Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Ansøgning om støtte til "Juletræ på Brønshøj Torv"

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "Juletræ på Brønshøj Torv" med 49.000 kr. 

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en person til at følge projektet, hvis der gives tilsagn om støtte på 25.000 kr. eller derover

Problemstilling

Tid, sted og indhold

En lokal borger søger støtte til at opsætte et juletræ på Brønshøj Torv i perioden 25. november til 28. december 2022 samt til at afholde det årlige juletræsarrangement på torvet den 25. november 2022, hvor juletræet tændes. Til arrangement vil der være julemand, uddeling af julegodter samt optræden af Brønshøj Kirkes børnekor og tale ved sognepræst fra Brønshøj Kirke.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er alle borgere i bydelen samt alle borgere som passerer forbi Brønshøj Torv. Juletræstændingen er åben for alle, men henvender sig primært til børn og børnefamilier. Det er åbent for alle og gratis at deltage i. Ansøger forventer 1000 deltagere til juletræstændingen.

Ansøger vil forsøge at indsamle midler blandt lokale erhvervsdrivende. Lokale foreninger inviteres til at deltage og bidrage. 

Der annonceres for arrangementet via sociale medier og der forsøges at skaffe omtale i lokalaviser. 

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 97.700 kr.
Forventede udgifter: 97.700 kr.
Forventede indtægter: 10.000 kr.

Projektet rummer udgifter til juletræet inklusiv opsætning og nedtagning, forplejning og slikposer, honorar til julemand, leje af lys, lyd, lift m.m. samt strømudgifter. Ansøger bidrager med frivillig arbejdskraft. Ansøger vil forsøge at indsamle 10.000 kr. blandt de lokale erhvervsdrivende. 

Tidligere tilsagn

Ansøger har tidligere modtaget støtte fra Bydelspuljen til opsætning af juletræ på Brønshøj Torv, senest i 2021, hvor lokaludvalget bevilgede 47.000 kr. Lokaludvalget besluttede i 2021 kun at yde støtte til udgifter forbundet med selve juletræet, med følgende begrundelse: "Begrundelsen for ikke at yde den fulde støtte er, at lokaludvalget, ligesom de foregående år, kun ønsker at støtte udgifterne til juletræet, ud fra en forventning om, at erhvervslivet m.fl. dækker udgifterne forbundet med juletræstændingsarrangementet."

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet bemærker, at ansøger forventer indtægter svarende til 10.000 kr., sådan at lokaludvalget maksimalt kan yde støtte på 87.700 kr. Hvis lokaludvalget ønsker at fortsætte præcedens med at yde støtte udelukkende til udgifterne forbundet med selve træet, anbefaler sekretariatet at projektet ydes delvis støtte på 49.000 kr. øremærket udgifterne til "Juletræ, samt opsætning og nedtagning", "El til træ (forbrug)" og "Hegn til juletræ".

Løsning

Ansøgningen har været behandlet af ad hoc-arbejdsgruppen som indstiller at projektet bevilges støtte til de udgifter, der er direkte forbundet med juletræet, svarende til 49.000 kr. Støtten øremærkes udgifterne til "Juletræ, samt opsætning og nedtagning", "El til træ (forbrug)" og "Hegn til juletræ". Beslutningen om ikke at yde den fulde støtte skyldes en økonomisk prioritering og at lokaludvalget, ligesom de foregående år, kun ønsker at støtte udgifterne til juletræet, ud fra en forventning om, at erhvervslivet m.fl. dækker udgifterne forbundet med juletræstændingsarrangementet.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Ad 1) Lokaludvalget besluttede om at støtte projektet "Juletræ på Brønshøj Torv" med 49.000 kr. 

Ad 2) Lokaludvalget besluttede at udpege Jan Bötcher til at følge projektet.

Til top