Mødedato: 15.01.2003, kl. 14:00

Nørrebrocykelrute - etape 5

Nørrebrocykelrute - etape 5

Bygge- og Teknikudvalget

Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. januar 2003

 

Sager til beslutning

12. Nørrebrocykelrute - etape 5

BTU 9/2003 J.nr. 21151.0002/95

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at Nørrebrocykelrute – etape 5 (Mimersgade - Tagensvej) udføres i overensstemmelse med denne indstilling med tilhørende bilag

at der gives en kapitalbevilling på 8,0 mio. kr. på Vej & Parks Anlægsramme (konto 2.22.3 Vejanlæg), til gennemførelse af etapen

at en gave på 200 japanske kirsebærtræer modtages under forudsætning af, at giver accepterer cykelrutens 5. etape som lokalitet

RESUME

Nørrebrocykelrute – etape 5, etableres mellem Mimersgade og Tagensvej på det nedlagte jernbaneareal langs med Mjølnerparken. Arealet er 450 m langt og 35-40 m bredt og der foreslås anlagt et grønt rekreativt areal sammen med cykelruten. Etapen foreslås anlagt efter samme principper som de tidligere med gang- og cykelsti adskilt af en chausséstensrende og belysning i samme side som gangstien. Jernbanearealet foreslås omdannet til et rekreativt grønt græsareal, der indbyder til leg og ophold.

I overensstemmelse med lokalplanen foreslås det endvidere, at den sydligste del af Heimdalsgade nedlægges således, at det grønne område kan trækkes helt frem til Mimersgade. Det relativt begrænsede antal trafikanter, der anvender Heimdalsgade som forbindelse mellem Mimersgade og Tagensvej, forventes fremover at fordele sig på Hamletsgade og Lygten. Sleipnersgade foreslås lukket ved Mimersgade og Hamletsgade for at forhindre smutvejskørsel. Det forventes, at trafikmængden i Mimersgade – Hamletsgade vil stige ca. 10%.

Antallet af parkeringspladser i området vil trods lukningen af Heimdalsgade være uændret.

Det grønne areal planlægges beplantet med forskellige mindre træer. Københavns Kommune har imidlertid fået tilbudt en gave på 200 japanske kirsebærtræer fra den danske honorære konsul i Hiroshima. De blomstrende kirsebærtræer vil kunne bidrage til cykelrutearealets rekreative værdi og være til stor glæde for områdets beboere. Det foreslås derfor, at gaven modtages og at træerne plantes i forbindelse med cykelrutens 5. etape.

I forbindelse med projektet forventes det, at der vil forekomme en del forurenet jord, da arealet har været brugt til jernbanedrift. Størstedelen af jorden planlægges indbygget i terrænet i henhold til de miljømæssige forskrifter, mens en mindre del påregnes at skulle bortkøres.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationen vedtog den 24. september 1998 den overordnede plan samt de økonomiske rammer for etablering af Nørrebrocykelrute (BR 412/1998). Cykelruten er den første af en række planlagte grønne cykelruter, og den etableres på en nedlagt jernbanelinie i København og Frederiksberg kommuner, jf. bilag 1.

Cykelrutens 5. etape etableres mellem Mimersgade og Tagensvej på et areal umiddelbart øst for boligbebyggelsen Mjølnerparken og forbinder via Tagensvej den tidligere anlagte strækning igennem Lersøparken og strækningen langs Nørrebrohallen der er etableret i efteråret 2002, jf. bilag 2.

Projektforudsætninger

Arealet er omfattet af Lokalplan nr. 54 (Colon-grunden, januar 1984), hvori anvendelsen fastlægges som sammenhængende grønt anlæg. Lokalplanen skaber endvidere mulighed for, at det grønne anlæg føres ned til Mimersgade ved, at et mindre stykke af Heimdalsgade nedlægges som vej.

Arealet har oprindeligt været anvendt til jernbanedrift, og jorden forventes derfor at være forurenet, hvilket betyder at jorden skal dækkes med rent jord eller deponeres.

En mindre del af arealet (Heimdalsgade 25) er udlejet frem til 2010, hvorfor projektet må gennemføres med en midlertidig udformning på en kortere strækning.

Projektet

Arealet hvorpå etapen etableres er ca. 450 m langt og 35-40 m bredt og det foreslås derfor, at der sammen med cykelruten (der er 5 m bred) skabes et nyt grønt rekreativt anlæg for områdets borgere. Anlægget foreslås indrettet med grønne græsarealer og beplantning, der indbyder til leg og ophold, jf. bilag 3.

