Mødedato: 15.01.2003, kl. 14:00

Omlægning af Holmens Kanal

Omlægning af Holmens Kanal

Bygge- og Teknikudvalget

Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. januar 2003

 

Sager til beslutning

11. Omlægning af Holmens Kanal

BTU 6/2003 J.nr. 2111.0074/02

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. Holmens Kanal omlægges som beskrevet i nærværende indstilling
  2. monumentet for søhelten Niels Juel som et led i projektet flyttes til en placering på en ny havnepromenade i Havnegade ud for Peder Skrams Gade
  3. forvaltningen genanvender granitmaterialer fra Kongens Nytorv til omlægningen af dele af Holmens Kanal

at der gives en kapitalbevilling på 16 mio. kr. til etablering af ovennævnte (konto 2.22.3, Vejanlæg) under Vej & Parks anlægsramme. Bevillingen udformes som en udgiftsbevilling på 21 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 5 mio. kr. svarende til HURs økonomiske medfinansiering

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 4. december 2002

Sagen blev udsat

RESUME

Bygge- og Teknikforvaltningen har i overensstemmelse med Bygge- og Teknikudvalgets beslutning den 8. maj 2002 (222/02) igangsat projektudviklingen af et forslag til Kongens Nytorv etape 2 og 5 begge vedrørende Holmens Kanal. Forvaltningen foreslår, at projektet udstrækkes til at omfatte hele Holmens Kanal og ikke kun arealerne omfattet af etape 2 og 5. Dette skyldes, at der sker så store ændringer i gadens funktioner som følge af busomlægningerne, at hele byrummet bør gentænkes. Projektets forudsætninger omfatter åbningen af metroen og de deraf følgende fysiske ændringer i Holmens Kanals nordlige ende, placering af en busterminal ved metroforpladsen, flytning af busbanerne fra indersporerne til ydersporerne og optimering af stoppestederne. Endvidere er der i dag dårlige betingelser for træerne i gaden og en ringe byrumskvalitet som følge af de mange usammenhængende arealer.

Bygge- og Teknikudvalget har inden udarbejdelsen af nærværende beslutningsforslag drøftet sagen på mødet den 2. oktober 2002 (BTU 454/2002).

Udvalget drøftede særligt en eventuel ny placering af monumentet for Niels Juel, henholdsvis i Holmens Kanal og Havnegade. Udvalget gav udtryk for, at en placering i Havnegade er mulig.

Monumentet foreslås flyttet til Havnegade, hvor det på en ny havnepromenade vil få en egen og bedre plads i byen, hvor monumentet ikke vil blive oplevet som et centralt element i trafikstrømmen. Samtidig vil en flytning medvirke til, at hele Holmens Kanal byrummet herunder trafikanlæggene kan forenkles. En flytning til Havnegade vil yderligere medvirke til at understrege den transformation, Københavns Havn i disse år gennemgår fra aktiv havn til et rekreativt område for byens borgere og gæster. Niels Juel-monumentet vil blive placeret i Havnegade ud for Peder Skrams Gade. Indtil der gennemføres en gennemgribende renovering af Havnegade, vil monumentet blive placeret på en grusflade.

Der er i sagsbeskrivelsen nærmere redegjort for monumentets historie og dets placering. Heraf fremgår det, at monumentets nuværende placeringen ikke anses for at være en nødvendig forudsætning for oplevelsen af monumentet.

Projektet for omlægning af Holmens Kanal indeholder to nye pladsdannelser: én ved Danske Bank komplekset og én ved Holmens Kirke / Børsgraven. Pladserne foreslås belagt med granitmaterialer fra Kongens Nytorv. Indtil omlægningen af promenadedelen på Kgs. Nytorv vil granitstenene her blive erstattet af asfalt.

Der skabes endvidere plads til nye markante træplantninger, der kan medvirke til at skabe rum og opdele Holmens Kanal. Der anlægges yderligere cykelstier, og dermed vil cyklisternes tryghed og sikkerhed blive øget på strækningen. Busserne får nye forbedrede stoppesteder, hvor alle buslinier samles indenfor kort afstand. For bilisterne vil projektet ikke medføre forringelser. Dog vil der i forbindelse med projektet blive nedlagt 23 parkeringspladser. For både busser og bilister vil signalanlæggene blive optimeret, således at trafikken vil glide lettere.

