Mødedato: 30.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Sammen om Bellahøj, Frederikssundsvej 123H

Henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. processen for Københavns Kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender henvendelsen til Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender, at henvendelsen sendes til Københavns øvrige lokaludvalg med en invitation til at være medunderskrivere på henvendelsen.

 

Problemstilling

Ny Kultur- og Fritidspolitik for København

Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg godkendte den 24. februar teksten til en ny Kultur- og Fritidspolitik for København, som sætter den overordnede politiske retning for, hvordan kultur- og fritidsområdet skal udvikle sig de næste fire år. Efter ønske fra udvalget er politikken holdt kort og oplister hvilke tiltag og handleplaner, man vil igangsætte i forlængelse af politikken. Af introduktionen til poltikken fremgår det, at udvalget "har valgt at skrive politikken sådan, at den fremhæver, hvor vi fra udvalgets side særligt ønsker at sætte vores aftryk i denne valgperiode, og politikken er derfor ikke en gennemgang af hele kultur- og fritidsområdet fra A til Z."  Se Kultur- og Fritidspolitik og overblik over kommende handleplaner her: Godkendelse af ny Kultur- og Fritidspolitik | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede interessent- og borgerinddragelsen i Kultur- og Fritidspolitikken under behandlingen den 17. januar. Der var et ønske om, at man i stedet for en generel høring af den overordnede politik, prioriterede en høring af de relevante interessenter ved udarbejdelsen af de enkelte handleplaner, så man får input ind så tæt på de konkrete initiativer som muligt. Det betyder, at politikudkastet ikke har været i offentlig høring og heller ikke har været i høring hos lokaludvalgene.

Kulturudvalgets drøftelse af Kultur- og Fritidspolitikken

Efter Kultur- og Fritidsudvalgets vedtagelse af Kultur- og Fritidspolitikken drøftede Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Kulturudvalg politikken og processen.

Kulturudvalget diskuterede indholdet i politikken og drøftede blandt andet, at poltikken i meget høj grad har fokus på de nye store udviklingsområder omkring havnen og Indre by. Kulturudvalget efterlyser, at der også laves udviklingsplaner for de andre bydele. 

Kulturudvalget drøftede også processen omkring udarbejdelsen af Kultur- og Fritidspolitikken. Kulturudvalget mener, at det er uhensigtsmæssigt, at lokaludvalgene ikke er blevet inddraget udarbejdelsen af politikken, herunder udvælgelsen af temaer for handleplaner. Kulturudvalget savner en mulighed for at være medspillere på det overordnede, strategiske niveau og ønsker ikke kun at blive involveret i konkrete projekter. Det har tidligere været praksis, at Kultur- og Fritidspolitikken blev sendt i høring. F.eks. afgav Brønshøj-Husum Lokaludvalg høringssvar til den seneste Kultur- og Fritidspolitik i 2019. 

Løsning

Kulturudvalget ønsker, at Brønshøj-Husum Lokaludvalg retter henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget og udtrykker utilfredshed med, at lokaludvalgene er blevet afskåret fra at komme med input til Kultur- og Fritidspolitikken og dertil knyttede handleplaner. Kulturudvalget ønsker også, at Københavns øvrige 11 lokaludvalg inviteres til at være medunderskrivere på henvendelsen for at henvendelsen står stærkere over for Kultur- og Fritidsudvalget. Kulturudvalget har desuden drøftet, at for at henvendelsen fremstår så klar som muligt og appellerer til flest mulige af de øvrige lokaludvalg, bør henvendelsen fokusere på kritikken af processen, snarere end på indholdet i politikken.

Forretningsudvalget støtter Kulturudvalget, men har foreslået, at henvendelsen bør betone den værdi lokaludvalgene kan bidrage med til Kultur- og Fritidspolitikken. Forpersonerne for Kulturudvalget og Børne, Unge, Fritids, og Idrætsudvalget har efter mødet i Forretningsudvalget godkendt henvendelsen. Se bilag.

Videre proces

Såfremt lokaludvalget godkender henvendelsen og ønsker at opfordre de øvrige lokaludvalg til at være medunderskrivere, retter sekretariatet henvendelse til de andre lokaludvalg. Lokaludvalgene får forelagt henvendelsen uden mulighed for at ændre i ordlyden, da ønsker til ændringer af formuleringer vil forlænge processen.  Sekretariatet forventer, at Københavns øvrige lokaludvalg har besluttet, om de vil være medunderskrivere i slutningen af april. Sekretariatet sender henvendelsen herefter.

Beslutning

ad 1) Lokaludvalget godkendte henvendelsen til Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.

ad 2) Lokaludvalget godkendte, at henvendelsen sendes til Københavns øvrige lokaludvalg med en invitation til at være medunderskrivere på henvendelsen.

Til top