Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Ansøgning om støtte til Repair cafe i Energicentret Brønshøj

Indstilling

Forpersonen indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter ansøgning om "Repair cafe i Energicentret Brønshøj" delvist med 20.000 kr.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en følgeperson til dette projekt

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Energicenter Voldparken søger støttet til at Design Vanilie kan afholde seks repair café-arrangementer, hvor besøgende kan få hjælp til at reparere deres tøj, og tre workshops med fokus på genbrug og upcycling. Arrangementerne afholdes i perioden januar-juni 2024 på Energicenter Voldparken. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er voksne og større børn. Ansøger forventer 50-70 deltagere. Der er entrébetaling til aktiviteterne: 20 kr. til repair café og 50 kr. til workshops. Projektet laves i samarbejde med kvinder fra designværkstederne Husum for alle design værksted og Igne.OYA design Tingbjerg. Der reklameres for aktiviteterne via Energicenterets vanlige kommunikationskanaler, flyers samt en annonce i lokalavisen.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 26.000 kr.
Forventede udgifter: 28.000 kr.
Forventede indtægter: 2.000 kr.

Projektet har udgifter til honorarer, indkøb af materialer og annoncering. Indtægter stammer fra deltagerbetaling. Ansøger bidrager med lokaler og stiller symaskiner m.v. til rådighed.

Tidligere tilsagn

Der søges støtte til et nystartet projekt. Energicenter Voldparken har tidligere modtaget støtte fra Bydelspuljen, senest 15.000 kr. til projektet "Tirsdagscafé i Kulturcaféen på Energicenter Voldparken" i 2023. Henriette Rolf Larssen/Design Vanilie har også tidligere fået støtte fra Bydelspuljen, senest 15.000 kr. til projektet "KUNSTPORTRÆTTER AF KVINDER I EN BYDEL" i 2022.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Miljøudvalget, der indstiller projektet til at modtage støtte som ansøgt. Miljøudvalget ønsker svar på, hvor stor en del af det ansøgte honorar der går til Design Vanilie. Design Vanilie modtager 9.000 kr.

Forretningsudvalget har behandlet ansøgningen og indstiller projektet til at modtage delvis støtte på 20.000 kr. på grund af en økonomisk prioritering af lokaludvalgets puljemidler.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra lokaludvalgets 2024-puljemidler.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede projektet.

ad 1) Brønshøj-Husum Lokaludvalg stemte om at støtte ansøgning om "Repair cafe i Energicentret Brønshøj" delvist med 20.000 kr.:

Følgende stemte for at støtte projektet med 20.000 kr.: Mette Hansen, Ida Jørgensen, Gitte Kirkeby, Kirsten Møller, Pernille Høholt, Lis Søkvist, Søren Krøigaard, Søren Cloos, Palle Lolk, Elsebeth Thorlak.

Følgende stemte imod at støtte projektet med 20.000 kr.: Chris Andersen, Sabah Quarasnane, Sune Vuorela,, Kirsten Dyhr-Mikkelsen, Christian Erdmann.

Følgende undlod at stemme: Jens Kristian Jensen, Christoffer Rosenkrands, Pia Rasmussen, David Grolin.

På baggrund af afstemningen, var der flertal for at støtte projektet delvist med 20.000 kr.

 

Protokolbemærkning fra Chris Andersen: "Projektet falder ikke inden for definitionen af 'Repair cafe' og deltagerprisen er ekstremt høj sammenlignet med det officielle 'Repair cafe'-koncept"

 

Til top