Mødedato: 30.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Sammen om Bellahøj, Frederikssundsvej 123H

Meddelelser

Se alle bilag

 

Orientering og dialog om indkvartering af ukrainske fordrevne

Sekretariatet har lavet en aftale med Lone Binder, afdelingschef, og Tanja Hansen, daglig leder (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Beskæftigelse, Integration og Sprog) om, at de deltager på kommende lokaludvalgsmøde torsdag d. 27/4 for at orientere om og svare på evt. spørgsmål fra lokaludvalget om indkvartering af ukrainske fordrevne på Herbergvejen 8 (det tidligere Bellahøj Vandrehjem). Her kan lokaludvalget også drøfte evt. samarbejde. Indkvarteringen af ukrainske  fordrevne på Herbergvejen 8 vil være midlertidig.

Læs evt. mere her: For københavnere der vil hjælpe | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

Undersøgelse af trafiksikkerhed på Frederikssundsvej

Undersøgelsen blev taget til efterretning på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 27/2. Læs mere her: Sager til orientering | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Sekretariatet har gjort opmærksom på undersøgelsen på lokaludvalgets Facebookside, da den ikke længere er fortrolig. Projektforslagene forventes behandlet i forbindelse med forhandlinger om Overførselssagen.

 

Budgetnotat om Tingbjerg Idrætspark udskydes til forhandlinger om budget 2024

Sekretariatet har modtaget orientering om, at det et blevet besluttet at udskyde budgetnotat om Tingbjerg Idrætspark til forhandlingerne om Budget 2024. Dermed kommer der ikke et budgetforslag til Overførelsessagen 2022/2023. Beslutningen beror på budgettekniske overvejelser, og der er altså blot tale om en udskydelse. Kultur- og Fritidsudvalget vil blive forelagt sagen i foråret, forventeligt d. 27. april, med henblik på at den indgår i forhandlingerne om Budget 24. Læs mere her: Tingbjerg Idrætspark (dgi.dk)

 

Høring om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for metrolinje 5

Inden Metroselskabet påbegynder udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten, skal Trafikstyrelsen og Københavns Kommune afgive en udtalelse om, hvor omfattende og detaljerede oplysningerne i miljøkonsekvensrapporten skal være. Metroselskabet har udarbejdet et afgrænsningsnotat med selskabets forslag til, hvilke miljøforhold der skal beskrives og undersøges nærmere i miljøkonsekvensrapporten. Til brug for udarbejdelsen af myndighedernes udtalelse sendes afgrænsningsnotatet i høring hos berørte myndigheder og offentligheden.

Lokaludvalgene har fået tilsendt høringen, såfremt lokaludvalgene har forslag, der bør indgå i miljøkonsekvensrapporten eller bemærkninger til miljøkonsekvensvurderingen i øvrigt.

Der er høringsfrist 5. april. Læs mere her: Høring om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for metrolinje M5 (kk.dk)

 

Ny handicappolitik

Socialudvalget godkendte på møde d. 1. marts Københavns Kommunes Handicappolitik 2023-2026. Brønshøj-Husum Lokaludvalgs høringssvar indgår som bilag sammen med øvrige høringssvar. Handicappolitikken skal behandles og godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Politikken vil efterfølgende blive trykt og formidlet til relevante modtagere. Læs mere her: Behandling af Københavns Kommunes Handicappolitik 2023-2026 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

Medlemsforslag til Borgerrepræsentationen om ungerepræsentanter i lokaludvalgene

Borgerrepræsentationen behandler på møde d. 23. marts medlemsforslag om ungerepræsentanter i lokaudvalgene. Læs mere her: Medlemsforslag om at få ungerepræsentanter tilknyttet til Lokaludvalgene | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

Ændring af 'formand' til 'forperson' i regulativ og kommissorium for lokaludvalg

Borgerrepræsentationen behandler på møde d- 23. marts ændring af formand til forpersone i regulativ og kommissorium for lokaludvalg. Når Borgerrepræsentationen har 1. behandlet og godkendt ændringerne i regulativet og kommissoriet videresender Økonomiforvaltningen sagen til Indenrigs- og Boligministeriet til ministerens videre godkendelse af ændringerne i regulativet. Borgerrepræsentationen vil efter ministerens godkendelse få sagen til 2. behandling og endelig godkendelse. Læs mere her: Ændring af formand til forperson i regulativ og kommissorium for lokaludvalg | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

Rokeringssager i lokaludvalget

1) Jimmi Haushøj, udpeget til lokaludvalget af Ny Borgerlige, er trådt ud af Ny Borgerlige, men forventes at fortsætte i lokaludvalget som medlem (personligt udpeget). Såfremt Jimmi Haushøj udtræder af lokaludvalget, bortfalder medlemspladsen, da Ny Borgerlige ikke længere er repræsenteret  Borgerrepræsentationen.

2) Chris Andersen, suppleant, skifter interessegruppe og indtræder som medlem af lokaludvalget i interessegruppen Social, sundhed, ældre og integration, hvor der var en vakant plads for Natteravnene i Husum/Tingbjerg v. Aihua Yan, som Natteravnene i Husum/Tingbjerg ikke kunne udpege et nyt medlem til.

3) Pia Rasmussen, suppleant, skifter interessegruppe og indtræder som medlem af lokaludvalget i interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid, hvor der var en vakant plads for Grundejerforeningen Husumgaard Villakvarter v. Søren Gisselmann, som Grundejerforeningen Husumgaard Villakvarter ikke kunne udpege et nyt medlem til.

4) Lise Buch, suppleant, skifter interessegruppe fra Bolig, miljø og erhverv og bliver suppleant for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid.

Sekretariatet annoncerer løbende, at alle foreninger kan lade sig repræsentere i lokaludvalget ved at udpege en suppleant til lokaludvalget. Det er jf. regulativ for lokaludvalg et krav, at foreningen har eksisteret min. et år, har min. 15 medlemmer og er aktiv i Brønshøj-Husum. Sekretariatet opfordrer alle i lokaludvalget til at fortælle om og opfordre til muligheden for at blive suppleant i lokaludvalget i netværk og foreninger.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen direktion på besøg hos aktørgruppen

Kirsten Møller orienterede om, at aktørgruppen har inviteret Kultur- og Fritidsforvaltningens direktion på besøg. Direktionen besøgte Kultur- og Fritidsforvaltningen i Brønshøj-Husum i denne uge. Kirsten Møller og Søren Krøigaard deltog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til top