Mødedato: 30.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Sammen om Bellahøj, Frederikssundsvej 123H

Godkendelse af Brønshøj-Husum bydelsplan 2023 samt beslutning om tryk og husstandsomdeling

Tidligere beslutninger

28-04-2022: Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at afholde lokaludvalgsseminar med fokus på bydelsplanen på Metalskolen Jørlunde lørdag d. 20. august.

24-05-2022: Lokaludvalget tog en orientering om bydelsplanens formål samt en skitse til proces for bydelsplansarbejdet til efterretning.

25-08-2022: Lokaludvalget tog en opsamlende drøftelse af diskussionen om bydelsplanen, som fandt sted på lokaludvalgets seminar den 20. august. Lokaludvalget tog borgerpanelundersøgelsen som opstart til bydelsplan til efterretning. Lokaludvalget bevilgede 100.000 kr. til arbejdet med bydelsplanen for 2022-2025. Lokaludvalget besluttede at drøfte på kommende møder i fagudvalgene, hvem der skal udpeges til styregruppen for bydelsplansarbejdet. Christoffer Rosenkrands, Christian Hesselberg og Sabah Qarasnane meldte sig til at deltage i styregruppen. Efterfølgende er også Ida Berendsen, Jens Kristian Jensen og Anni Christensen kommet i styregruppen.

15-12-2022: Lokaludvalget bevilgede 50.000 kr. til repræsentantskabsmøde om bydelsplanen samt til tryk og formidling af bydelsplanen i 2023.

27-01-2023: Lokaludvalget tog en orientering om status på bydelsplansarbejdet, herunder tidsplan, til efterretning. Formanden opfordrede lokaludvalget til at deltage i kommende repræsentantskabsmøde for at bidrage med deres evt. yderligere input til bydelsplanen.

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender Brønshøj-Husum Lokaludvalgs bydelsplan 2023.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilger 20.000 kr. til husstandsomdeling af bydelsplansfolderen. 

3. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter, hvordan bydelsplanen skal anvendes i lokaludvalgets arbejde fremadrettet.

Problemstilling

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har siden sensommeren 2022 arbejdet på en bydelsplan med lokaludvalgets vision for bydelens udvikling. Bydelsplanen er udarbejdet af en styregruppe med repræsentanter fra lokaludvalgets fem fagudvalg og forelægges nu lokaludvalget til godkendelse.

Styregruppen består pt. af Christoffer Rosenkrands (tovholder), Ida Theodora Wolf Berendsen, Ida Jørgensen, Jens Kristian Jensen, Claus Ringborg og Sabah Qarasnane.  

Bydelsplanens indhold

Jævnfør kommissorium for lokaludvalgene i Københavns Kommune er bydelsplanen lokaludvalgets egen visions- og arbejdsplan. Den opdateres løbende i takt med at nye aktuelle temaer eller projekter opstår eller eksisterende realiseres. Brønshøj-Husum Lokaludvalgs bydelsplan 2023 rummer lokaludvalgets vision for bydelens udvikling og lokaludvalgets arbejde. Visionen er konkretiseret i fem temaer og en række indsatser. Bydelsplanen hviler på fakta om bydelen og københavnerdialog og rummer en beskrivelse af bydelens egenart samt og beskrivelse af den københavnerinddragelse der har fundet sted i forbindelse med udarbejdelsen af bydelsplanen.

Bydelsplanen beskriver, hvordan Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil arbejde for at styrke sammenhængskraften på tværs af hele bydelen (Bellahøj, Brønshøj, Husum og Tingbjerg). Det vil lokaludvalget gøre ved:
 
1. at skabe fællesskaber, der udvikler bydelen
2. at udvikle bydelens byrum, bynatur og særlige attraktioner
3. at arbejde for, at man kan komme nemt rundt i bydelen og hænge bedre sammen med resten af København
4. at skabe demokratisk dialog og aktivt medborgerskab
5. at sætte fokus på børn og unge.

 

Digital bydelsplan

Bydelsplanen præsenteres i sin helhed på lokaludvalgets hjemmeside. Hermed kan bydelsplanen opdateres løbende efterhånden som nye indsatser opstår. Lokaludvalget har med dagsordenen fået tilsendt link til ikke-offentliggjort hjemmeside, hvor udkastet til bydelsplanen kan ses. Bydelsplanshjemmesiden tilrettes og offentliggøres umiddelbart efter lokaludvalgets godkendelse.

