Mødedato: 24.06.2020, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Københavns Tryghedsundersøgelse 2020

Se alle bilag

Det blev med Budget 2020 besluttet at afsætte midler til at fortsætte den årlige undersøgelse af udviklingen i københavnernes tryghed i perioden 2020 til 2023. Københavns Tryghedsundersøgelse 2020 forelægges nu til efterretning.

Tryghedsundersøgelsen viser udviklingen i tryghed siden 2009 i København som helhed og i de enkelte bydele. Desuden følger undersøgelsen udviklingen i borgervendt kriminalitet, herunder udvikling for udvalgte kriminalitetstyper. 

Årets undersøgelse viser, at utrygheden i København i 2020 generelt er på niveau med 2019. I aften- og nattetimerne er utrygheden faldet siden 2019 og er i år på det laveste niveau målt i tryghedsundersøgelsen. Også antallet af anmeldelser af borgervendt kriminalitet er faldende siden sidste år og er det laveste anmeldelsesniveau i perioden 2009-2019.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at Københavns Tryghedsundersøgelse 2020, jf. bilag 1, tages til efterretning.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Med Budget 2020 blev det besluttet at afsætte midler til at fortsætte den årlige undersøgelse af udviklingen i københavnernes tryghed i perioden 2020 til 2023. Tryghedsundersøgelsen viser udviklingen i tryghed siden 2009 i København som helhed og i de enkelte bydele, herunder:

 • Københavnernes generelle oplevede tryghed i deres nabolag.
 • Oplevelsen af tryghed i aften- og nattetimerne.
 • Hvilke typer kriminalitet københavnerne bekymrer sig om at blive udsat for, og hvad de selv angiver, at de har været udsat for.
 • Hvilke steder i nabolaget det opleves som utrygt at færdes.
 • Om københavnerne har oplevet noget i det forgange år, der har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt at færdes i København.
 • Københavnernes tillid til at blive hjulpet, hvis de oplever utryghedsskabende begivenheder eller udsættes for kriminalitet.
 • Antallet af politianmeldelser for borgervendt kriminalitet, herunder udvikling for udvalgte kriminalitetstyper.

Tryghedsundersøgelsen består af to datakilder. Den ene kilde er en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af beboerne i de enkelte bydele. 14.400 københavnere blev inviteret til at deltage i årets undersøgelse. Heraf har 4.880 deltaget, hvilket giver en svarprocent på 34, hvilket er på niveau med de foregående år. Undersøgelsen er foretaget i perioden d. 14. februar 2020 til d. 20. marts 2020. Deltagerne er blevet bedt om at forholde sig til deres oplevelse af tryghed og kriminalitet i de seneste 12 måneder. Undersøgelsen er siden 2017 gennemført af Epinion.

6 % af besvarelserne er indsamlet efter, at Danmark blev ”lukket ned” d. 12. marts 2020 som følge af COVID-19. Ifølge Epinions beregninger, er der ikke noget, der peger på, at nedlukningen har gjort folk mere utrygge. Da andelen af respondenter efter nedlukninger er så lille, vurderes det ikke, at situationen med COVID-19 har påvirket resultaterne i årets undersøgelse.

Den anden datakilde er registrerede politianmeldelser for borgervendt kriminalitet i 2019. Rigspolitiet har leveret en samlet opgørelse over politianmeldelser for borgervendt kriminalitet for København og de enkelte bydele. Opgørelsen omfatter både anmeldelser indgivet af borgerne til politiet og politiets egne registreringer. Det bemærkes, at udviklingen i anmeldelser påvirkes af politiets aktuelle indsatser og fokusområder, hvorfor det ikke nødvendigvis afspejler en faktisk udvikling i kriminalitet.