Den samlede økonomiske udgift til omlægning af Holmens Kanal og en flytning af monumentet for Niels Juel er vurderet til 21 mio. kr. Kapitalbevillingen foreslås anvist på Vej & Parks anlægsramme konto 2.22.3.

Der forventes et bidrag til projektet fra HUR på 5 mio. kr., således at Københavns Kommunes nettoomkostning bliver på 16 mio. kr.

Sagen var på Bygge- og Teknikudvalgets dagsorden i mødet den 4. december 2002, hvor den blev udsat.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Bygge- og Teknikudvalget besluttede den 4. oktober 2000 (BTU 419/00) at sende et forslag til omlægning af Kongens Nytorv i høring. Forslaget indeholdt i alt 6 etaper, hvoraf etape 2 og 5 vedrører omlægning af Holmens Kanal. På udvalgets møde den 21. marts 2001 (BTU120/01) besluttede udvalget på baggrund af høringen, at forvaltningen skulle undersøge muligheden for at fredeliggøre den nordlige side af Kongens Nytorv. Dette skulle ske ved en trafikomlægning mellem Bremerholm-linien og Kongens Nytorv (Gothersgade), hvorved alle buslinier ville få stoppested ved den nye metro. Forvaltningen forelagde resultatet af denne undersøgelse på udvalgets møde den 8. maj 2002 (BTU 222/02). Konklusionen var, at det ikke var muligt at gennemføre ovennævnte trafikomlægning på en trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Udvalget bemyndigede forvaltningen til at udarbejde et projektforslag for etape 2 og 5 (Bilag A1). Forvaltningen redegjorde i den forbindelse for nye forhold, som kunne betyde, at hele Holmens Kanal måtte overvejes omlagt, samt at dette muligvis kunne resultere i et forslag om at flytte monumentet for Niels Juel. Udvalget drøftede den 2. oktober 2002 (BTU 454/2002) forvaltningens foreløbige projektudvikling særligt med hensyn til placeringen af monumentet for Niels Juel.

I nærværende indstilling beskrives forvaltningens endelige forslag til omlægning af Holmens Kanal samt konsekvenserne heraf.

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Forvaltningen har konstateret, at følgende forudsætninger har betydning for den fremtidige indretning af byrummet Holmens Kanal:

  • Udvalget har i 2000 (BTU 419/00) besluttet et forslag til omlægning af Kongens Nytorv, der bl.a. indebærer, at alle busser på Kongens Nytorv skal holde i Holmens Kanal (ud for metrostationen).
  • I oktober 2002 åbner første etape af metroen, og dermed flyttes busserne i sydlig retning til Holmens Kanal.
  • Færdiggørelsen af metroforpladsen ved Kongens Nytorv betyder, at kørebanen for Holmens Kanal forskydes over mod Magasin du Nord, og dermed opstår der et stort ubenyttet kørebaneareal i midten af Holmens Kanal mellem metroforpladsen og Det Kongelige Teater.
  • Placeringen af de nye busstoppesteder betyder, at busbanerne skal flyttes fra de midterste kørebaner i Holmens Kanal til de yderste.
  • Stoppestedet ved monumentet for Niels Juel nedlægges.
  • De endnu eksisterende træer i Holmens Kanal har meget dårlige vækstbetingelser. I den østlige del er de udgåede træer ikke genplantet, da der er for lidt plads til at muliggøre tilstrækkeligt gode vækstbetingelser.

Ud over ovennævnte funktionsgivne forhold har forvaltningen endvidere konstateret, at monumentet for Niels Juel i dag står uheldigt klemt i Holmens Kanal af de omgivende bygninger og den stærke trafik.

Forvaltningen har med baggrund i ovenstående foretaget en samlet vurdering af de forstående ændringer i byrummet Holmens Kanal. Forvaltningens konklusion er, at der vil ske en forringelse af byrummet uden en samlet plan, der forholder sig til funktionaliteten og byrummets elementer. Forvaltningen foreslår derfor, at Bygge- og Teknikudvalget anbefaler en nytænkning og omdefinering af byrummet med henblik på at skabe et nyt byrum.