Cykel-/gangstien foreslås anlagt efter samme principper som de tidligere med gang- og cykelsti adskilt af en chausséstensrende og belysning i samme side som gangstien.

Linieføring og udformning

Cykelrutens 3. etape munder ud i Mimersgade lige øst for nr. 71-73 (Tagabo). Cykelrutens etape 5 etableres i forlængelse heraf på den modsatte side af Mimersgade.

Cykelrutens krydsning af Mimersgade vurderes at kunne sikres bedst muligt ved etablering af fodgængerfelt/cykelfelt, der udformes med et støttepunkt og gult blink.

Det foreslås derfor, at det eksisterende gule blink ved krydset Mimersgade/Heimdalsgade/Midgårdsgade flyttes til cykelrutens krydsning af Mimersgade, og at der i stedet etableres et nyt støttepunkt, således at det fortsat er sikkert at krydse gaden her.

I overensstemmelse med lokalplanen nedlægges den sydligste del af Heimdalsgade således, at det grønne område kan trækkes helt frem til Mimersgade. Det nye areal, der opstår herved, udlægges i græs og beplantes med træer. Endvidere fjernes en dækningsgrav, idet den ligger uhensigtsmæssigt i forhold det nye fodgængerfelt og cykel-/gangstiens videre linieføring.

Lukningen af Heimdalsgade løser endvidere problemerne i krydset Mimersgade/Heimdalsgade/Midgårdsgade, hvor den nuværende udformning gør, at krydset er svært at overskue og der derfor opstår farlige situationer.

Fra fodgængerfeltet på Mimersgade foreslås det at føre cykel-/gangstien i en bue over mod Midgårdsgade og bag om garagebygningerne (Heimdalsgade 25) og videre på det smalle areal der imellem.

Når garagebygningerne rives ned i 2010, udlægges arealet i græs og der plantes træer jf. bilag 3. Indtil da foreslås det, at der opsættes hegn beplantet med klatreplanter, hvor det udlejede grænser op til det grønne areal.

Cykel-/gangstiens linieføring videre frem til Tagensvej foreslås anlagt i et let kurvet forløb mellem små træbeplantede bakker, hvori en del af den forurenede jord indbygges. Mellem bakkerne, der opdeler arealet i flere mindre rum, skabes der nogle åbne flade græsarealer, der vil være anvendelige for fodboldspil og anden leg samt ophold.

Ved Heimdalsgade Overbygningsskole (Heimdalsgade 29-31) har forvaltningen givet skolen mulighed for, at etablere op til ca. 120 cykelparkeringspladser på cykelrutearealet langs med skolen, da skolen ikke har mulighed for at tilvejebringe cykelparkeringspladserne på egen grund. Der bliver adgang til cykelparkeringspladserne fra Heimdalsgade og fra cykelruten.

Fra Tagensvej er der via cykelstierne langs vejen forbindelse til Lersøparken, hvor der allerede er etableret en etape af cykelruten.

Ved Bispebjerg Station etableres der i forbindelse med ringbaneprojektet et signalreguleret kryds. Krydsningen udformes for både fodgængere og cyklister således, at cykelister, der kommer fra Lersøparken, efter ca. 40 m på en dobbeltrettet cykelsti i vejens nordside, kan krydse vejen og få forbindelse til cykelruten via cykelstien langs Tagensvej.

Beplantning – japanske kirsebærtræer

Beplantningen er planlagt til at bestå af mindre træer af birk, tjørn og hassel på bakkerne suppleret med enkelte større solitære træer.

Københavns Kommune har fået tilbudt en gave på 200 japanske kirsebærtræer til plantning i en park, skov eller anlæg. Gaven kommer fra den danske honorære konsul i Hiroshima, Mr. Seiichi Takaki, der ønsker at udbygge sit gode forhold til Danmark.

Mr. Seiichi Takaki er i sit civile liv direktør for en af Japans største brødfabrikker, Takaki Bakery, samt for en kæde af bagerforretninger, der blandt andet sælger dansk wienerbrød. Han gør et stort arbejde for at udbrede kendskabet til Danmark, dansk madlavning, danske brugsvarer og dansk kultur i Japan ved udstillinger og kulturelle arrangementer. Han har endvidere støttet Københavns Drengekors turné i Japan og har altid et par danske bagere, konditorer og kokke ansat i sin virksomhed, ligesom han sender sine egne bagersvende på efteruddannelse i danske bagerier.

