Mødedato: 30.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Sammen om Bellahøj, Frederikssundsvej 123H

Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Forpersoner og medlemmer af fagudvalg og arbejdsgrupper kan på mødet orientere om projekter og sager.

 

Copenhagen Light Festival/White Beams          

Brønshøj Vandtårn var med under Copenhagen Light Festival for 4. år i træk. I år var lokaludvalget medarrangør, sammen med Foreningen Brønshøj Vandtårn og Kultur og Fritid Brønshøj-Husum. Brønshøj Vandtårn deltog med lyskunstværket White Beams med hvide stråler fra Københavns Rådhus til bl.a. Brønshøj Vandtårn og ti andre arkitektonisk markante steder i København, som en del af fejringen af åbningen af Arkitekturåret. Desuden var der åbent hus-arrangement i vandtårnet den 17.-20. februar med lys og lyd i vandtårnet.

Fra Kulturudvalget deltog Søren C, Marlene, Kirsten, Søren K og Lis i arrangementet. Lysdesignet var udført af Ernesta Povilenas. Søndag deltog kunstneren Karen T med lysmalerier, som blev malet ’live’ og projiceret op på vandtårnet. Dette indslag var betalt af Copenhagen Light Festival, som en særlig gestus til Brønshøj Vandtårn.

Til arrangementet blev uddelt postkort med vandtårnet designet af Marlene Diemar. Åbent Hus-arrangementet var velbesøgt; i alt 228 personer deltog, særligt søndag, hvor 102 personer deltog. Lokaludvalget har haft udgifter for 30.000 kr. til aktiviteten.

 
Møde om screening af Bellahøjmarken 21. marts i Grøndal MultiCenter kl. 17.00-18.00

Med Københavns Kommunes budgetaftale for 2023, blev der afsat midler til screening af Bellahøjmarken. Vanløse Lokaludvalg er i den forbindelse blevet kontaktet af Kultur- og Fritidsforvaltningen, der gerne vil holde et kort møde  med lokaludvalgene i Vanløse, Bispebjerg og Brønshøj-Husum for at drøfte københavnerinddragelse og samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af screeningen. Se evt. forslag til udvikling af Bellahøjmarken (udarbejdet af lokaludvalgene i Bispebjerg, Vanløse og Brønshøj-Husum): 0976c144-f25c-456f-b145-e48156154e8e-bilag-2.pdf (kk.dk)

Sekretariatet har formidlet invitationen til lokaludvalget. Fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg deltog  Kirsten Vibeke Møller, Jens Kristian Jensen og Palle Lolk.

Vanløse Lokaludvalg udarbejder efter mødet et forslag til organisering af et 'screeningsudvalg', bestående af forskellige repræsentanter, blandt andet fra lokaludvalgene.

 

Afslag på aktørgruppen for Brønshøj Kulturakses ansøgning til Bylivsgadepuljen

Aktørgruppen Brønshøj Kulturakse har modtaget afslag på ansøgning til Teknik- og Miljøforvaltningens Bylivsgadepulje. Søren Krøigaard orienterer lokaludvalget.

 

Broindvielse af cykelgang bro henover Vestvolden (Husumforbindelsen) flyttes til december 2023

Lokaludvalget afsatte på mødet i februar i alt 35.000 kr. til bydelspicnic og fejring af cykelgangbro henover Vestvolden. Læs mere her: Bevilling: Bydelspicnic og indvielse af cykelgangbro over Vestvolden | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk).

Teknik- og Miljøforvaltningen har efterfølgende henvendt sig til lokaludvalgets sekretariat med et ønske om, at den officielle indvielse af cykelgangbroen afventer færdiggørelsen af den samlede Husumforbindelse, forventeligt i december 2023. Sekretariatet har præsenteret forslaget for Miljøudvalget og Byudviklingsudvalget, og der var en udbredt holdning til, at det kunne give god mening at følge Teknik- og Miljøforvaltningens forslag - og på den måde give hele Husumforbindelsen samlet opmærksomhed. Selve cykelgangbroen festligholdes fortsat i forbindelse med bydelspicnic d. 11. juni.

