Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Ansøgning om støtte til "Tal om dit tårn – lydfortællinger om Brønshøj Vandtårn"

Indstilling

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "Tal om dit tårn – lydfortællinger om Brønshøj Vandtårn" med 20.000 kr. 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

En borger (ikke bosiddende i bydelen) søger støtte til at skabe et lydværk der samler forskellige anekdoter og historiske fortællinger om Brønshøj Vandtårn. Lydværket skabes i perioden 15. juni til 1. oktober 2022 og vil efterfølgende være offentligt tilgængeligt online, bl.a. via platformen lydvandringer.dk.

Der afholdes et lanceringsarrangement når projektet præsenteres for offentligheden i oktober. Den præcise dato aftales i samarbejde med Kulturhuset Pilegården.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Projektet er åben for alle og henvender sig særligt til lokale borgere i Brønshøj-Husum, folkeskoleklasser og folk, der interesserer sig for lydvandinger og arkitektur.

Projektet skal realiseres i samarbejde med Kulturhuset Pilegården. Kulturhuset stiller lokaler til rådighed og hjælper til med at afholde en lancering når værket skal præsenteres. Næstformanden  fra Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslevhuse støtter op om projektet og vil gerne medvirke til at fortælle om tårnet ud fra hans perspektiv som historiker. Se samarbejdserklæringer fra de to samarbejdspartnere i bilag til ansøgningen.

Ansøger ønsker også et samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg i form af offentliggørelse af lydværket via lokaludvalgets app "2700Brønshøj".

Kulturhuset Pilegården vil reklamere for projektet via sociale medier og deres hjemmeside. Der uddeles flyers på bibliotek, kulturhus og cafeer i lokalområdet. Brønshøj-Husum Avis kontaktes angående projektet.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 20.000 kr.
Forventede udgifter: 41.000 kr.
Forventede indtægter: 21.000 kr.

Projektet rummer udgifter til lydredigering, grafisk design, lydoptagelser, PR og tryk af flyers. Alle udgiftsposter går til honorering af ansøger selv, på nær udgifter til tryk. Ansøger bidrager med frivillige arbejdstimer til research og opsøgende arbejde. Indtægter stammer fra fondssøgning og Kulturhuset Pilegården.

Pilegården bidrager med finansiering, medarbejdertimer til sparring om projektet samt lokaler og forplejning til lancerings-arrangement.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet af ad hoc-arbejdsgruppen som indstiller at projektet bevilges støtte som ansøgt. Støtten gives under forudsætning af, at alle syv lydfortællinger produceres og at lokaludvalget får adgang til at bruge lydfortællingerne i app'en 2700 Brønshøj, såfremt lokaludvalget på et senere tidspunkt afsætter midler til at opdatere app'en. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at støtte projektet "Tal om dit tårn – lydfortællinger om Brønshøj Vandtårn" med 20.000 kr. 
Til top