Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Ansøgning om støtte til "Upserving 22 (Celebrating Water)"

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver afslag på ansøgning om støtte til "Upserving 22 (Celebrating Water)"

Problemstilling

Tid, sted og indhold

En borger (ikke bosiddende i bydelen) søger støtte til en kulturevent med udstilling, performances, koncerter, oplæsning og workshops som afholdes i Brønshøj Vandtårn i perioden 14.-23. oktober 2022. Der vil bl.a. være koncert og digtoplæsning under Kulturnatten, åbent-hus jam-session og blive afholdt fire workshops målrettet børn. Se aktivitetsoversigt i bilag til ansøgningen.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Upserving henvender sig til alle, både fra lokalområdet og Storkøbenhavn. Dele af aktiviteterne er målrettet børn. Der tages entré til nogle af aktiviteterne. 

Aktiviteterne afholdes i samarbejde med Brønshøj Vandtårn, der stiller vandtårnet gratis til rådighed og bidrager med PR. Se samarbejdserklæring i bilag.

Begivenheden markedsføres via vandtårnets hjemmeside og Facebookside samt via generel markedsføring på Instagram, Facebook og Linked-In. Desuden via plakater og flyers. Ansøger planlægger at inddrage lokale skoler, musikskoler og foreninger i et samarbejde om annoncering af de planlagte workshop for børn. 

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 30.000 kr.
Forventede udgifter: 235.272 kr.
Forventede indtægter: 159.672 kr.
Forventet egenfinansiering: 45.600 kr.

Projektet rummer udgifter til kunstnerhonorarer, teknisk udstyr, administration, PR og fernisering m.m. Dele af udgifterne går til honorering af ansøger selv. Indtægter stammer fra fundraising og entrébetaling. Se evt. detaljeret budget i bilag til ansøgningen. Brønshøj Vandtårn stiller lokaler gratis til rådighed.

Tidligere tilsagn

Ansøger fik i 2021 10.000 kr. støtte fra Bydelspuljen til en tilsvarende kulturevent i vandtårnet kaldet Upserving 2021.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet af ad hoc-arbejdsgruppen som indstiller projektet til afslag med følgende begrundelse: Afslaget skyldes en generel økonomisk prioritering af lokaludvalgets tilbageværende midler. Da dele af aktiviterne foregår under Kulturnatten, opfordres ansøger til at genfremsende sin ansøgning til fristen den 30. maj og søge støtte fra de Bydelspulje-midler, der er øremærket Kulturnatten-aktiviteter.  

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at give afslag på ansøgning om støtte til "Upserving 22 (Celebrating Water)".  Afslaget skyldes en generel økonomisk prioritering af lokaludvalgets tilbageværende midler.

Da dele af aktiviteterne foregår under Kulturnatten, opfordrede lokaludvalget til, at ansøger genfremsender sin ansøgning til fristen den 30. maj og søger støtte fra de Bydelspuljemidler, der er øremærket Kulturnatten-aktiviteter.  

Til top