Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

Se alle bilag

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne rapporter, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orienteringen om ansøgninger og økonomi til efterretning.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager beslutning om at flytte 85.000 kr. fra Pulje C til Pulje B.

Problemstilling

Ansøgninger til Bydelspuljen

Der er til ansøgningsfristen den 25. april indkommet 16 ansøgninger til Bydelspuljen:

Ansøger

Projektnavn

Ansøgt beløb

Indstilling

Lise Rydstrøm

Det lokale rytmiske kor, Synkoperne synger julen ind

4.000

4.000

Kulturhuset Pilegården

Julebazar i Brønshøj

16.850

13.500

Birgitte Flansmose

Juletræ på Brønshøj Torv

97.700

49.000

Husum Juletræs Forening

Juletræet i HUSUM 2022

45.800

45.800

Husum Grundejerforening

Lys på træerne på Husum torv

13.000

13.000

Brønshøj Mostelaug

Æbledag Brønshøj Torv

17.400

17.400

Noisy Beehive

Jazzfestival i Brønshøj Vandtårn

11.580

11.580

Eva Kinch Hall

Tal om dit tårn – lydfortællinger om Brønshøj Vandtårn

20.000

20.000

Buster Filmfestival for børn og unge

Rullende børnemusik koncert med filmvisning hylder børnemusikken i Brønshøj og Husum

40.000

40.000

Boldklubben FIX

Sommerarrangement i Boldklubben FIX med fokus på dameafdelingens 50-års jubilæum

41.850

23.000

Interkulturelt kvinderåd

Skabelse af netværk og fællesskaber for foreninger i Tingbjerg og omegn

11.500

8.500

Alteration

Axel Dörner / Martin Klapper / Jørgen Teller solo/trio koncert

8.000

0

Ian Brodersen

Upserving 22 (Celebrating Water)

30.000

0

Andreas Korsgaard Rasmussen

Gong Tomorrow 2022

15.000

0

Kunstnerduoen Cat Eyed People

Spor2700

14.200

0

Julie Carla Mortensen

Mordlyst

30.000

0

I alt

 

416.880

245.780

Afrapportering af Bydelspulje-projekter (Pulje A)

BRIST - en teaterinstallation i Brønshøj Vandtårn: Ansøger har meddelt sekretariatet, at projektet er aflyst. 10.000 kr. er ført tilbage i Bydelspuljen.

Junior Betjent – Brønshøj: Ansøger har meddelt sekretariatet at lokalpolitiet giver afkald på støtten. Politiet har ikke ressourcer til at gennemføre projektet i år, bl.a. på grund af ekstraopgaver i forbindelse med krigen i Ukraine. Det tilsvarende projekt i Vanløse er også aflyst. Ansøger har planer om at kontakte lokaludvalget for dialog om gennemførelse af projektet eller andre samarbejdsprojekter til næste år. 35.000 kr. er ført tilbage i Bydelspuljen.

Fastelavn på Brønshøj Torv 2022: Den lokale spejdergruppe Bellahøj 21st Barking har afholdt et fastelavnsarrangement den 26. februar 2022 på Brønshøj Torv. Der var tøndeslagning i fem alderskategorier, præmier og uddeling af fastelavnsboller, kakao m.m. Ansøger vurderer, at mindst 200 personer deltog i selve tøndeslagningen – primært børnefamilier fra lokalområdet. Følgende butikker og erhvervsdrivende har bidraget som samarbejdspartnere med rabatter og sponsorerede præmier: Kongebørn, Kirstens Konditori, Brønshøj Bistro, Cafe Staalvand, Jonas Pizzaria, Brønshøj Husum Avis, Zeynos Kebab. Projektet opnåede flere sponsorater end forventet og har derfor haft et mindreforbrug på ca. 3.000 kr. Der er udbetalt 6.762,85 kr. i støtte fra Bydelspuljen.

