Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Ansøgning om støtte til "Animeret børnekoncert “Drengen Der Mistede Sin Stemme”"

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter ansøgning om "Animeret børnekoncert "Drengen Der Mistede Sin Stemme"" med 8.000 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

En musiker (ikke bosiddende i bydelen) søger støtte til at afholde fire koncerter for børn i Kulturhuset Pilegården på endnu ikke fastlagte datoer i foråret 2024. Gennem musik og animation fortæller musikeren ordløst sin historie om at flytte fra Cuba til Norden.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er børn i alderen 3-8 år. Ansøger forventer 200 deltagere. Lokale institutioner og skoler inviteres til at deltage. Koncerterne arrangeres i samarbejde med Kulturhuset Pilegården, der bidrager med gratis lokaler, står for invitationer og tilmelding efter først til mølle-princippet og laver PR for koncerterne på deres kommunikationsplatforme. Se evt. samarbejdsaftale i bilag. Desuden reklameres via flyers.  

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 8.000 kr.
Forventede udgifter: 9.600 kr.
Egenfinansiering: 1.600 kr.

Projektet har udgifter til honorar til musikeren selv samt til transport og forplejning. Ansøger bidrager med frivillig arbejdskraft til PR, forberedelse m.v. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der indstiller projektet til at modtage støtte som ansøgt.

Forretningsudvalget har behandlet ansøgningen og indstiller projektet til at modtage støtte som ansøgt.

Økonomi

Pengene tages fra lokaludvalgets 2024-puljemidler.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede og besluttede, at Søren Krøigaard var habil, da han hverken har har været involveret i ansøgningen eller projektet og da der ikke er samarbejdsaftale med Kultur- og Fritid Brønshøj-Husum udover udlån af lokaler og kommunikation.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at støtte ansøgning om "Animeret børnekoncert "Drengen Der Mistede Sin Stemme"" med 8.000 kr.

Til top