Mødedato: 30.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Sammen om Bellahøj, Frederikssundsvej 123H

Modeller for midler til den lokale Miljøopgave

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager forpersonernes input til 'modeller for midler til den lokale miljøopgave' til efterretning.

Problemstilling

I forbindelse med Budget 2023 vedtog forligskredsen at etablere et selvstændigt sekretariat til Kgs. Enghave Lokaludvalg samt at opnormere sekretariatet for fællessekretariatet for Indre By og Christianshavns Lokaludvalg.

Baggrund

Lokaludvalgene hører administrativt under Københavns Kommunes Økonomiforvaltning. Den administrative betjening af lokaludvalgene foregår i decentrale sekretariater og i Borgerrepræsentationens Sekretariat. De 12 lokaludvalg betjenes af 10 sekretariater, som er placeret i hver af de 10 bydele i overensstemmelse med kommunens bydelsinddeling. To sekretariater er fællessekretariater, der betjener to lokaludvalg: hhv. Vesterbro Lokaludvalg og Kgs. Enghave Lokaludvalg samt Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg.

I fællessekretariaterne pågår en dobbelt produktion af blandt andet dagsordensmateriale, kommunikation til bydelene, københavnerinddragelse, bydelsplaner, understøttelse af arbejdsgrupper samt rådgivning og behandling af lokale puljeansøgninger. Det medfører mindre kapacitet til understøttelse af de fire lokaludvalgs arbejde med københavnerdialog, udarbejdelse af bydelsplanen og serviceringen af arbejds- og netværksgrupper i forhold til de øvrige lokaludvalg.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2023 besluttede forligskredsen scenarie 2 i budgetnotatet ØK 19 (se bilag - ØK 19).

Scenarie 2 beskriver en etablering af et selvstændigt lokaludvalgssekretariat til Kgs. Enghave Lokaludvalg samt opnormering af fællessekretariatet for Indre By og Christianshavns Lokaludvalg i overensstemmelse med normeringen for sekretariatsbetjeningen af to lokaludvalg. Der oprettes ikke et selvstændigt sekretariat til betjeningen af Christianshavns Lokaludvalg. Christianshavns og Indre By Lokaludvalg har allerede i dag, modsat Kgs. Enghave og Vesterbro Lokaludvalg, én fælles lokation og lokaludvalgssekretær, som i dette scenarie opnår en øget betjening i overensstemmelse med de øvrige lokaludvalg.

Fordeling af midler til miljøopgaven

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der ikke truffet beslutning om fordelingen af midler til miljøopgaven, som lokaludvalgene løser. 

Med nærværende notat (se bilag 2 - notat om modeller for fordeling af midler til lokaludvalgenes varetagelse af den lokale miljøopgave), har Økonomiforvaltningen udpeget tre forskellige modeller for fordeling af midlerne til varetagelsen af den lokale miljøopgave, som lokaludvalget nu har mulighed for at komme med konkrete bemærkninger til inden forvaltningen sender det til forligskredsen. Der er medtaget og belyst 3 modeller, som Økonomiforvaltningen på den ene eller anden måde har hørt nævn i forskellige sammenhænge. Reelt er der dog kun én model – den nuværende (model A)  – som forvaltningen kan anbefale inden for den nuværende økonomiske ramme.

Løsning

Økonomiforvaltningen har tilbudt alle lokaludvalgsforpersoner om at komme med input inden 3. marts. Forpersonerne for lokaludvalget; Kirsten Møller og Christoffer Rosenkrads har derfor drøftet modellerne og har meldt tilbage til Økonomiforvaltningen, at løsning A1 er den bedste løsning, så alle københavnerne får samme understøttelse i forhold til miljøopgaven. Model A1 er udgiftsneutral for Brønshøj-Husum Lokaludvalg, men kræver at der afsættes en ekstra årlig bevilling til lokaludvalgene på 1,54 mio. kr. af Borgerrepræsentationen.

Videre proces

Der foregår en videre intern kvalificering og godkendelsesproces. Det forventes, at forligskredsen kan modtage notatet i rimelig tid inden forhandlinger om Overførselssagen begynder d. 20.-24. marts.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog forpersonernes input til 'modeller for midler til den lokale miljøopgave' til efterretning.

Lokaludvalget drøftede evt. mulighed for at etablere Miljøpunkt. Miljøudvalget vil undersøge fordele og ulemper herved og besøge Miljøpunkt Nørrebro.

Til top