Mødedato: 15.01.2003, kl. 14:00

Omlægninger af trafikken på Ring 2

Omlægninger af trafikken på Ring 2

Bygge- og Teknikudvalget

Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. januar 2003

 

Sager til beslutning

10. Omlægninger af trafikken på Ring 2

BTU 17/2003 J.nr. 21213.0001/03

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender

at Bygge- og Teknikforvaltningen udarbejder et projekt til omlægning af den tunge trafik fra Strandøre – Strandpromenaden til Strandvænget – Strandvejen, herunder ombygning af krydset Strandvænget – Strandvejen til større kapacitet i svingbevægelserne mellem Strandvænget og Strandvejen

at det i forbindelse med den videre detailprojektering af en ny vejforbindelse mellem Strandvænget og Helsingørmotorvejen tilstræbes, at den tunge trafik som er omlagt jf. ovenstående afvikles ad Strandvænget i anlægsperioden

at Bygge- og Teknikforvaltningen udarbejder et projekt til ombygning af krydset Strandvejen – Tuborgvej til større kapacitet i svingbevægelserne mellem Tuborgvej og Strandvejens sydlige ben

at Bygge- og Teknikforvaltningen udarbejder et projekt til ombygning af Folke Bernadottes Allé til en firesporet vej med cykelsti

RESUME

Bygge- og Teknikudvalget besluttede den 19. juni 2002, at Ring 2 omlægges til at forløbe ad Strandvænget – Strandvejen. Borgerrepræsentationen besluttede den 5. september 2002 at sende denne beslutning tilbage til Bygge- og Teknikudvalget, så der kunne foretages en nærmere vurdering af de langsigtede muligheder for at etablere en ny overordnet forbindelse mellem Nordhavnsområdet og Helsingørmotorvejen. Denne forbindelse er siden blevet belyst i et samarbejde mellem Københavns Havn og Københavns Kommune.

I forbindelse med anlæg af en ny vejforbindelse, vil der skulle ske udgravning af en tunnel under Strandvænget. Det er forvaltningens vurdering at det vil være hensigtsmæssigt at omlægge Ring 2 til Strandvænget, for kort efter i en anlægsperiode midlertidigt at måtte flytte trafikken tilbage til Strandøre. Det er samtidigt forvaltningens vurdering at det vil være uhensigtsmæssigt at gennemføre forvaltningens oprindelige forslag om en gennemgribende renovering af Strandøre for at minimere miljøgenerne fra trafikken, når den i løbet af en kort årerække kan ventes aflastet af en ny vejforbindelse. Forvaltningen foreslår derfor, at man omlægger den tunge trafik på Ring 2 til Strandvænget – Strandvejen. Forslaget er betinget af, at anlæg af det nye vejanlæg påbegyndes i løbet af få år. Såfremt dette ikke sker, er det fortsat forvaltni ngens opfattelse, at det er mest hensigtsmæssigt at løse de eksisterende trafikale problemer, hvor de er – og således ikke flytte rundt på trafikken i området.

Omlægningen vil kræve ombygning af krydset Strandvejen / Strandvænget / Ryvangs Allé. Midler til denne omlægning tages fra 25 mill. kr. som i forbindelse med lokalplan "Pakhusvej" er afsat til forbedringer af trafikafviklingen ved Folke Bernadottes Allé og Strandøre / Strandvænget. Samtidigt udarbejdes projekter til ombygning af Folke Bernadottes Allé og af krydset Strandvejen / Tuborgvej, så der inden sommerferien kan laves en samlet indstilling til brug af de ca. 25 mill. kr.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

På sit møde d. 19. juni 2002 behandlede Bygge- og Teknikudvalget en indstilling om eventuel omlægning af Ring 2. Indstillingen beskrev fire forslag til trafikstrukturer, der vil kunne afvikle trafikken på det eksisterende vejnet. Forvaltningen indstillede, at man, indtil en langsigtet løsning er etableret, minimerer problemerne uden at flytte trafik (Løsning 1). Dette skulle foregå ved at foretage en gennemgribende renovering af Strandøre, hvilket skønnedes at medføre udgifter på i størrelsesordenen 10 mill. kr.

