Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Ansøgning om støtte "Kvinde, kend din sundhed"

Indstilling

Forpersonen indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter ansøgning om "Kvinde, kend din sundhed" delvist med 39.000 kr.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en følgeperson til dette projekt

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Den lokale forening "Kvinder i bevægelse" søger støtte til sundhedsfremmende aktiviteter for kvinder i Tingbjerg i perioden marts til december 2024. Aktiviteterne består bl.a. i madlavningsaktiviteter, motionsaktiviteter og foredrag med en diabetes-sygeplejerske samt udflugter til Folketinget og til dyre- og familieparken Birkegårdens Haver i Tågerup. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er kvinder på tværs af alder og etnicitet. Deltagelse i aktiviteterne kræver medlemskab, men det er muligt at deltage gratis, inden man melder sig ind. Aktiviteterne er gratis, på nær udflugten til Birkegårdens Haver, hvor der er deltagerbetaling.

Ansøger samarbejder med helhedsplanen i Tingbjerg, Steno Center for diabetes og Sundhedsfeltet om flere af aktiviteterne. 

Der reklameres for foreningens aktiviteter via flyers, sociale medier, Tingbjerg Forum, omtale i lokalavisen og via mund til mund-metoden. 

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 49.000 kr.
Forventede udgifter: 46.000 kr.
Forventede indtægter: 2.500 kr.

Projektet rummer udgifter til aktiviteterne. Indtægter stammer fra deltagerbetaling ved udflugten til Birkegårdens Haver. Ansøger bidrager med frivillig arbejdskraft.

Sekretariatets bemærkninger og dialog med ansøger

Sekretariatet har bedt ansøger specificere hvilke typer udgifter der er til de forskellige aktiviteter. Ansøger har sendt en opdateret ansøgning med et udspecificeret budget. I den nye ansøgning er det ansøgte beløb ændret fra 40.000 kr. til 49.000 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget der indstiller projektet til delvis støtte på 39.000 kr. Udvalget mener, at der er for høje udgifter til udflugten til dyreparken.

Siden Social- og Sundhedsudvalget behandlede ansøgningen, har ansøger sendt en opdateret ansøgning med et udspecificeret budget. I den nye ansøgning er det ansøgte beløb ændret fra 40.000 kr. til 49.000 kr.

Forretningsudvalget har behandlet ansøgningen og indstiller delvis støtte til projektet på 39.000 kr. Begrundelsen for det delvise støtte er, at Forretningsudvalget finder, at udgifterne til udflugten er relativt høje sammenholdt med projektets forventede netværksdannende værdi og foreslår, at udgifterne til turen reduceres.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på
lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra lokaludvalgets 2024-puljemidler.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede og besluttede, at Chris Andersen var inhabil og han forlod lokalet under behandlingen af sagen.

ad 1) Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at støtte ansøgning om "Kvinde, kend din sundhed" delvist med 39.000 kr.

ad 2) Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpegede Pernille Høholt som følgeperson.

Til top