Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Forslag til organisering af lokaludvalget i fagudvalg

Tidligere beslutninger

På lokaludvalgsmødet d. 28. april nedsatte lokaludvalget en ad hoc arbejdsgruppe til,

- at udarbejde forslag til lokaludvalgets organisering i mindre udvalg og arbejdsgrupper og heri medtænke om lokaludvalget i dets nye organisering skal vælge en 2. næstformand.

- at behandle indkomne ansøgninger til Bydelspuljen og fremlægge indstillinger for lokaludvalget.

Læs mere her: 

Beslutning: Ad hoc arbejdsgruppe til lokaludvalgets organisering i udvalg | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Valg af 2. næstformand | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager ad hoc arbejdsgruppens forslag til organisering af lokaludvalget til efterretning.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter og beslutter organisering.

3. at Brønshøj-Husum Lokaludvalgs medlemmer drøfter, hvilke/t fagudvalg, de interesserer sig for.

4. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager beslutning om ikke at vælge en 2. næstformand.

 

Problemstilling

Ad hoc gruppen, nedsat af lokaludvalget d. 28. april, bestående af Christoffer Rosenkrands, Kirsten Møller, Elsebeth Thorlak, Pernille Høholt, Jesper Johansen Meisner og Christian Hesselbjerg, mødtes 9. maj for at drøfte organisering af lokaludvalget i fagudvalg. Ad hoc gruppen drøftede følgende temaer:

 

Puljeudvalg

Ad hoc gruppen drøftede fordele og ulemper ved at etablere et puljeudvalg, der kun behandler puljeansøgninger, herunder at det kan opleves som tidskrævende for fagudvalgene at behandle ansøgninger til bydelspuljen. Omvendt får fagudvalgene bred viden om projekter og ideer i bydelen inden for deres område, når de behandler puljeansøgninger. 

Fagudvalg 

Ad hoc gruppen drøftede, at det er væsentligt for antallet af fagudvalg, at der er et lokaludvalgsmedlem, der har tid og interesse i at påtage sig opgaven som formand for udvalget. Fagudvalgene er åbne for alle interesserede medlemmer, suppleanter og borgere i bydelen, hvorfor en formand for et fagudvalg skal kunne afse tid til møderne og være en god mødeleder. 

Dertil drøftede ad hoc gruppen, at det er vigtigt, at lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter engagerer sig i et fagudvalg, da det er i fagudvalgene, at der arbejdes i dybden med de sager og områder, der interesserer en. Endvidere lærer lokaludvalget hinanden bedre at kende på tværs via fagudvalgsengagement.

Ad hoc gruppen drøftede også snitfalder imellem fagudvalg, hvor nogle sager vil være relevante for flere fagudvalg, mens andre kun vil have relevans for et specifikt udvalg. Ad hoc gruppen drøftede, at der særligt imellem Miljøudvalget og Byudviklingsudvalget har været sager, der kunne behandles samlet for at få begge fagudvalgs perspektiver med - i stedet for dobbelt behandling i to udvalg.

Øget digitalisering

Ad hoc gruppen drøftede, at øget brug af digitale møder ved fagudvalgs- og forretningsmøder gør det mere attraktivt at engagere sig i fagudvalg, både for lokaludvalget selv og for interesserede borgere, særligt for børnefamilier, der får bedre mulighed for at engagere sig, når de kan deltage digitalt hjemmefra.

Løsning

På baggrund af ovenstående drøftelser indstiller ad hoc gruppen, at lokaludvalget organiserer sig med fire fagudvalg og et forretningsudvalg: 

Fagudvalgene behandler som udgangspunkt sager fra følgende forvaltninger i Københavns Kommune:

Fagudvalg

Forvaltning/er

Kulturudvalget

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Børne, Unge, Fritids og Idrætsudvalget

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen

Social- og Sundhedsudvalget

Socialforvaltningen, Sundhed- og Omsorgsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøforvaltningen

 

Det tidligere Byudviklingsudvalg og Miljøudvalg foreslås sammenlagt og kan så nedsætte undergrupper, der arbejder specifikt med sager vedr. bolig, trafik og miljø.

Forretningsudvalget består af formandsskabet og fagudvalgsformændene.

Hverken fagudvalgene eller forretningsudvalget er beslutningsdygtige, men behandler relevante sager, forbereder indstillinger til lokaludvalget, varetager borgerhenvendelser og kan få mandat af lokaludvalget til at forestå borgerinddragelse og projekter.

Månedlige møder, øget digitalisering og opgaver

Fagudvalgene mødes som udgangspunkt en gang om måneden og kan holde deres møder digitalt. Ligeledes mødes forretningsudvalget en gang om måneden og forbereder dagsordenen til lokaludvalget i samarbejde med lokaludvalgssekretæren. Forretningsudvalget kan også holde deres møder digitalt. Udover fagudvalgene kan lokaludvalget løbende nedsætte arbejdsgrupper.

Forretningsudvalg i stedet for 2. næstformand

Ad hoc gruppen indstiller til lokaludvalget, at lokaludvalget beslutter ikke at vælge en 2. næstformand, da der med et forretningsudvalg ikke vurderes behov herfor.

Videre proces

Fagudvalgene mødes senest medio juni måned og

1) vælger en formand

2) behandler sager

3) laver en mødeplan for resten af 2022.

Sekretariatet indkalder og bistår de nye fagudvalg.

Det nye Forretningsudvalg mødes herefter med udvalgssekretæren mandag d. 20. juni med henblik på at forberede dagsorden til lokaludvalgsmødet d. 30. juni.

Sekretariatet annoncerer de nye fagudvalg og deres mødekalender på lokaludvalgets hjemmeside, på Facebook og i Brønshøj Husum avis - med opfordring til, at alle interesserede kan møde op og engagere sig heri.

Beslutning

Ad 1) Lokaludvalget tog ad hoc arbejdsgruppens forslag til organisering af lokaludvalget til efterretning og drøftede forslaget.

Ad 2) Lokaludvalget besluttede at forsøge at organisere sig med fem fagudvalg: Kulturudvalg, Børne,-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalg, Social- og Sundhedsudvalg, Byudviklingsudvalg og Miljøudvalg. Fagudvalgsformændene udgør sammen med formandsskabet forretningsudvalget.

Lokaludvalget drøftede i den forbindelse, at antallet af fagudvalg afhænger af, at der er et lokaludvalgsmedlem, alternativt en suppleant, der vil engagere sig og påtage sig opgaven som fagudvalgsformand.

Ad 3) Lokaludvalget drøftede, hvilke fagudvalg de interesserer sig for.

Ad 4) Lokaludvalget besluttede, at lokaludvalget ikke skal have en 2. næstformand.

Til top