Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Ansøgning om støtte til "I Tingbjerg Utterslev Huse spiser vi sammen"

Indstilling

Forpersonen indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter ansøgning om "I Tingbjerg Utterslev Huse spiser vi sammen" delvist med 25.000 kr.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en følgeperson til dette projekt.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Tingbjerg Pensionist Center søger - på vegne af en koordinationsgruppe bestående af en række aktører i Tingbjerg - støtte til at afholde en række spisearrangementer i Tingbjerg med det formål at modvirke isolation og ensomhed. Arrangementerne afholdes den 21.-28. april 2024 Arrangementerne vil have forskelligt indhold og målgruppe, fx spisning og musik/sang, familiebanko, spisning for senior kvinder m.v.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er alle beboere i Tingbjerg, Utterslev Huse, Husum og Brønshøj. Alle arrangementer er åbne for alle, dog er nogle arrangementer målrettet specifikke aldersgrupper. Ved nogle arrangementer vil der være en mindre deltagerbetaling. Ansøger forventer 600-800 deltagere.

Arrangementet bliver til i et samarbejde mellem Tingbjerg Kirke, Tingbjerg Skole, helhedsplanen i  Tingbjerg/Husum, Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, Haven i Tingbjerg/Virketrang, Tingbjerg Pensionist Center, fædreklubben Baba og hjemmeplejen Husum Vænge.

Der gøres reklame for arrangementerne via pressemeddelelse til Brønshøj Husum Avis, på sociale medier, på bannere i området og der husstandsomdeles flyers. Desuden mailer alle aktører ud til deres netværk.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 33.000 kr.
Forventede udgifter: 45.000 kr.
Forventede indtægter: 2.000 kr.
Egenfinansering: 10.000 kr.

Projektet rummer udgifter til madvarer, underholdning, PR og rengøring. Indtægter stammer fra deltagerbetaling. Ud over egenfinansieringen bidrager arrangørerne med medarbejdertimer, frivillig arbejdskraft fra 30 frivillige samt gratis lokaler.

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget har tidligere bevilget støtte til ”I Tingbjerg spiser vi sammen”, senest i 2023, hvor udvalget bevilgede 30.000 kr.

 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget der indstiller projektet til at modtage støtte som ansøgt.

Ansøgningen har været behandlet i Forretningsudvalget, der indstiller projektet til delvis støtte. Forretningsudvalget ser gerne en større medfinansiering, f.eks. egenbetaling. Forretningsudvalget foreslår at projektet med delvis støtte f.eks. kan have færre spisende eller deltagerbetaling.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på
lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra lokaludvalgets 2024-puljemidler.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede  og besluttede, at Pernille Høholt var habil, da hun hverken er involveret i ansøgningen eller projektet og ikke er en del af bestyrelsen.

ad 1) Lokaludvalget besluttede at støtte ansøgningen med 25.000 kr. og udpegede Chris som følgeperson.

ad 2) Lokaludvalget valgte Chris Andersen som følgeperson.

Til top