Mødedato: 15.01.2003, kl. 14:00

Endelig vedtagelse af fælles gårdanlæg i karreen Skotlands Plads, Lærdalsgade, Amagerbrogade og Shetlandsgade

Endelig vedtagelse af fælles gårdanlæg i karreen Skotlands Plads, Lærdalsgade, Amagerbrogade og Shetlandsgade

Bygge- og Teknikudvalget

Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. januar 2003

 

Sager til beslutning

1. Endelig vedtagelse af fælles gårdanlæg i karreen Skotlands Plads, Lærdalsgade, Amagerbrogade og Shetlandsgade

BTU 20/2003 J.nr. 451:102.0001/03

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at det i udvalgets møde den 2. oktober 2002 vedtagne forslag til byfornyelsesbeslutning og gennemførelsesprojekt i karreen, begrænset af Skotlands Plads, Lærdalsgade 1-7, Amagerbrogade 102-102A, 104-108 og Shetlandsgade 2-6 – efter fremlæggelse for offentligheden i henhold til byfornyelseslovens bestemmelser – nu vedtages endeligt

RESUME

Formålet med forslaget er at forbedre karreens friarealer ved etablering af et fælles gårdanlæg, som ejerne efterfølgende skal drive og vedligeholde.

Forslaget omfatter 5 beboelsesejendomme med 120 beboere fordelt på 71 boliger, 3 erhvervsbaghuse, Købnerkirken og 11 butikslejemål mv.

Forslaget har været ude i høring, og der er modtaget ét ændringsforslag til forslaget.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Bygge- og Teknikudvalget vedtog i mødet den 2. oktober 2002 (Sag nr. 442/2002) at offentliggøre forslaget til byfornyelsesbeslutning og gennemførelsesprojekt. Indsigelsesfristen blev fastsat til 8 uger.

Økonomi

Udgifterne til anlæggets etablering skønnes at udgøre 3.000.000 kr., der betales af stat og kommune med hver 50 %.

Høring

Offentlighed

Forslaget har været offentliggjort i perioden 8. oktober – 3. december 2002 og er udsendt og omdelt til de berørte grundejere og lejere. Forslaget har endvidere været fremlagt i Københavner Information og på Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3.

Indsigelser

I offentlighedsperioden er der modtaget det i kopi vedlagte ændringsforslag.

Brev af 23. november 2002 fra Ole Theilgaard og Inge Lørum (ejer og beboerrepræsentant i ejendommen Shetlandsgade 6 og Lærdalsgade 5-7) samt Lars Thorndal (præst i Købnerkirken, Shetlandsgade 6).

Ole Theilgaard, Inge Lørum og Lars Thorndal foreslår, at dagrenovationen nærmest Købnerkirken placeres parallelt med Shetlandsgade, alternativt at den anbringes ved legeområdet midt i karreen.

Som begrundelse henvises til, at den i forslaget viste placering parallelt med Skotlands Plads medfører et betydeligt lystab i kirkens krypt, der har vinduer i terrænhøjde, og blokerer for udsigten fra krypten til gårdarealet. Det nævnes, at krypten ugen igennem bruges af mange mennesker.

Hvis dagrenovationen i stedet placeres parallelt med Shetlandsgade, vil det afhjælpe generne for kirken uden at medføre forringelser for stuelejlighederne i Shetlandsgade 4, der i dag har udsigt til et plankeværk.

Det bemærkes, at de finder det urimeligt, at ejendommen, der har sin dagrenovation placeret i egen kælder, skal have sin udsigt blokeret af andre ejendommes dagrenovation.

Bemærkning

Dagrenovationen er placeret nærmest de to fællesadgange mellem vej og gård mod Lærdalsgade og Shetlandsgade, hvilket medfører den korteste adgang til vej og dermed færrest mulige gener ved afhentning af dagrenovationen samt den laveste renovationsafgift.

Placeringen af dagrenovationen ved Købnerkirken, parallelt med Skotlands Plads, er en imødekommelse af et ønske fra Andelsboligforeningen Shetlandsgade 2-4, der også omfatter Amagerbrogade 108, om at der skabes bedst mulig kontakt imellem stuelejlighederne i Shetlandsgade 4 og græsarealet ud for lejlighederne.

Forvaltningen har fundet det rimeligt at imødekomme dette ønske, der ikke medfører noget lystab i kirkens krypt, hvis vinduer mod gården vender mod nordøst.

Den foreslåede alternative placering af dagrenovationen ved legeområdet finder forvaltningen uheldig, bl.a. under hensyn til de anførte begrundelser for dagrenovationens placering i gårdrummet.

Forvaltningen vil imidlertid drøfte den detaljerede udformning af dagrenovationspladsen ved Købnerkirken med ejer- og beboerrepræsentanterne i forbindelse med gårdanlæggets projektering.

-o0o-

Bygge- og Teknikforvaltningen finder ikke, at det fremførte ændringsforslag giver anledning til at ændre forslaget, udover hvad der er anført.

BILAG VEDLAGT

Forslaget til byfornyelsesbeslutning og gennemførelsesprojekt.

Udsendt med dagsordenen til Bygge- og Teknikudvalgets møde den 2. oktober 2002.

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

Brev af 23. november 2002 fra Ole Theilgaard, Inge Lørum og Lars Thorndal.

 

Ole Sperling

 

Til top