Forvaltningen vurderer, at de to centrale bindinger i Holmens Kanal - trafikken og monumentet for Niels Juel bør inddrages i et forsøg på at skabe et nyt byrum, der både opfylder de nye funktionskrav og samtidig styrker byrumskvaliteten markant.

Holmens Kanal i dag (Bilag A)

Monumentet for Niels Juel er helt omkranset af trafik. Øen, hvorpå monumentet er placeret, er meget lille. Oprindeligt har placeringen været langt mere fredelig på en enkel flade, hvor hestevogne og fodgængere har krydset forbi uden nogen form for regulering. Set fra Holmens Bro er monumentet placeret uden væsentlige forstyrrende elementer, mens det fra Kongens Nytorv "overskæres" af vejskilte, ligesom det ses mod Nationalbankens meget massive facade. Monumentet har således, efter opførelsen af de omkringliggende bygninger og fremkomsten af den moderne trafik, delvist mistet den dominerende position i byrummet, som det oprindeligt havde. Det er således meget tvivlsomt, hvis monumentet skulle placeres i dag, at det ville blive placeret i Holmens Kanal.

Monumentets placering er endvidere bestemmende for, hvordan trafikken i Holmens Kanal kan afvikles. Dette betyder, at det store åbne rum i Holmens Kanal ved krydset med Niels Juels Gade er domineret af afviklingen af de store trafikstrømme. Mod Kongens Nytorv har Holmens Kanal været præget af arbejderne med metroforpladsen og den midlertidighed, der er over Kongens Nytorv. Fra krydset med Niels Juels Gade og til Holmens Bro er byrummet åbent og præget af gadens bygninger og udsigten mod Christiansborg. Kørebanearealerne er dominerende med træerne ved Holmens Kirke som et brydende element.

Forvaltningen har forudsat, at mængden af trafik, der passerer Holmens Kanal og Kongens Nytorv, ikke vil være faldende inden for en overskuelig årrække.

Holmens Kanals historie

Flådens oprindelige værft lå indtil op i 1800-tallet i kvarteret, der i dag er kendt som Gammelholm. I perioden 1860-77 fik Gammelholm sin nuværende bebyggelsesplan, der er tegnet af Ferdinand Meldahl. I bebyggelsesplanen er gaderne primært anlagt, hvor der før var kanaler. Selve Holmens Kanal blev tilkastet i 1864. Holmens Kanal definerer således grænsen mellem middelalderbyen og det nye byområde Gammelholm.

Peschiers Gård - en del af det nuværende Danske Bank kompleks er stedets ældste bygning fra 1798, dog ombygget og tilføjet yderligere en etage i 1850. Bygningen er i klassicistisk stil. Herefter byggedes det tidligere ØK hovedsæde 1907-09 i jugendstil. 1910-12 opførtes det tidligere Hafnia hovedsædet i historicistisk stil og afslutningsvis byggedes Danmarks National Bank i 1965-78 i modernistisk stil.

Monumentet for Niels Juel - historie

Monumentet er en gave fra en komite, og anledningen for opstillingen var 200-året for slaget i Køge Bugt, hvor den danske flåde, der blev ledet af Niels Juel, slog den svenske flåde.

Fem kunstnere blev indbudt i den bundne konkurrence; to afslog tilbudet. Afgørelsen af hvem, der skulle vinde konkurrencen, forgik ved, at gipsfigurer blev opstillet i lokaler på Akademiet. Blandt de tre blev Theobald Steins forslag valgt. Monumentet forestiller admiral Niels Juel ombord på sit flagskib Christianus Quintus, støttet til en mortérkanon og med løftet kommandostav som signal til, at slaget i Køge Bugt kan begynde. Monumentet er pompøst og fyldt med symboler.

Monumentet blev afsløret 21. september 1881 og er således placeret i Holmens Kanal før hovedparten af de bygninger, der i dag omkranser monumentet.

Theobald Steins monument består af bronzestatuen placeret højt på en sokkel af marmor med bronzeudsmykning. Statuen står inden for et støbejernsgitter. Mellem gitter og statue er en rød og hvid ternet ølandssandstensbelægning. Foruden dette består monumentet af to ens lygtepæle med hver 4 lamper. Statue, sokkel, gitter og lygter er rigt dekoreret.

