Mødedato: 30.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Sammen om Bellahøj, Frederikssundsvej 123H

Høring af udkast til Københavns Kommunes Integrations- og Medborgerskabspolitik

Indstilling

Forpersonen indstiller,

  1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter udkastet til Københavns Kommunes Integrations- og Medborgerskabspolitik.
  2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter, om de ønsker at sende et spørgeskema ud i Brønshøj-Husum Borgerpanel for at få input til deres høringssvar - og i så fald nedsætter en arbejdsgruppe, der udarbejder spørgsmål.
  3. at Brønshøj-Husum Lokaludvalgs fagudvalg drøfter deres input til et høringssvar på deres møder i april.
  4. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bemyndiger sekretariatet til at samle et høringssvar og forpersonerne til at godkende det.

Problemstilling

Københavns Kommune har udarbejdet et udkast til en ny integrations- og medborgerskabspolitik. Udkastet er udarbejdet gennem inddragelse af københavnere, eksperter, praktikere og relevante organisationer, som har haft mulighed for at drøfte lokale udfordringer og komme med forslag til politikken.

Udkastet til den nye Integrations- og medborgerskabspolitik bygges op omkring fem tværgående pejlemærker og fem principper for integration og medborgerskab i Københavns Kommune. De foreslåede pejlemærker og principper indeholder en forståelse af integration i direkte forlængelse af integrationsloven.

Udkastet er sendt i offentlig høring med officiel høringsfrist 10. april, men med mulighed for, at lokaludvalgene kan indsende høringssvar frem til 26. april.

Se høringsbrev og udkastet til politik her: Høring: Udkast til integrations- og medborgerskabspolitik | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Sekretariatet har annonceret høringen på Facebook og Instagram, da alle kan komme med input.

Løsning

Forretningsudvalget har drøftet høringen og foreslår, at fagudvalgene diskuterer medborgerskabs- og integrationspolitikken på deres møder i april i forhold til deres input. Forretningsudvalget vurderer, at politikken er relevant for alle fagudvalg, da den er tværgående for kommunens forvaltninger.

Forretningsudvalget har drøftet muligheden for en borgerpanelundersøgelse bestående af 5-10 spørgsmål og synes, at det er en god idé, da der kan være borgere med værdifuld viden om emnet.

Det er sekretariatets vurdering af politikken, at en borgerpanelundersøgelse af politikken vil bestå af spørgsmål af politisk karakter. Derfor opfordres lokaludvalget til at nedsætte en arbejdsgruppe, der udformer spørgsmålene. Dette skal gøres inden 11. april, hvis det skal være muligt for sekretariatet at udsende en undersøgelse og behandle besvarelserne inden høringsfristen 26. april. 

Sekretariatet har sendt høringen til de boligsociale helhedsplaner i Brønshøj-Husum: Husum for Alle, Sammen om Bellahøj og den boligsociale indsats i Tingbjerg-Utterslevhuse med opfordring om at sende deres evt. kommentarer og input til lokaludvalget senest 13. april.

Videre proces

Sekretariatet samler et høringssvar på baggrund af input fra fagudvalg, boligsociale helhedsplaner og evt. fra en spørgeskemaundersøgelse. Høringssvaret indsendes efter godkendelse fra forpersonerne.

Efter denne høring forventes handleplanen genforelagt for relevante politiske udvalg og Borgerrepræsentationen til endelig godkendelse den 21. september 2023.

Beslutning

ad 1) Lokaludvalget besluttede, at fagudvalgene i april drøfter udkast til Københavns Kommunes Integrations- og Medborgerskabspolitik.

ad 2) Lokaludvalget besluttede ikke at sende en borgerpanelundersøgelse ud pga. den korte tidsfrist til forberedelse heraf.

ad 3) Se ad 1).

ad 4) Lokaludvalget bemyndigede sekretariatet til at samle et høringssvar og forpersonerne til at godkende det.

Til top