Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Høringssvar vedr. vejforbindelse mellem Husum og Tingbjerg

Se alle bilag

Tidligere beslutninger

På lokaludvalgsmødet 28. april 2022 drøftede udvalget miljøkonsekvensvurderingen. Lokaludvalget valgte på baggrund heraf følgende personer til at udarbejde et samlet udkast til høringssvar: Elsebeth Thorlak, Pernille Høholt Larsen, Ida Jørgensen, Lis Søkvist, Aihua Yan og Palle Lolk. 

Udvalget mødtes 5. maj og deres udkast til høringssvar er vedhæftet.

Indstilling

Formanden indstiller at

1. Brønshøj-Husum Lokaludvalg diskuterer og vedtager et høringssvar vedr. miljøkonsekvensvurderingen for vejforbindelsen mellem Husum og Tingbjerg.

Problemstilling

Miljøkonsekvensvurdering for vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum, også kaldet ’Bystævneforbindelsen’, er sendt i offentlig høring med høringsfrist 26. maj.

Fakta om vejforbindelsen

Den nye vejforbindelse planlægges mellem Ruten/Langhusvej i Tingbjerg og Bystævnet i Husum via Vestvolden i Københavns Kommune. Den nye vejforbindelse skal åbne området og sikre bedre forbindelse mellem Tingbjerg og Husum. Vejforbindelsen planlægges som en tosporet vej med cykelsti og fortov i begge sider og en hastighed på 40 km/t. 

Vejdirektoratets miljøkonsekvensvurdering af en vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum via Vestvolden handler blandt andet om, hvordan en ny vejforbindelse mest hensigtsmæssigt kan etableres under bedst mulig hensyntagen til miljøet og de øvrige omgivelser. Miljøkonsekvensvurderingen rummer desuden detaljerede analyser af blandt andet støjudbredelsen fra en ny vejforbindelse og trafikale konsekvenser.

Link til Miljøkonsekvensrapport: Miljøkonsekvensrapport - Ny Vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum (vejdirektoratet.dk)

Link til ikke-teknisk resumé: Ikke teknisk resumé - VVM, Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum (vejdirektoratet.dk)

 

Offentlige møder om vejforbindelsen i bydelen:

  • Mandag d. 21. marts og mandag d. 4. april blev der afholdt byudviklingsbazarer om byudviklingen i Tingbjerg i samarbejde mellem boligorganisationerne og Københavns Kommune, herunder med information info om vejforbindelsen fra Vejdirektoratet. Se vedhæftede invitation. Lokaludvalget bevilgede midler til forplejning til byudviklingsbazaren d. 21. marts: Bevilling: Medfinansiering af Byudviklingsbazarer | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)
  • Torsdag d. 21. april inviterede lokaludvalget til borgermøde på Tingbjerg Skole om vejforbindelsen med oplæg fra Københavns Kommune og Vejdirektoratet. Borgermødet var arrangeret af lokaludvalgets Byudviklingsudvalg, der af lokaludvalget i januar fik en økonomisk ramme på 8.000 kr. og bemyndigelse til - i samarbejde med sekretariatet - at planlægge relevant borgerinddragelse, når VVM’en blev offentliggjort: Bevilling til borgerinddragelse i forbindelse med høring af Bystævneforbindelsen | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) Borgermødet var annonceret af sekretariatet i Brønshøj Husum avis, på lokaludvalgets hjemmeside, på Facebook og i nyhedsmail. Mødet blev indledt af Palle Lolk, hvorefter Morten Birkbak fra Center for Byudvikling under Københavns Kommunes Økonomiforvaltning forklarede om baggrunden for projektet. Herefter gennemgik Elisabeth Krog fra Vejdirektoratet hovedpointerne fra VVM rapporten. Der var mødt 25 borgere frem og der blev stillet en lang række spørgsmål til projektet. Referatet er vedhæftet som bilag. 
  • Sekretariatet har annonceret høringen på lokaludvalgets Facebookside, hvortil der er kommet over 100 kommentarer. Se overblik over kommentarer og interaktion i bilag

Løsning

Lokaludvalget vedtager et høringssvar.

 

Videre proces

Sekretariatet indsender høringssvar inden høringsfristen 26. maj

Beslutning

Lokaludvalget drøftede udkast til høringssvar vedr. vejforbindelse mellem Husum og Tingbjerg.

Lokaludvalget besluttede, at tilrette sidste linje i udkast til høringssvar i afsnittet 'Parallelsamfundslovningen fra 2018' til:

"Hvis vejforbindelsen ikke etableres, vil eller kan det medføre uoverskuelige konsekvenser for Tingbjerg".

 

Afstemning om formulering af sætning med 'vil':

Følgende stemte for: Christoffer Rosenkrands, Ingrid Kaber Pors, Jan Bötcher, Søren Gisselmann, Pernille Høholt Larsen, Mette Hansen, Elsebeth Thorlak, Jesper Johansen Meisner.

Følgende stemte imod: Torben Harry, Ida Jørgensen, Søren Cloos, Aihua Yan, Sabah Quarasnane, Søren Krøigaard, Farhio Yusuf, Kirsten Møller, Christian Hesselbjerg.

Følgende undlod at stemme: Christian Erdmann, Svenning Haaning, Kirsten Dyhr-Mikkelsen.

 

Afstemning om formulering af sætning med ’kan’:

Følgende stemte for: Søren Cloos, Ingrid Kaber Pors, Torben Harry Kruse, Ida Jørgensen, Aihua Yan, Sabah Quarasnane, Mette Hansen, Søren Krøigaard, Farhio Yusuf, Jesper Johansen Meisner, Kirsten Møller, Christian Hesselbjerg.

Følgende stemte imod: Pernille Høholt Larsen.

Følgende undlod at stemme: Christoffer Rosenkrands, Jan Bötcher, Søren Gisselmann, Kirsten Dyhr-Mikkelsen, Elsebeth Thorlak, Christian Erdmann, Svenning Haaning.

 

Sekretariatet tilretter høringssvaret med sætningen: "Hvis vejforbindelsen ikke etableres, kan det medføre uoverskuelige konsekvenser for Tingbjerg".

 

Til top