Monumentets placering

Der er umiddelbart ikke nogen direkte tilknytning mellem monumentet, dets historie og placeringen i Holmens Kanal. Nærmeste begrundelse for placeringen kan være, at Niels Juel gjorde tjeneste på Gammelholm, og at han er gravlagt i den nærliggende Holmens Kirke. Monumentet er ikke (jf. den givne tidsrækkefølge) placeret aksialt i forhold til de omliggende bygninger, selvom der i dag kan påvises aksiale linier mellem bygningerne og monumentet.

Niels Juel statuen har en række punkter (kommandostav, synsretning og armretninger), som kan defineres som sigtelinier. Det må dog konstateres, at disse heller ikke giver nogen begrundelser for den nuværende placering. Der sigtes således mod det Kongelige Teater, Kongens Nytorv og Christiansborg / Holmens Kirke.

Forvaltningens vurdering er, at monumentet blev placeret centralt i det daværende gaderum som rummets omdrejningspunkt, og at placeringen er valgt som et led i udbygningen og udsmykningen af den nye bydel Gammelholm.

Der foreligger ikke førstehånds oplysninger om Theobald Steins intentioner med monumentet. I sønnens bog om faren oplyses, at monumentet er bygget over nationalsangens strofe "nu er det tid", og at sønnen ikke finder den valgte plads heldig, idet statuen skulle stå højt og frit, så silhuetten kunne tegne sig frit mod himlen.

Forslag til omlægning af Holmens Kanal (Bilag B)

Forvaltningen foreslår, at i forbindelse med den nødvendige trafikomlægning gennemføres en forenkling af Holmens Kanal.

Forenklingen er særligt tilknyttet til en regulering og minimering af kørebanearealerne. Dette giver mulighed for at skabe nye sammenhængende flader (pladser) for fodgængerne. Forvaltningen foreslår som en konsekvens af dette, at monumentet for Niels Juel flyttes ud af Holmens Kanal. I stedet foreslås monumentet placeret i Havnegade udfor Peder Skrams Gade (se nedenfor).

I forslaget søges Holmens Kanal givet en rytme, der medvirker til at minimere trafikkens dominans og understrege de rumlige oplevelser. Således foreslår forvaltningen plantning af platantræer overfor Holmens Kirke for at skabe et boulevardpræg op mod Christiansborg. Forvaltningen foreslår, at en tilsvarende boulevardplantning etableres mellem Kongens Nytorv / metroforpladsen og Holmens Kanal krydset med Niels Juels Gade, dog med et andet trævalg. Den vestlige trærække trækkes op til Metroforpladsen for at formidle overgangen fra Vingårdsstræde til metroforpladsen og for at skabe et sluttet rum ved metroforpladsen. Trærækkerne erstatter her en nuværende træplantning. Det ændrede profil af Holmens Kanal på dette sted giver mulighed for at skabe bedre betingelser for træernes vækst.

I krydset Holmens Kanal / Niels Juels Gade bliver der på den nordlige side ved Danske Bank komplekset ved en ombygning af krydset mulighed for at skabe en stor sammenhængende belægningsflade. Pladsen lægges med granit med ganglinier i bordursten. Det vil være muligt på denne plads at tillade af- og pålæsning fra biler.

Ligeledes vil der ved Holmens Kirke blive en mindre plads i forbindelse med trappen ned til Børsgraven. Plads lægges med granit, og der plantes et enkelt eksotisk / særpræget træ. Et træ som skal give pladsen sin egen karakter.

Forvaltningen foreslår, at pladserne belægges med granitmaterialer, der optages fra Kongens Nytorvs promenadearealer. Det er forvaltningens ønske på den måde at sikre, at disse meget flotte materialer, der ikke indgår i forslaget til omlægning af Kongens Nytorv, på den måde sikres genanvendt.

Ny placering af monumentet for Niels Juel

Forvaltningen foreslår, at monumentet for Niels Juel flyttes til Havnegade. Baggrunden herfor er de ændringer, der er sket eller er på vej til at ske for anvendelsen af havnearealerne i Havnegade. Med udvalgets beslutning på mødet den 14. august 2002 (BTU 360/02) om at iværksætte projektudviklingen for Havnegade, kan genplaceringen ske i et byrum, der har en kvalitet og størrelse, der kan rumme monumentet. Samtidig overgår dele af Københavns Havn fra at være en aktiv handelshavn til at være et rekreativt område med nye funktioner.