Et flertal i Bygge- og Teknikudvalget vedtog imidlertid "at Ring 2 omlægges til at forløbe ad Strandvænget-Strandvejen, således at Strandpromenaden og Strandøre kun vil føre lokal trafik - jf. forslag L3". Denne beslutning blev imidlertid sendt videre til behandling i Borgerrepræsentationen.

Den 5. september 2002 vedtog Borgerrepræsentationen at sende sagen tilbage til Bygge- og Teknikudvalget, for at udvalget sammen med Økonomiudvalget kunne foretage en nærmere vurdering af de langsigtede muligheder for at etablere en ny, overordnet vejforbindelse mellem Nordhavnsområdet og Helsingørmotorvejen. Denne beslutning skal ses i lyset af, at en langsigtet løsning i form af en vejforbindelse mellem Strandvænget og Helsingørmotorvejen må forventes anlagt hurtigere end forudsat i den oprindelige indstilling til Bygge- og Teknikudvalget. Denne vejforbindelse vil dæmpe generne fra trafikken i området.

I et samarbejde mellem Københavns Havn og Københavns Kommune ved Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen er mulighederne for og konsekvenserne af en ny vejforbindelse i mellemtiden blevet belyst. Resultatet blev forelagt Bygge- og Teknikudvalget på mødet den 20. november 2002. På denne baggrund besluttede Bygge- og Teknikudvalget bl.a. "at iværksættelsen af det videre procesforløb beror på, at der sker en afklaring mellem Staten, Københavns Havn A/S og Københavns Kommune af parternes finansieringsbidrag til den nødvendige udbygning af vejforbindelsen mellem Nordhavnen og Lyngbyvejen, hvorefter sagen atter behandles i udvalget, og at det er en forudsætning, at etablering af den skitserede forbindelse ikke vil hindre en gennemførelse af en eventuel midlertidig forlægning af Ring II fra Strandpromenaden/Strandøre til Strandvænget/Strandvejen."

I forbindelse med vedtagelse af lokalplan "Pakhusvej" den 6. december 2001 blev det besluttet, at Københavns Kommune via boligforligets infrastrukturpakke betaler ca. 25. mill. kr. til forbedringer af trafikafviklingen ved Folke Bernadottes Allé og Strandøre / Strandvænget.

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

I forbindelse med anlæg den ny vejforbindelse, vil der skulle ske udgravning af en tunnel under Strandvænget med udmunding vest for Strandpromenaden. Det er forvaltningens vurdering, at anlægsarbejderne vil have et omfang, som vil gøre det meget vanskeligt på Strandvænget at afvikle af den samlede trafik, som i dag kører ad Strandøre hhv. Strandvænget. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at gennemføre Bygge- og Teknikudvalgets beslutning om at omlægge Ring 2 til Strandvænget – Strandvejen og fredeliggøre Strandøre, da man i en anlægsperiode, som må forventes at være af længere varighed, midlertidigt vil være nødsaget til at flytte hele eller dele af trafikken tilbage til Strandøre.

Det er samtidigt forvaltningens vurdering at det vil være uhensigtsmæssigt at gennemføre forvaltningens oprindelige forslag om en gennemgribende renovering af Strandøre for at minimere miljøgenerne fra trafikken, når det kan ventes, at der i løbet af en kortere årrække vil blive anlagt en ny vejforbindelse, som vil aflaste Strandøre for en væsentlig del af trafikken.

Forvaltningen foreslår derfor, at man overflytter den tunge trafik til Strandvænget – Strandvejen (løsning 2). Hermed nedsættes den fysiske belastning af Strandøre væsentligt, samtidigt med at man begrænser de gener i form af særligt støj og vibrationer, som beboerne langs vejen udsættes for. Overflytningen vil føre til øgede gener for beboerne langs Strandvænget og Strandvejen, om end disse vil være mindre end ved en total overflytning af trafikken, ligesom de vil blive reduceret, når en ny vejforbindelse åbnes.