Sekretariatet bemærker, at lokaludvalget ikke kan forvente medfinansiering fra Teknik- og Miljøforvaltningen til den samlede indvielse af Husumforbindelsen. Det er sekretariatets vurdering, at en samlet indvielse af Husumforbindelsen min. vil koste 10.000 kr. for annoncering og forplejning.

Forpersonen har foreslået, at midlerne til en indvielse findes ved restmidler, da indvielsen vil skulle holdes sidst på året, forventeligt i december. Endvidere gør forpersonen opmærksom på, at der kan opstå forsinkelser, hvormed midler til en indvielse af hele Husumforbindelsen skal budgetteres i 2024.

 

Arbejdsgruppe for mere biodiversitet i bydelen

Miljøudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der med afsæt i bydelsplanen og Københavns kommunes kommende strategi for biodiversitet skal komme med forslag til hvordan lokaludvalget kan arbejde inddragende og netværksskabende på dette felt. 

 

Nyt møde for ambassadører

17. januar afholdt Anni Christensen og Sabah Quarasnane første møde for 'ambassadører' eller 'nøglepersoner' fra Tingbjerg. Formålet med mødet var at fortælle om lokaludvalget, lokaludvalgets projekter samt drøfte hvordan deltagerne løbende kan hjælpe med at sprede budskabet om lokaludvalgets aktiviteter og invitere til demokratisk deltagelse, særligt i Bellahøj, Tingbjerg og Husum Nord, hvor der i sommerens borgerpanelundersøgelse i forbindelse med bydelsplanen var en lav deltagelse. 

Anni og Sabah planlægger at invitere til nyt tirsdag d. 9. maj kl. 17.00-19.00 på EnergiCenter Voldparken, hvor deltagerne samtidig tilbydes rundvisning på EnergiCenteret. Til mødet vil Anni og Sabah fortælle om lokaludvalgets bydelsplan og lokaludvalgets arbejde med EnergiCenter Voldparken. Alle interesserede fra lokaludvalget er velkomne.

 

Borgerrepræsentationens temadrøftelse om bydelsplaner 1. juni:

Gruppeforpersonskredsen godkendte på møde d.  3. marts dagsorden for temamøde om lokaludvalgenes bydelsplaner d. 1. juni med forlængelse af temamødet, så det starter kl. 17.00:

Tidspunkt

Emne

Kl. 17:30-17:35 (5 min)

Velkommen og tak for indsatsen

v/overborgmester Sophie Hæstorp Andersen

Kl. 17:35-18:15 (40 min)

Præsentation af de 12 bydelsplaners visioner inkl. 1-2 vigtige indsatsområder

v/12 lokaludvalgsforpersoner. Der afsættes max 3 min. til hver forperson.

Kl. 18:15-18:40 (25 min)

Hvad er vigtigt/interessant ved bydelsplanerne? - bemærkninger og spørgsmål

v/medlemmer af Borgerrepræsentationen

Der afsættes max 1 min. til spørgsmål og max 3 min. til besvarelse.

Kl. 18:40-18:45 (5 min)

Afrunding og tak

v/overborgmester Sophie Hæstorp Andersen

Temamøderne afholdes som et lukket punkt på dagsordenen, men alle lokaludvalg er velkomne som tilhørere. Læs mere her: Temamøde om lokaludvalgenes bydelsplaner | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

På kommende møde i lokaludvalgsforpersonskredsen 18. april, drøfter og beslutter kredsen, om de vil indlede temadrøftelsen med en fælles videopræsentation af udvalgte temaer i hvert lokaludvalgs bydelsplaner.

 

 

 

Beslutning

Søren Krøigaard meddelte, at afslaget på aktørgruppens ansøgning til Bylivsgadepuljen er blevet begrundet med, at Brønshøj er en af de grønneste bydele i København. Miljøudvalget har nedsat en biodiversitetsarbejdsgruppe, der vil se på at kvalificere ansøgningen til Biodiversitetspuljen. 

Til top