Forvaltningen vurderer, at monumentet for Niels Juel i Havnegade kan placeres på det punkt, hvor kajen og havneløbet slår et knæk, og hvor Peder Skrams Gade møder promenaden. Monumentet placeres således at Niels Juel ser ud over havnen.

Placeringen finder forvaltningen velegnet, fordi byrummet her er større og roligere end Holmens Kanal. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte fotomanipulationer (Bilag C1 og C2) og principskitse (Bilag C3), der viser, hvordan en sådan placering kunne blive i en ny havnepromenade. Endvidere er udarbejdet en 3D model, der kan vises på udvalgsmødet.

Trafikale konsekvenser

Kapacitet

Det foreslåede projekt vil kunne afvikle den nuværende trafikmængde i Holmens Kanal.

Fodgængere

Fodgængerarealerne ved Holmens Kirke / Holmens Bro udvides med en mindre pladsdannelse, der sikrer de mange turister til og fra kanalbådene bedre venteplads i gaden og skaber en bedre ramme for kirkebygningen.

Hjørnet foran Danske Bank komplekset anlægges som et sammenhængende fodgængerområde med en ensartet belægning. Derved reduceres samtidig længden på fodgængerovergangene i krydset Holmens Kanal / Niels Juels Gade, hvor samtlige refuger får en størrelse, der skaber trygge overgangsforhold.

Fortovsarealet på hjørnet Holmens Kanal / Havnegade udvides en smule. Ligeledes etableres der langs den nordlige side overkørsler til gaderne (Ved Stranden, Admiralgade og Nikolajgade), der klart prioriterer de bløde trafikanter.

Ved Det Kongelige Teater betyder omlægningen i Holmens Kanal, at kørebanen placeres der, hvor den ifølge forslaget til omlægning af Kongens Nytorv skal placeres i fremtiden. Dermed bliver forpladsen til Det Kongelige Teater fordoblet, men pga. afvandingsforholdene kan arealerne ikke omlægges før den samlede omlægning. Arealerne vil i den mellemliggende periode blive afspærret med pullerter og kæder.

Busfremkommelighed og faciliteter

Ved anlæggelse af projektet vil der i 2003 være opnået forbedringer for busfremkommeligheden på en samlet strækning fra Stormbroen til Kongens Nytorv jf. forvaltningens indstilling (3. april 02, BTU 149/2002) om busfremkommelighed og cykelstier på Slotsholmen.

Fra den nye busterminal ved metroforpladsen får busserne egen busbane frem til Bremerholm, hvor der etableres et nyt stoppested, der skal betjene Gammelholmkvarteret og Bremerholmkvarteret. Fra dette stoppested fortsætter busserne i et fælles kørespor (busser og biler blandes) frem til Holmens Bro.

Fra Holmens Bro kører busserne de første 60 m i fælles kørespor, hvorefter de kører i busbane til stoppested. Efter stoppestedet blandes biler og busser i et fælles kørespor for at sikre, at bilister mod Holbergsgade og Niels Juels Gade og busserne kan flette. Umiddelbart efter krydset kører busserne fortsat i fælles kørespor af hensyn til fletning mellem busserne og de ligeudkørende biler mod Holbergsgade. Før krydset etableres igen busbane, der fortsætter til signalreguleringen ved Kongens Nytorv. Umiddelbart før dette signal anlægges en ny busterminal svarende til busterminalen ved metroforpladsen.

Som en konsekvens af forslaget fjernes alle busstoppesteder fra selve Kongens Nytorv. Forvaltningen vil, såfremt udvalget beslutter at gennemføre projektet, sikre, at der sker en koordinering af signalerne fra Stormbroen til Kongens Nytorv med henblik på størst mulig prioritering af fremkommelighed for busserne under hensyntagen til afviklingen af de øvrige trafikarter.

Cyklister

For at forbedre trafiksikkerheden for cyklisterne foreslår forvaltningen, at der anlægges nye cykelstier i Holmens Kanal. Fra den nye metroforplads til Holmens Bro anlægges cykelstier, mens der fra Holmens Bro anlægges cykelstier frem til Nationalbanken samt ud for Det Kongelige Teater frem til Kongens Nytorv.