For at sikre, at den tunge trafik ikke skal ledes tilbage til ruten ad Strandøre – Strandpromenaden, mens den nye vejforbindelse anlægges, foreslår forvaltningen, at Bygge- og Teknikudvalget vedtager, at det i forbindelse med den videre detailprojektering af en ny vejforbindelse mellem Strandvænget og Helsingørmotorvejen tilstræbes, at den tunge trafik som er omlagt jf. ovenstående fortsat kan afvikles ad Strandvænget i anlægsperioden.

Overflytning af den tunge trafik kan gennemføres ved opsætning af skilte ved indkørslerne til Strandpromenaden og Strandøre, som forbyder gennemkørsel med køretøjer over 3,5 t totalvægt.

Flytning af den tunge trafik vil primært føre til øget trafik i svingbevægelserne mellem Strandvejen og Strandvænget i krydset Strandvejen / Strandvænget / Ryvangs Allé. Trafikken i disse svingbevægelser ventes at stige, og den tunge trafiks andel vil blive forøget mærkbart. Den samlede trafik i krydset forventes ikke blive øget markant.

Det vil være nødvendigt at ombygge krydset, dels for at skabe tilstrækkelig kapacitet til afvikling af den øgede trafik i svingbevægelserne, herunder gøre det muligt for de tunge køretøjer at køre rundt om hjørnet, og dels for at undgå, at den øgede svingende tunge trafik fører til forøget uheldsrisiko og utryghed i krydset, herunder særligt at sikre imod uheld mellem svingende lastbiler og cyklister. Ombygningen af krydset forventes at koste i størrelsesordenen 2-3 mill. kr.

Ombygningen af krydset Strandvejen / Strandvænget / Ryvangs Allé ventes at føre til, at også en del af personbiltrafikken, som i dag kører ad Strandøre, vil vælge at køre ad Strandvejen – Strandvænget. I indstillingen til Bygge- og Teknikudvalgets møde den 19. juni 2002 er det skønnet, at 15 % af den nuværende personbiltrafik i Strandøre vil blive overflyttet.

I forbindelse med vedtagelse af lokalplan "Pakhusvej" den 6. december 2001 blev det besluttet, at Københavns Kommune via boligforligets infrastrukturpakke betaler ca. 25 mill. kr. for forbedringer af trafikafviklingen ved Folke Bernadottes Allé og Strandøre / Strandvænget. Forvaltningen foreslår, der i løbet af foråret udarbejdes et projekt til ombygning af krydset Strandvejen / Strandvænget / Ryvangs Allé. Samtidigt foreslår forvaltningen, at der også udarbejdes et projekt til ombygning af Folke Bernadottes Allé til en firesporet vej med cykelstier, og at der udarbejdes et projekt til ombygning af krydset Tuborgvej / Strandvejen, med henblik på at øge kapaciteten og sikkerheden for den svingende trafik på Ring 2 mellem Tuborgvej og den sydlige gren af Strandvejen.

Økonomi

I forbindelse med vedtagelse af lokalplan "Pakhusvej" den 6. december 2001 blev det besluttet, at Københavns Kommune via boligforligets infrastrukturpakke betaler ca. 25 mill. kr. for forbedringer af trafikafviklingen ved Folke Bernadottes Allé og Strandøre / Strandvænget. Dette beløb skønnes at kunne dække de foreslåede ombygninger. De præcise udgifter til gennemførelse af de enkelte projekter vil blive beregnet ved projektudviklingen, og vil foreligge i kapaitalbevillingsindstillinger for de enkelte projekter.

Miljøvurdering

For en foreløbig vurdering af omlægning af den tunge trafik henvises til rapporten, som var vedlagt indstillingen til Bygge- og Teknikudvalgets møde den 19. juni 2002.

Høring

I forbindelse med projektudviklingen vil Københavns Politi, Hovedstadens Udviklingsråd og Vejdirektoratet blive hørt.

Andre konsekvenser

Med hensyn til de trafikale konsekvenser henvises ligeledes til rapporten, som var vedlagt indstillingen til Bygge- og Teknikudvalgets møde den 19. juni 2002.

Ole Bach

 

Til top