Street World 2022: Organisationen Street Society fik støtte til at afholde Street World 2022, en fejring af Københavns urbane kultur på EnergiCenter Voldparken den 7. januar 2022. Hovedaktiviteten var en street-fodboldturnering. Mellem kampene skulle der være oplevelser som fx dance battles og andre typer optrædener samt andre aktiviteter, så som street-food, barbers, optrædener, urban art og e-games. Da ansøger sendte regnskab og evaluering var projektet blevet væsentligt nedskaleret i forhold til aktiviteter og budget. Ansøger forklarede ændringerne med, at de andre søgte fonde ikke gav tilsagn eller trak støtten igen, på grund af Corona-situationen.  Efter godkendelse fra lokaludvalgets formand har sekretariatet udbetalt et delvist støttebeløb, svarende til de dokumenterede udgifter, da ansøger har afholdt et arrangement og da hovedaktiviteten – en streetfodbold-turnering – var afholdt. Projektet har fået udbetalt 14.500 kr. fra Bydelspuljen.

BørneTouren Vestvolden: Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus har afholdt et børnecykelløb for nybegyndere i alderen 3-15 år. BørneTour afvikles over hele landet op til Tour de France Grand Depart i Danmark i 2022. Arrangementet blev afholdt den 24. april 2022 i Husum og Tingbjerg, på en rute, der går over Vestvolden i samarbejde med Danmarks Cykel Union, den lokale cykelklub ABC , Energicenter Voldparken, og de boligsociale helhedsplaner i Husum og Tingbjerg. Der var tilmeldt 258 børn til selve cykelløbet, hvilket er en deltagerrekord i BørneTourens historie. Ansøger estimerer det samlede deltagerantal til 400.

 

Økonomi

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har af Borgerrepræsentationen fået til opgave at udmønte årlige puljemidler til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplaner. Puljemidlerne kan anvendes til at støtte projekter og aktiviteter i bydelen efter ansøgning fra københavnere og foreningslivet. Lokaludvalget kan også indgå i samarbejdsprojekter med andre aktører, f.eks. andre lokaludvalg om aktiviteter i og udenfor bydelen. Dertil kan lokaludvalget afsætte midler til egne projekter, dog således at puljemidlerne kommer københavnerne til gode og anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens københavnere. 

Økonomiforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen for lokaludvalget. Den daglige betjening af lokaludvalget sker i et lokalt placeret sekretariat, hvor medarbejderne således er ansat i Økonomiforvaltningen

Lokaludvalget fastlægger selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler. De gældende kriterier for Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Bydelspulje findes her: GÆLDENDE-Kriterier-for-støtte-fra-Bydelspuljen-opdateret-24-02-2022.pdf (kk.dk)

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har af Borgerrepræsentationen i 2022 fået tildelt en pulje på 1.562.100 kr. Lokaludvalget besluttede på møde d. 16. december 2021 projektkatalog for 2022: Projektkatalog-2022.pdf (kk.dk) med følgende treedeling af puljemidlerne:

A. Bydelspuljen: 905.000 kr. Heraf øremærkes 105.000 kr. til ansøgninger om støtte til aktiviteter til Mosetræf og Kulturnat.

B. Egne projekter og københavnerinddragelse: 502.100 kr.

C. Kommunikation: 155.000 kr.

Oversigt på puljeøkonomien

 

 

 

Årets samlede budget

1.562.100

 

 

 

Budget

Bevilliget og
budgetteret

Rest til disposition

Bydelspuljen i alt (A)

905.000

 

 

- Bydelspuljen (A)

800.000

630.515

169.485

- Kulturnatpulje (A) (øremærket til Kulturnat)

75.000

-

75.000

- Mosetræf (A) (øremærket til Mosetræf)

30.000

-

30.000

Kommunikation (C )

155.000

155.000

-

Egne projekter og københavnerinddragelse (B)

502.100

502.100

-

Saldo (rest budgettal)

0

 

 

 

 

 

 

Tilbage af årets budget til disposition (A, B og C)

274.485

Heraf er 105.000 kr. øremærket til Kulturnat og Mosetræf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulje A

Lokaludvalget har 169.485 kr. til uddeling til støtte til ansøgninger til Bydelspuljen.

Derudover er der øremærket 75.000 til ansøgninger til aktiviteter til kulturnat og 30.000 til ansøgninger til aktiviteter til mosetræf. Der er ansøgningsfrist for ansøgning om støtte til de øremærkede aktiviteter 30. maj. Med de øremærkede midler til kulturnat og Mosetræf har lokaludvalget i alt 274.485 kr. tilbage i Bydelspuljen.

