekørsel skulle undgås.

VVM

I henhold til reglerne vedr. VVM skal projekter for etablering af parkeringsanlæg under alle omstændigheder screenes med henblik på at finde ud af, om de skal VVM-vurderes.

På den baggrund planlægger forvaltningen at anmode HUR om at gennemføre en screening.

Hvis det på baggrund af en screening vurderes, at anlægget vil påvirke miljøet væsentligt, og det dermed vurderes VVM-pligtigt, skal der gennemføres en egentlig VVM-vurdering og udarbejdes en VVM-redegørelse. I så fald kan VVM-processen samlet vare mellem 1 og 2 år.

Høring

Der har endnu ikke været foretaget nogen form for høring eller anden inddragelse hverken af borgere, forretningsdrivende, handicaporganisationerne, politiet eller andre.

Finansieringsmodeller

Bygge- og Teknikforvaltningen vurderer, at en BOT-model (Build, Operate and Transfer) mindsker kommunens risiko mest muligt ved såvel anlæg som drift.

Tidsplan

Forvaltningen vurderer, at et parkeringsanlæg vil kunne tages i brug i 2006 eller 2007 afhængig af, om der skal gennemføres en egentlig VVM-vurdering. Forberedelse og udarbejdelse af et udbud vil efter forvaltningens vurdering tage ca. 1 år. Det vil kunne foregå sideløbende med gennemførelse af en eventuel VVM-vurdering. Gennemførelse af selve udbuddet incl. valg af vindere vil efter forvaltningens vurdering tage ca. knap 1 år. Gennemførelse af selve udbuddet vil ikke kunne igangsættes, før et eventuel VVM-vurdering er tilendebragt.

 

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Skitse af ny overflade på Vesterbrogade mellem Bernstorffsgade/Ham-merichsgade og H.C. Andersens Boulevard; 1:700

Bilag 2: Skitse af eksisterende overflade på Vesterbrogade mellem Bernstorffsgade/Hammerichsgade og H.C. Andersens Boulevard; 1:700

 

Ole Bach

 

Til top