Det forslås endvidere, at krydset Holmens Kanal / Niels Juels Gade i retningen fra Kongens Nytorv mod Niels Juels Gade indrettes således, at cyklisterne sikres en klar position i krydset, hvorved risikoen for at cyklister klemmes af ligeudkørende biler reduceres, ligesom det vil give en øget tryghed for cyklisterne.

Forvaltningen foreslår, at der ikke anlægges cykelsti mellem Holbergsgade og Det Kgl. Teater af hensyn til bevaring af bilparkeringen i lokalkørebanen.

Bilister

Kapaciteten i Holmens Kanal vil for så vidt angår biltrafikken forblive som i dag. For at sikre en god busfremkommelighed foreslår forvaltningen, at højresvinget fra Holmens Kanal ved Holmens Kirke til Havnegade forbydes, hvorved den ligeudkørende trafik sikres mod tilbagestuvning. Højresvinget betjener i dag kun Admiralgade og Nikolajgade. Disse bilister vil i stedet kunne anvende krydset ved Holmens Bro.

Omlægningen af Holmens Kanal vil medføre nedlæggelse af 23 parkeringspladser som følge af lukningen af lokalgaden langs Danske Bank komplekset. Lokalgaden har siden påbegyndelsen af metrobyggeriet været svær tilgængelig og i perioder delvist nedlagt.

Trafikafvikling

Projektet for Holmens Kanal og projektet for Cykelstier i Vindebrogade, på Christiansborg Slotsplads og Børsgade (BTU 149/2002) planlægges begge gennemført i 2003. Dette vil betyde en del trafikomlægninger i Indre By, og forvaltningen har derfor udarbejdet en koordineret trafikafviklingsplan for projekternes gennemførsel.

Forvaltningen har udarbejdet en overordnet løsning for trafikafviklingen i anlægsperioderne. De største trafikomlægninger, som vil påvirke trafikken i hele Indre By, vil blive gennemført fra først i juni til slutningen af juli, hvor myldretidstrafikken er mindst. Anlægsarbejderne omfatter arbejderne i Vindebrogade (som i perioden lukkes) og krydset Holmens Kanal / Holbergsgade / Niels Juels Gade (som i perioden forlægges / lukkes). De efterfølgende etaper vil betyde mindre lokale trafikomlægninger omkring anlægsområderne.

Økonomi

Forvaltningen vurder at den foreslåede omlægning af Holmens Kanal og flytning af monumentet for Niels Juel koster 21 mio. kr. Midlerne foreslås anvist på Vej & Parks anlægsramme konto 2.22.3 Vejanlæg.

Projektets økonomi kan deles i følgende hovedpunkter.

Område

Mio. kr.

Fortov

4,3

Cykelsti

2,5

Beplantning

0,7

Busrefuger og –baner

3,5

Kørebaner

5,7

Flytning af Niels Juel

0,5

Signalanlæg

3,0

Træer

0,8

i alt

21,0

 

Forvaltningen har i forbindelse med projektudviklingen indgået en aftale med HUR om at medfinansiere projektet for så vidt hvad der angår forbedringerne for busfremkommeligheden og kvalitetsforbedringerne for passagerne med 5 mio. kr.

Bevillingen udformes således som en udgiftsbevilling på 21 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 5 mio. kr. svarende til HURs økonomiske bidrag.

Det er en forudsætning for ovenstående, at granitmaterialerne til de nye pladsarealer i Holmens Kanal tilvejebringes ved en optagning på Kongens Nytorv promenaden. Forvaltningen vil erstatte materialerne med asfalt indtil en omlægning af Kongens Nytov kan gennemføres. Det vil endvidere betyde, at refuger m.v. indenfor promenaden vil blive fjernet og promenaden vil blive mere ensartet.

Høring

Forvaltningen har forelagt forslaget til omlægning af Holmens Kanal for Københavns Politi og HUR. Parterne har ikke haft principielle indvendinger imod det foreliggende forslag.

Danske Ejendomme (Danske Bank) er hørt i forbindelse med projektet for Holmens Kanal. Banken fremførte sine synspunkter ved et foretræde forud for udvalgets drøftelse af projek

Til top