Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 23.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Energi Center Voldparken, Kobbelvænget 65, lokale 204

Besøg af Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde

 

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget drøfter aktuelle forhold i Brønshøj-Husum med Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å), herunder særligt:

  •     Brønshøj Gl. Skole som Kulturhus  
  •     Bellahøj Friluftsscene

 

Problemstilling

De første 45 min. er der åbent for alle, der vil tale med lokaludvalget. Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde har her anmodet om at besøge Brønshøj-Husum Lokaludvalg til dialog om aktuelle forhold i området og samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Efter besøget hos Lokaludvalget deltager Franciska Rosenkilde i rundvisning på Energi Center Voldparken og Frivilligcenteret.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Drøftelse af mageskifte mellem Pilegården og Brønshøj Gl. Skole:  

Lokaludvalget takkede Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde for det gode samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget samt for Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar om mageskiftet i forbindelse med supplerende høring af Kommuneplan 2019.

Lokaludvalget spurgte om tidsperspektivet. Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde oplyste, at planlægningsbevillingen på ca. 1,5 mio. kr. først skal vedtages i overførselssagen til marts 2020. Vedtages planlægningsbevillingen, går planlægningsprocessen i gang. En endelig bevilling vil først falde til næste års budget. Efter planlægningsbevillingen bliver det beregnet, hvad projektet vil koste. Hvis der kommer en planlægningsbevilling, vil Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejde sammen om en model for finansiering. Borgerne bliver inddraget som en del af projekteringen.

Lokaludvalget spurgte, om Pavillonen kan tages i brug af Pilegården til aktiviteter allerede til marts, hvis mageskiftet og planlægningsbevillingen vedtages. Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde vil være opmærksom på tidlig ibrugtagen, da der generelt er lokalemangel. 

Lokaludvalget opfordrede Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde til at være opmærksom på udearealerne, så bevoksningen beskæres og der kommer bedre belysning. Det vil åbne torvet op og gøre det mere trygt - særligt i og omkring haven i Rytterskolen. Det vil Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde tage med sig.

 

Drøftelse af, at Bellahøj Friluftsscene bliver taget godt i brug med teater, koncerter og aktiviteter:

Nu går renoveringen af Bellahøj Friluftscene i gang og lokaludvalget ønsker, at scenen bliver taget godt i brug, når den står færdig.  Lokaludvalget har lavet borgerpanelundersøgelse og ved herfra, at borgerne ønsker syngespil, musicals, teater og koncerter.

Lokaludvalget spørger Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde, hvilke muligheder Kultur- og Fritidsforvaltningen har for at hjælpe med at få udbredt, at scenen nu kan bruges og efterspørger samarbejde med aktører i kommunen, som kan stå for faciliteterne, f.eks. ved behov for overdækning af scenen. Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde opfordrer Lokaludvalget til at samarbejde med Kultur Nord og oplyser, at Kulturudvalget har midler, som kan søges til aktiviteter. Derudover opfordrer hun Lokaludvalget til at tage kontakt til og indgå partnerskaber med større organisationer, f.eks. Copenhagen Stage, Jazzfestivalen og Operafestivalen.

Lokaludvalget håber, at liv via aktiviteter og kultur på Bellahøj Friluftsscene kan bidrage til at mindske utrygheden i området og opfordrer til, at Bellahøj Friluftscene ses i en helhed med området. Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde anerkender, at æstetik, liv, aktivitet og tryghed spiller ind i en samlet oplevelse.

Lokaludvalget gør opmærksom på, at toiletbygningen er lille - og vurderes for lille til større arrangementer.

Lokaludvalget opfordrer til, at Kultur- og Fritidsudvalget stiller krav til samarbejde, når der gives tilsagn om kulturstøtte – så modtagerne heraf tænker anderledes og bruger andre bydele end vanlig. Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde fortæller, at Kultur- og Fritidsudvalget har blik for det og vil gøre fagudvalgene opmærksomme på også at kigge på bydele.

 

Andre drøftelser:

Lokaludvalgsmedlem Mikkel Houmann fortæller, at han er formand for en lokal Musikforening, der har eksisteret i 25 år. Foreningen oplever altid at få afslag fra Musikudvalget. Derfor opfordrer han Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde til at være opmærksom på, at kun 1 procent af bevillingerne kommer til Brønshøj-Husum, på trods af at Brønshøj-Husum udgør 8 procent af københavnerne. Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde vil være opmærksom herpå, så der også kigges på bydele.

Lokaludvalget drøfter med Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde, at hver bydel tidligere har fået tildelt 300.000 kr. i 'mere musik til byens børn'. Nu er det besluttet, at det skal fordeles efter ’først-til-mølle’. Det bekymrer lokaludvalget og lokaludvalget opfordrer til, at Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde overvejer, om 'først-til-mølle' er den rigtige løsning.

Lokaludvalget fortæller, at Musikalliancen søger at imødekomme så mange børn så muligt, men det er et stort arbejde. Derfor ønsker Lokaludvalget en ressourceperson, som kan hjælpe, understøtte netværk, udbrede viden om lokaler og understøtte og koordinere gode og flere muligheder for musikundervisning til bydelens børn.

 

Invitation til nyt besøg

Lokaludvalget inviterer Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde til at komme på nyt besøg, da de har flere emner, de gerne vil drøfte med hende, f.eks. Naturbyen. 

 

Til top