Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Forpersoner og medlemmer af fagudvalg og arbejdsgrupper kan på mødet orientere om projekter og sager.

 

Afrapportering Rytterskolens Mønsterhave

Med bevillingen fra Biodiversitetspuljen blev der medio oktober indgået aftale med Thiirmann Have og Landskab om udarbejdelse af en ny haveplan for de fire bede der i alt er på 244 m2, og som inden projektstart var stærkt præget af opvækst af invasive arter. Konsulentens opgave var at designe et haveanlæg med fokus på biodiversitet, skønhed og driftsmæssig robusthed. Rikke Thiirmann hentede assistance fra Studio Hindhede. Der blev i den forbindelse etableret en følgegruppe bestående af ansatte i Kultur og Fritid Brønshøj, medlemmer af Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Rytterskolens havelaug. Projektledelsen blev lagt i lokaludvalgets sekretariat, mens Kultur og Fritid Brønshøj Husum tog ansvar for den overordnede økonomi.

Den første indsats handlede om at registrere, hvilke stauder der var i de fire bede. Dette arbejde blev udført af Rytterskolens Havelaug i oktober. Det blev besluttet at beholde og omarrangere en stor portion af disse af disse stauder, mens andre skulle opgraves.

Ny Start (en kommunal indsats for børn og unge) fjernede på et par eftermiddage sammen med frivillige de invasive arter. Konsulenterne udarbejdede en skitse til et nyt havedesign, og der blev i løbet af november arbejdet med at omplante stauderne. Det var en udfordring at skaffe frivillig arbejdskraft i de vinduer som konsulenterne havde til rådighed. Konsulenterne har bidraget med arbejdskraft langt udover hvad de har modtaget betaling for. Undervejs i processen har der været meget dialog om haveplan, driftsprincipper og formidling. Byrumsforvalteren har løbende bidraget i dialogen.

Lørdag den 2. december var udset til at være Store Plantedag, hvor staudebedet skulle færdiganlægges. Desværre satte vinteren ind og arrangementet måtte udsættes til tøvejr. De mere en 1000 indkøbte stauder opbevares nu på Brønshøj Kirkegård. Ved førstkommende udsigt til plantevejr, indkaldes til ny plantedag. Den officielle indvielse bliver i maj 2024. I den forbindelse vil der også være etableret ny bedkant og etableret formidlingsposter.  

 

Møde om screening af udbygning af metro

Metroselskabet og Københavns Kommune inviterede til workshop på rådhuset for alle interesserede lokaludvalg i forbindelse med opstart af screeningsanalyse af udbygning af metronettet på den lange bane 28. november. Fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg deltog David Grolin og Christian Hesselberg. Følgende forslag til linjer blev drøftet: 

- en tværgående linjeføring over Amager.

- en linjeføring langs Holbækmotorvejen mod Hvidovre fra Ny Ellebjerg

- en linjeføring via hospitalerne (Hospitalsmetro) vi en linje fra Rigshospitalet til Hvidovre over Bispebjerg og Tingbjerg. 

Københavns Kommune holder efterfølgende møde med omegnskommunerne og Malmø.

 

Svar fra Herlev Kommune vedr. metro

Lokaludvalgene i Brønshøj-Husum, Vanløse og Bispebjerg har modtaget følgende svar på henvendelse om metro fra Herlev Kommune:

Herlev Kommune har på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning om at arbejde for en metrolinje til Herlev Hospital, ej heller hvilken linjeføring, Herlev Kommune i givet fald vil foretrække. Borgmesteren kan derfor ikke indgå i et samarbejde og en fælles indsats for at fremme dette ønske.

Sekretariatet har udsendt det fulde svar fra Herlev Kommune til lokaludvalget.

 

Møde med Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod 22/11

Lokaludvalget havde besøg af Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod og præsenterede hende for lokaludvalgets ønsker om;

- bemandet legeplads/naturværksted.

- udvikling af Vestvolden.

- udvikling af Handelslivet/Frederikssundvej.

- lokaludvalgets børne- og ungeinddragelse i efteråret 2023.

Derudover drøftede lokaludvalget en 'Københavnerlampe', der både tilgodeser belysning/tryghed og dyreliv, status på krydset Marbjergvej samt trafikplan for hele København.

Sekretariatet har udsendt referat af mødet til lokaludvalget.

Sekretariatet har efter ønske fra borgmesteren fremsendt lokaludvalgets materiale og katalog med anbefalinger fra børne- og ungeinddragelsen til TMF.

 

Møde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Byudviklingsudvalget

Byudviklingsudvalget holdt møde med repræsentanter fra Teknik- og Miljøforvaltningen torsdag d. 30/11. Her præsenterede Teknik- og Miljøforvaltningen kommende genopretnings- og vejprojekter i Brønshøj-Husum.

 

Lystænding Brønshøj Vandtårn søndag d. 3. december

Den 3. december blev lyset på Vandtårnet tændt i et samarbejde imellem Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Foreningen Brønshøj Vandtårn og Kultur og Fritid Brønshøj-Husum.

Læs mere om arrangementet her: Lys og musik i Brønshøj Vandtårn d. 3. december – Brønshøj-Husum lokaludvalg (kk.dk)

 

Uddeling af Idrætspriserne onsdag d. 6. december

Den 6. december blev årets Idrætspris og Lederpris uddelt af kultur- og fritidsborgmesteren ved et arrangement på Energicenter Voldparken. De tre nominerede i hver priskategori blev fejret fra scenen og modtog et diplom og en mindre pengepræmie. De nominerede til Idrætsprisen: Bordtennisspilleren Anders Lind, Brønshøj/FIX U15-drenge og Kvindelig Arbejder Idræt (K.A.I.) De nominerede til Lederprisen: Jesper Mathisen fra Brønshøj Boldklub, Kirsten Høft fra Kvindelig Arbejderidræt (K.A.I.) og Tommy Selchau Christiansen fra Boldklubben Stefan.

Læs mere om arrangementet her: Kom til Idrætsprisuddeling – Brønshøj-Husum lokaludvalg (kk.dk)

 

Bellahøjmarken - og debatmøde 17. januar

Sidste workshop om Bellahøjmarken blev afholdt 22. november. Kirsten Vibeke Møller deltog.

Vanløse Lokaludvalg planlægger borgermøde om Bellahøjmarken 17. januar - med en præsentation af screeningsresultatet samt en dialog med de politiske partier i Borgerrepræsentationen om, hvordan man kommer videre med planerne for Helhedsplan for Bellahøjmarken. Vanløse Lokaludvalg afholder udgifterne, men vil meget gerne invitere Bispebjerg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg til at deltage.

 

Kunst i det offentlige rum

Arbejdsgruppen for Kunst i det Offentlige Rum har i efteråret sendt en ansøgning til Statens Kunstfond om støtte til udarbejdelse af en kunststrategi. Arbejdsgruppens ansøgning er blevet imødekommet af Statens Kunstfond.

Arbejdsgruppen har holdt møde med kunstkonsulent Maria Eichorn og har kortlagt nuværende kunstværker i bydelen. Arbejdsgruppen forventer at kunne få produceret et kort over kunst i bydelen, der kan ligges på lokaludvalgets hjemmeside til inspirationsture. Endvidere kan kortet danne overblik over, hvor der mangler kunst.

Arbejdsgruppen forventer at bruge 10.000 kr. på møder med kunstkonsulent i 2023 samt produktion af kort med kunstværker og baggrundsviden om værkerne. Midlerne er bevilget af lokaludvalget tidligere i 2023.

 

Beslutning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning
Til top