Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Ansøgning om støtte til "Brønshøj Sommer Jazz 2024"

Indstilling

Forpersonen indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter ansøgning om "Brønshøj Sommer Jazz 2024" delvist med 65.000 kr.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en følgeperson til dette projekt

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Foreningen JAZZIVÆRK søger støtte til at afholde musikfestivalen Brønshøj Sommer Jazz ved kulturhuset BRØK og Brønshøj Torv i perioden 2.-7. juli 2024.  Ansøger forventer at afholde i alt ca. 12 koncerter for både børn og voksne over ca. 5 dage før og under Copenhagen Jazz Festival. Udover hovedprogrammet vil der være satellitkoncerter, herunder en børnekoncert i Tingbjerg, eksperimenterende musik i vandtårnet og en stor koncert for børneinstitutioner i Brønshøj. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Koncerterne har generelt en bred målgruppe, med et særligt fokus på børn og unge, bl.a. med en børnekoncert for lokale institutioner. Nogle koncerter er gratis, andre kræver entrébetaling. Ansøger forventer 1.200 deltagere.

Festivalen arrangeres i samarbejde med BRØK/Pilegården og der samarbejdes bl.a. om kommunikation. Desuden samarbejdes der med det lokale kunstnerkollektiv Noisy Beehive og Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus om afholdelse af koncerter. 

Annoncering sker bl.a. gennem BRØKs kommunikationskanaler, via flyers/plakater, sociale medier og festivalens frivillige samt via Copenhagen Jazz Festivals officielle program.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 75.000 kr.
Forventede udgifter: 655.000 kr.
Forventede indtægter: 550.000 kr.
Egenfinansiering: 30.000 kr.

Projektet rummer udgifter til kunstnerhonorarer, produktionsudgifter, markedsføring og administration. Indtægter stammer fra fondssøgning og entréindtægter. Ansøger bidrager med frivillige timer og egenfinansiering af timer.

Tidligere tilsagn

JAZZiVÆRK har tidligere modtaget støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg til afholdelse af Brønshøj Sommer Jazz, senest i 2022, hvor festivalen fik bevilget 60.000 kr. 

Løsning

Ansøgningen behandles i Kulturudvalget, der indstiller projektet til at modtage støtte som ansøgt.

Ansøgningen har også været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget der indstiller projektet til at modtage delvis støtte på 65.000 kr. begrundet med en økonomisk prioritering af lokaludvalgets puljemidler. Udvalget ønsker en større medfinansiering fra ansøger selv eller samarbejdspartnere. Udvalget ønsker, at projektet med tiden bliver mere uafhængig at støtte fra lokaludvalget. 

Forretningsudvalget har behandlet ansøgningen og indstiller projektet til at modtage delvis støtte på 65.000 kr. på grund af økonomisk prioritering af lokaludvalgets puljemidler og ser gerne en højere egenfinansiering eller højere medfinansiering.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra lokaludvalgets 2024-puljemidler.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede og besluttede, at Søren Krøigaard var inhabil og han forlod lokalet under behandlingen af sagen.

ad 1) Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at støtte ansøgning om "Brønshøj Sommer Jazz 2024" delvist med 65.000 kr.

ad 2) Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpegede Pia Rasmussen som følgeperson til dette projekt.

Til top