Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.10.2020, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sal

Ansøgning om støtte til "Lyden af Carlstad - historiens fortælling foldes ud - 2020"

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg  giver afslag på støtte til projektet "Lyden af Carlstad - historiens fortælling foldes ud - 2020"

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Kultur N søger støtte til at modernisere udstillingen om Carlstad og Svenskerkrigene på
Rytterskolen i Brønshøj. Udstillingen skal gøres tilgængelig for en bredere offentlighed ved at  opgradere formidlingen med bl.a. skilte og lyd. 

Projektet er inddelt i tre faser:
1) Udstillingsformidling ved produktion af lydlandskaber og nye skilte
2) Gennemgang og tilstandsvurdering af udstillingens modeller
3) Animation og videoprojektion, der forholder sig til lydlandskaberne.

Med denne ansøgning søger Kultur N penge til at udføre fase 1 som gennemføres fra den 15. november til den 31. december 2020. Fase 2 søges finansieret i en separat ansøgning til 2021-puljen. Fase 3 afvikles på et senere tidspunkt, med finansiering fra andre fonde.  

I fase 1 interviewes Lars Cramer-Petersen, der er tidligere museumsleder på Brønshøj Museum og har stået for opbygningen af Carlstad-udstillingen. Interviews klippes sammen med lydanimationer og toner, der formidler de eksisterende dioramaer i udstillingen. Kultur N ønsker at udstillingsgæsterne får adgang til de nyproducerede lydlandskaber gennem publikums egne smartphones via lokaludvalgets app 2700 Brønshøj.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er skoleklasser og institutioner (hverdage) og alle med interesse for udstillingen (i weekenden). Det er gratis at besøge udstillingen. Ansøger forventer minimum 50 besøgende i udstillingen om ugen.

Moderniseringen af udstillingen finder sted i samarbejde mellem Kultur N, medlemmer af kontorfællesskabet Brønshøj Kontor og Københavns Kommunes enhed Historie og Kunst.

Der gøres opmærksom på udstillingen på de lokale biblioteker og kulturhuse med nye
plakater og pjecer. Alle skoler i Brønshøj-Husum og Utterslev får tilsendt information. I forbindelse med åbningen af udstillingen, annonceres der i avisen og der vil blive annonceret på diverse lokale sociale medier og hjemmesider.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 44.450 kr.
Forventede udgifter: 44.450 kr.

Projektet rummer honorarudgifter til produktion af lydlandskaber og skilte, interview og upload af lydfiler til app samt til print at skilte. Ansøger og samarbejdspartnere bidrager med medfinansiering i form af dækning af driftsomkostninger, produktion af PR og annonceringsmateriale samt yderligere medarbejdertimer.

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget bevilgede i marts 2019 25.000 kr. til modernisering af Carlstad-udstillingen. På grunds af forsinkelser grundet corona-situationen samt afslag på yderligere fondssøgning, ønskede ansøger at ændre projektet, så halvdelen af lokaludvalgets støtte skulle bruges til honorar for at skrive yderligere fondsansøgninger for at kunne realisere projektet. Lokaludvalget diskuterede denne ændring på sit møde den 20. august, og besluttede ikke at godkende ændringen, ansøger ikke kunne gøre brug af støtten. Lokaludvalget opfordrede i stedet ansøger til at sende en ny ansøgning. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, som ønsker, at ansøger fremsender en samlet plan over finansieringen for hele projektet, da det er uklart, hvad 3. fase rummer. Kulturudvalget ønsker først at behandle ansøgningen, når ansøger har sendt en samlet finansieringsplan. 

Forretningsudvalget indstiller til afslag. Begrundelsen for afslaget er, at lokaludvalget ud fra den foreliggende projektbeskrivelse og finansieringplan ikke er overbevist om, at projektet i sin helhed er realiserbart.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om fuld støtte til ansøgningen, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020. 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Lokaludvalget giver afslag på ansøgningen.
Til top