Mr. Seiichi Takaki har ønsket, at træerne blev plantet et sted, hvor turister kunne få glæde af de blomstrende kirsebærtræer.

Forvaltningen har imidlertid ikke kunnet imødekomme dette ønske og har derfor foreslået Mr. Seiichi Takaki, at træerne blev plantet i forbindelse med cykelrutens 5. etape. Denne placering vil bidrage til cykelrutearealets rekreative værdi og gøre etapen til et unikt sted til stor glæde for områdets beboere.

Mr. Seiichi Takaki er meget glad for lokaliteten, men har ikke givet sin endelige accept.

Under forudsætning af Mr. Seiichi Takaki's accept vil Forvaltningen foreslå, at Københavns Kommune modtager gaven og planter de 200 træer på cykelrutearealet i stedet for de oprindeligt planlagte arter af mindre træer.

Trafikale konsekvenser af Heimdalsgades lukning

Det forventes at trafikanterne, der i dag anvender Heimdalsgade som forbindelse mellem Mimersgade og Tagensvej, fremover vil fordele sig på Hamletsgade og Lygten.

For at modvirke, at Sleipnersgade vil kunne anvendes som smutvej, lukkes denne ved Hamletsgade og Mimersgade. Endvidere vil forvaltningen foreslå ejeren af Overskæringen (der er internt færdselsareal), at den enten lukkes ved Hamletsgade, eller at den ensrettes fra Hamletsgade mod Heimdalsgade.

Den lokale trafik med ærende i området forventes at anvende Fenrisgade og forbindelsen til Tagensvej som adgang til Heimdalsgade.

Det skønnes, at årsdøgntrafikken i Mimersgade-Hamletsgade vil stige med ca. 10% (fra 9.500 til 10.500 biler) som følge af lukningen af Heimdalsgade.

Med denne forventede øgede trafikmængde i krydset Mimersgade-Hamletsgade vil det evt. være nødvendigt af trafiksikkerhedsmæssige årsager at ændre den prioriterede vej, således at Mimersgade-Hamletsgade forløber ud i et, og Mimersgades østlige del får vigepligt ved Hamletsgade. Forvaltningen vil træffe en evt. beslutning herom på baggrund af en overvågning af den ændrede trafikale situation.

Antallet af parkeringspladser i Midgårdsgade og Heimdalsgade vil samlet set være uændret.

Økonomi

Etape 5 er overslagsmæssigt beregnet til 8,0 mio. kr. Overslaget indeholder udgifterne til etablering cykelruten med linieføringen "Projektforslag 2003".

Forberedende arbejder 300.000 kr.

Fjernelse af dækningsgrave 450.000 kr.

Jordarbejder 650.000 kr.

Bortskaffelse af forurenet jord 1.800.000 kr.

Afvanding 550.000 kr.

Belægninger 1.150.000 kr.

Beplantning og græs 550.000 kr.

Belysning og inventar 600.000 kr.

Uforudsete ekstraarbejder (15%) 900.000 kr.

Projektering (15%) 1.050.000 kr.

I alt 8.000.000 kr.

Projektet foreslås finansieret på Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3) Vejanlæg og planlægges anlagt i 2003.

Udgiften til vedligeholdelse og renholdelse af anlægget forventes at være 200.000 kr. årligt fra og med 2004. Udgiften er ikke indeholdt i det nuværende driftsbudget.

Miljøvurdering

Der vil i forbindelse med detailprojekteringen blive udtaget jordprøver, der analyseres med henblik på fastlæggelse af forureningsgrad. Da arealet tidligere har været anvendt til jernbanedrift, forventes det, at størstedelen af jorden klassificeres til klasse 2 eller 3, hvilket medfører, at jorden enten skal køres bort til deponering eller dækkes med rent muld.

Som beskrevet planlægges en stor del af den forurenede jord indbygget i terrænet (de små bakker) og dækket med 30 cm rent muld, mens en mindre del af den forurenede jord deponeres.

Høring

Forslaget har været forelagt på et borgermøde afholdt i september. Forinden har de matrikulære naboer haft mulighed for at fremkomme med ønsker til cykelrutearealets udformning og indretning samt syn på de trafikale ændringer.

Høringen af borgere og naboer har givet anledning til mindre ændringer af projektet.

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Oversigtskort – Nørrebrocykelrute 2003

Bilag 2: Nørrebrocykelrute – etape 5, eksisterende forhold 1:2000

Bilag 3: Nørrebrocykelrute – etape 5, projektforslag forhold 1:2000

 

 

Ole Bach

 

Til top