Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Bydelsplan 2022-25 - orientering om proces

Se alle bilag

Tidligere beslutninger

28-04-2022: Lokaludvalget besluttede at afholde lokaludvalgsseminar med fokus på bydelsplanen på Metalskolen Jørlunde lørdag d. 20. august.

Indstilling

Formanden indstiller:

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orienteringen om bydelsplanens formål samt sekretariatets skitse til proces til efterretning.
2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at udsende en undersøgelse i Brønshøj-Husum Borgerpanel med det formål at kortlægge hvilke bydelsrelaterede temaer, der optager borgerne i Brønshøj-Husum.
3. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orienteringen om planlagte møder med forvaltningerne til efterretning og drøfter, hvem der deltager på møderne.

Problemstilling

Brønshøj-Husum Lokaludvalg skal i begyndelsen af sin valgperiode udarbejde en bydelsplan, således at den er gældende for lokaludvalgets funktionsperiode. Formålet med bydelsplanen er:

  • At belyse bredden af behov og interesser for indsatser i bydelen på baggrund af fakta om bydelen, københavnerdialog og samarbejde med forvaltninger.
  • At belyse lokaludvalgets prioriterede visioner og indsatsområder i bydelen.
  • At fungere som lokaludvalgets arbejdsplan for og med bydelen om realisering af indsatsområder.
  • At fungere som dialogredskab om bydelens udvikling med københavnere, forvaltninger, udvalgene og Borgerrepræsentationen.

Bydelsplanen skal udarbejdes i dialog med borgere, aktører og forvaltninger og lokaludvalgets puljemidler indtænkes i samarbejdet med bydelen om realisering af bydelsplanen. Bydelsplanen skal godkendes af et repræsentantskab bestående af repræsentanter fra bydelens foreninger og brugerbestyrelser og være færdig til forelæggelse for Borgerrepræsentationen på et temamøde i foråret 2023.

 

Tidligere bydelsplaner

De tidligere lokaludvalg har udarbejdet bydelsplaner for Brønshøj-Husum i 2011, 2013 og 2017. Sekretariatet har oprettet en side på lokaludvalgets hjemmeside, hvor de tidligere bydelsplaner kan findes digitalt: Bydelsplanen – Brønshøj-Husum lokaludvalg (kk.dk)

 

Forslag til proces for ny bydelsplan

Sekretariatet har lavet et udkast til proces for udarbejdelse af lokaludvalgets bydelsplan. Processkitsen kan ses i bilag og er ment som et udgangspunkt for lokaludvalgets videre drøftelse af bydelsplansprocessen.

Sekretariatet foreslår nedenstående materiale som udgangspunkt for lokaludvalgets indledende drøftelser af udformning og fokusområder for bydelsplanen. Materialet præsenteres på lokaludvalgsseminaret den 20. august og kan bruges som grundlag for lokaludvalgets videre arbejde med bydelsplanen. 

Datapakke

Datapakken er udarbejdet af Københavns Kommunes Tværgående Analyseenhed, og viser centrale data for bydelen sammenligning med resten af København. Datapakken kan bruges til at få overblik over, hvor bydelen skiller sig ud, samt til at indkredse relevante fokusområder for bydelsplanen. Datapakken er vedhæftet som bilag.

Dialogmøder med forvaltninger

Som en del af lokaludvalgenes introduktion til lokaludvalgsarbejdet og som optakt til bydelsplansarbejdet afholdes dialogmøder med alle kommunens forvaltninger. Ikke alle møder er fastlagt med dato endnu.

  • Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Børne- og Ungdomsforvaltningen, 9. juni kl. 17.00-20.30 på Kulturstationen Vanløse. Møderne holdes sammen med Vanløse Lokaludvalg og der vil være en halv times pause imellem møderne med hver forvaltning. Man kan vælge at deltage i begge møder eller blot en af dem. Sekretariatet udsender invitation til denne aften snarest muligt.
  • Socialforvaltningen, 15. juni kl. 17.00 – 18.30 i Hovedkassen, Københavns Rådhus. For alle lokaludvalg.
  • Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, digitalt teams møde 23. juni kl. 17-18. For alle lokaludvalg.
  • Kultur- og Fritidsforvaltningen. Mødetidspunkt afventer.
  • Teknik- og Miljøforvaltningen. Mødetidspunkt afventer. Sammen med Vanløse Lokaludvalg.
  • Økonomiforvaltningen. Mødetidspunkt afventer.