Pulje B

I pulje B har lokaludvalget budgetteret med midler til egne projekter og borgerinddragelse for 502.100 kr. Se Projektkatalog-2022.pdf (kk.dk)

 

Pulje B

Bevilget og igangsat 2022

Borgermøde helhedsplan Brønshøj Kulturakse

25.000,00

Drift af app

3.600,00

Udviklingsplan EnergiCenter Voldparken

65.000,00

Boardwalk i Kirkemosen

4.000,00

VVM Bystævneforbindelsen

8.000,00

Sundhedsnetværksmøde 11. maj

12.000,00

Fra udsat til værdsat foredrag

15.000,00

Byudviklingsbazarer Tingbjerg

5.000,00

Opera i det fri på Bellahøj Friluftsscene

8.500,00

 

 

 

146.100,00

 

Pulje B

Budgetteret 2022

Bydelsplan 2022-2025

100.000

Aktiviteter på Bellahøj Frilufsscene (KU)

66.500

Kunst i det åbne rum (KU)

10.000

Sundhedsnetværksmøder (SOSU)

12.000

Dialogmøder BUFI

10.000

Københavnerinddragelse om byudvikling (BUU)

22.000

Københavnerinddragelse

11.000

Mere vild natur i haverne og mellem haverne (MU)

10.200

Ture ud i naturen (MU)

10.000

Offentligt møde om vandmiljøet (MU)

6.000

Unge på kanten (SOSU)

7.000

Bydelspris

11.300

Kulturtræf (KU)

20.000

Idrætspris (BUFI)

15.000

Jul i Brønshøj Vandtårn

45.000

 

356.000,00

 

Pulje C

I pulje C ’kommunikation’ har sekretariatet – på lokaludvalgets vegne - indgået aftale om fast annoncering i Brønshøj Husum avis i 2022 for 70.000 kr.

Dertil er der budgettet med 85.000 kr. til husstandsomdelt bydelsguide eller indstik i slutningen af 2022. 

 

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen om ansøgninger og økonomi til efterretning.

Ad hoc gruppen, nedsat af lokaludvalget d. 28. april, bestående af Christoffer Rosenkrands, Elsebeth Thorlak, Jesper Johansen Meisner, Pernille Høholt, Christian Hesselbjerg og Kirsten Møller mødtes 9. maj. Her drøftede ad hoc gruppen de indkomne ansøgninger til Bydelspuljen og udarbejdede indstillinger til lokaludvalget.

I den forbindelse besluttede ad hoc gruppen at indstille til lokaludvalget, at lokaludvalget overfører 85.000 kr. fra pulje C til bydelspuljen. De 85.000 kr. er budgetteret til et indstik eller en 'bydelsguide', som lokaludvalget de sidste år har udarbejdet til bydelen med oplysning om bydelen og information om lokaludvalgets indsatser. 

Til sammenligning brugte lokaludvalget i 2021 i alt 94.025 kr. på 8 siders indstik i Brønshøj Husum avis, hvor sekretariatet selv stod for layout og grafik.

I 2020 brugte lokaludvalget 130.300 kr. på en bydelsguide i højformat inkl. husstandsomdeling.

I 2021 og 2020 har lokaludvalget finansieret ekstra udgifter til indstik/bydelsguide ved ekstra bevillinger fra pulje B.

Da lokaludvalget skal i gang med at lave en bydelsplan med visioner frem mod 2025, vurderer ad hoc gruppen, at det er bedre at udskyde en omfattende kommunikationsindsats til bydelen, til bydelsplanen forventes færdig i foråret 2023. Derfor indstiller ad hoc gruppen, at de 85.000 kr. overføres til Bydelspuljen med henblik på at kunne imødekomme flere ansøgninger med økonomisk støtte.

Sekretariatet bemærker, at der efter ad hoc gruppens møde d. 9. maj er løbet lidt midler tilbage til Bydelspuljen. Såfremt lokaludvalget følger ad hoc gruppens indstilling om at flytte 85.000 kr. fra pulje C til Bydelspuljen, er der således 254.485 kr. til uddeling til ansøgninger til Bydelspuljen. Såfremt lokaludvalget følger ad hoc gruppens indstillinger ift. bydelspuljeansøgninger, vil der være 8.705 kr. tilbage i Bydelspuljen.

Beslutning

Ad 1) Lokaludvalget tog orienteringen om ansøgninger og økonomi til efterretning.

Ad 2) Lokaludvalget besluttede at overføre 85.000 kr. fra Pulje C til Pulje A, Bydelspuljen.

Til top