Bydelsplansfolder (forkortet udgave)

Desuden præsenteres bydelsplanen i en forkortet udgave som en folder. I folderen formidles vision og temaer samt kortfattet information om lokaludvalgets arbejde og bydelsplanens formål, tilblivelse og indhold. Udkast til bydelsplansfolder er udsendt som selvstændigt bilag til dagsordenen. På folderen er der QR-koder, der leder hen til den digitale bydelsplan på lokaludvalgets hjemmeside.

Repræsentantskabsmøde

Den 22. marts afholdt styregruppen en præsentation af bydelsplanen i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus. Den primære målgruppe var personer, der havde været involveret i udarbejdelsen af bydelsplanen, herunder lokaludvalgets medlemmer og fagudvalg. Der deltog i alt 19 personer. Lokaludvalgets forperson præsenterede bydelsplanens vision og fem overordnede temaer. Præsentationen fungerede samtidig som repræsentantskabsmøde, der formelt godkendte bydelsplanen, jf. retningslinjerne for lokaludvalgenes bydelsplaner. Se evt. Bydelsplaner | Lokaludvalg København (kk.dk) Repræsentantskabet havde ingen bemærkninger til bydelsplanens vision og temaer. Efter godkendelsen drøftede deltagerne forslag til bydelsplanens konkrete indsatser, fordelt på de fem temaer. 

Løsning

Styregruppen ønsker, at lokaludvalget godkender bydelsplanens indhold samt formidling af indholdet via hjemmeside og bydelsplansfolder. Lokaludvalget har allerede afsat midler til at afholde repræsentantskabsmøde samt tryk af bydelsplanen.

Styregruppen foreslår, at pengene bruges på tryk af bydelsplansfolderen samt husstandsomdeling af bydelsplansfolderen. Dertil foreslår styregruppen, at husstandsomdelingen af bydelsplansfolderen erstatter den budgetterede 'digitale bydelsguide', som lokaludvalget har budgetteret med 20.000 kr. til i projektkatalog for 2023: 284853fd-6005-4e7d-816d-3dde82a0da69-bilag-3.pdf (kk.dk)

Styregruppen har ikke ønsket at afholde en lancerings-arrangement af bydelsplanen - ud over repræsentantskabsmødet.

Styregruppen har heller ikke ønsket at lave en plan for, hvordan bydelsplanen implementeres i lokaludvalgets og fagudvalgenes arbejde. Styregruppen opfordrer lokaludvalget til at drøfte dette, herunder om bydelsplanen skal medføre ændringer i kriterierne for tildeling af støtte fra lokaludvalgets Bydelspulje. Denne drøftelse kan finde sted på lokaludvalgsmøder og/eller lokaludvalgets forventede seminar lørdag d. 16. september.   

Økonomi

Lokaludvalget har allerede afsat 50.000 kr. af lokaludvalgets 2023-midler til repræsentantskabsmøde om bydelsplanen samt til tryk og formidling af bydelsplanen. Desuden har lokaludvalget i budget for 2023 budgetteret med 20.000 kr. til en 'digital bydelsguide'. Lokaludvalget kan beslutte at anvende disse til husstandsomdeling på baggrund af styregruppens anbefaling.

Budget:

Tryk bydelsplan 18.000 eksemplarer

29.000 kr.

Husstandsomdeling ca. 15.500 husstande

22.000 kr.

Repræsentantskabsmøde

7.000 kr.

Fotos, illustrationer, layoutbistand m.v.

12.000 kr.

I alt

70.000 kr.

Bevilget til repræsentantskabsmøde og tryk af bydelsplan  50.000 kr.
I alt  - 20.000 kr.

 

Videre proces

Sekretariatet laver eventuelle tilretninger af bydelsplanen på baggrund af lokaludvalgets drøftelser. Derefter sendes bydelsplansfolderen til tryk og bydelsplanshjemmesiden offentliggøres og formidles via lokaludvalgets sædvanlige kommunikationskanaler. Såfremt lokaludvalget beslutter at husstandsomdele den trykte bydelsplan, vil dette ske i første halvdel af 2023.

Den 1. juni holder Borgerrepræsentationen temadrøftelse om bydelsplaner. Alle lokaludvalg er velkomne. Se mere under punktet "Statusorientering om lokaludvalgets egne projekter".

Beslutning

ad 1) Lokaludvalget godkendte Brønshøj-Husum Lokaludvalgs bydelsplan 2023.

ad 2) Lokaludvalget bevilgede 20.000 kr. til husstandsomdeling af bydelsplansfolderen. Lokaludvalget ønskede, at sekretariatet undersøger, om antallet af besøgende på lokaludvalgets hjemmeside via folderens QR-koder kan registreres.

ad 3) Lokaludvalg besluttede, at fagudvalgene drøfter, hvordan bydelsplanen skal anvendes i lokaludvalgets arbejde fremadrettet.

Til top