Borgerpanelundersøgelse

Som optakt til lokaludvalgets bydelsplanarbejde planlægger sekretariatet at stå for en undersøgelse i Brønshøj-Husum Borgerpanel med generelle spørgsmål om, hvad der er godt og mindre godt i Brønshøj-Husum. Spørgeskemaundersøgelsen har til formål, at give medlemmerne af lokaludvalget et indtryk af hvilke bydelsrelaterede temaer, der optager borgerne i Brønshøj-Husum, og som derfor kan være væsentlige, at tage med i bydelsplanarbejdet. Lokaludvalget kan i løbet af efteråret udsende endnu en undersøgelse i forbindelse med bydelsplanen, som handler om mere konkrete indsatser og temaer, som lokaludvalget arbejder med i bydelsplanen.

Sekretariatet udarbejder udkast til undersøgelsen, som godkendes af forretningsudvalget inden udsendelse i slutningen at juni. Undersøgelsen kører hen over sommerferien og resultaterne er klar til seminaret 20. august. Undersøgelsen vil både blive sendt ud i Brønshøj-Husum Borgerpanel og som en åben undersøgelse der bl.a. distribueres på Facebook.

Fyraftensmøde om bydelsplan for professionelle aktører i bydelen

Sekretariatet inviterer d. 22. juni til et netværksmøde/fyraftensmøde for fagprofessionelle og ansatte, der arbejder lokalt og borgerrettet i bydelen. Formålet med mødet er først og fremmest at orientere om lokaludvalgets kommende arbejde med bydelsplanen, og hvordan mødedeltagerne kan bidrage med dele information og kommunikation om bydelsplanen, kommende møder mv., som lokaludvalget planlægger mhp. at engagere bydelen i deltagelse heri. Sekretariatet samler de fagprofessionelles evt. input til opmærksomhedspunkter til lokaludvalget, så det kan bruges som sagsforberedende materiale til lokaludvalgets indledende arbejde med bydelsplanen. 

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen om bydelsplanens formål samt sekretariatets skitse til proces til efterretning.

Lokaludvalget godkender udsendelse af kortlæggende undersøgelse i Brønshøj-Husum Borgerpanel i forbindelse med bydelsplansarbejdet.

Lokaludvalget drøfter medlemmernes deltagelse på dialogmøder med kommunens forvaltninger. 

Videre proces

På de første fagudvalgsmøder i juni kan lokaludvalget tage hul på drøftelserne om bydelsplanen. Arbejdet med bydelsplanen forankres i fagudvalgene, men sekretariatet foreslår, at lokaludvalget nedsætter en styregruppe, gerne med repræsentation fra alle fagudvalg/fagområder, der bl.a. kan varetage den tværgående koordinering og træffe beslutning om Bydelsplanens fokusområder, konkrete udformning m.v.

På lokaludvalgsmødet den 30. juni får lokaludvalget forelagt en indstilling om at nedsætte en Bydelsplans-styregruppe samt et forslag til budget for bydelsplansarbejdet. I projektkataloget for 2022 har lokaludvalget budgetteret med 100.000 kr. til udarbejdelse af bydelsplan.

Beslutning

Ad 1) Lokaludvalget tog orienteringen om bydelsplanens formål samt sekretariatets skitse til proces til efterretning.

Ad 2) Lokaludvalget besluttede at udsende en undersøgelse i Brønshøj-Husum Borgerpanel med det formål at kortlægge hvilke bydelsrelaterede temaer, der optager borgerne i Brønshøj-Husum. Lokaludvalget gav formandsskabet mandat til godkende undersøgelsen.

Ad 3) Lokaludvalget tog orienteringen om planlagte møder med forvaltningerne til efterretning. Lokaludvalget drøftede, at det er vigtigt, at der min. er en repræsentant fra lokaludvalget til hvert møde. Sekretariatet udsender en oversigt med møder med forvaltningerne.

Lokaludvalget besluttede, at fagudvalgene på deres første møder drøfter datapakken ift. de data, der er relevant for pågældende fagudvalg. Endvidere om der mangler data.

 

 

 

Til top