Det var planlagt, at der i 2020 også skulle udføres en dybdegående, kvalitativ del af tryghedsundersøgelsen. På grund af COVID-19 er denne del udskudt til 2021. Dette bunder i analytiske og metodiske hensyn. I stedet vil Epinion i år udføre en kvantitativ analyse af årsager til utryghed, som pt. er under udarbejdelse og forventes færdig efter sommerferien.

Løsning

Hovedresultater for udviklingen i utryghed i København

 • I 2020 er 9 % af københavnerne utrygge i deres nabolag. Det er på niveau med 2019 og udgør et fald fra 2018, hvor 12 % var utrygge i deres nabolag. I 2020 er utrygheden lavere end ved første måling i 2009, hvor 11 % af københavnerne var utrygge i deres nabolag. Udviklingen fra 2009-2020 er statistisk signifikant, mens udvikling fra 2019-2020 ikke er signifikant. Kommunes mål er, at utrygheden skal falde kontinuerligt og ikke overstige 5 % i 2021.
 • Der er i 5 ud af 13 bydele mere end 10 % utrygge i 2020. Det drejer sig om bydelene Bispebjerg (17 %), Brønshøj-Husum (13 %), Ydre Nørrebro (13 %), Kgs. Enghave (11 %) og Valby (11 %). Dermed er antallet af bydele med mere end 10 % utrygge på niveau med antallet i 2019. Kommunens mål er, at andelen af utrygge beboere ikke må overstige 10 % i nogen bydel i 2021.
 • I 2020 oplever 15 % af københavnere utryghed i aften- og nattetimerne. Det er et fald ift. 2019, hvor 18 % var utrygge i aften- og nattetimerne. Niveauet er lavere end ved første måling i 2009, hvor 24 % var utrygge i aften- og nattetimerne. Begge udviklinger er statistisk signifikante.
 • I 6 ud af 13 bydele er andelen af utrygge i aften- og nattetimerne over gennemsnittet for København, som er 15 %. Det er bydelene Brønshøj-Husum (23 %), Bispebjerg (22 %), Ydre Nørrebro (22 %), Christianshavn (17 %), Amager Øst (17 %) og Indre Nørrebro (16 %). I de øvrige 7 bydele er andelen af utrygge i aften- og nattetimerne enten på niveau med eller under gennemsnittet for København. Dermed er der sket en stigning i antallet af bydele med en andel utrygge i aften- og nattetimerne over gennemsnittet i København. I 2020 er der 6 bydele, hvor der var 4 i 2019.

Hovedresultater for udviklingen i borgervendt kriminalitet

 • I 2019 blev der i hele København anmeldt 34.662 tilfælde af borgervendt kriminalitet, svarende til 55,6 anmeldelser pr. 1000 indbyggere. Det er det laveste anmeldelsesniveau i perioden 2009-2019. Kommunens mål er, at antallets af anmeldelser skal falde kontinuerligt og ikke overstige 72 pr. 1000 indbyggere i 2021.
 • Lommetyveri er den hyppigst anmeldte kriminalitetstype. I 2019 var der 27,9 anmeldelser af lommetyveri pr. 1000 indbyggere, hvilket udgør et fald sammenlignet med 2018, hvor der var 32,3 anmeldelser pr. 1000 indbyggere. Der ses også fald siden 2018 for indbrud, røveri, gaderøveri og vold, mens tyveri fra køretøjer og våbenbesiddelse er steget siden 2018. Siden 2009 er der sket fald i anmeldelser af alle kriminalitetstyperne, bortset fra vold og våbenbesiddelse, som er steget.

Yderligere resultater

Rapporten med årets tryghedsundersøgelse kan downloades på www.kk.dk/artikel/tryghedsundersoegelsen og er vedlagt i bilag 1. Her findes yderligere resultater for hele København samt for de enkelte bydele.

Tryghedsundersøgelsens anvendelse

Tryghedsundersøgelsens resultater anvendes af flere parter. Sikker By anvender undersøgelsens resultater til at målrette tryghedsskabende indsatser, fx anvendes særmålingerne for tryghedspartnerskaberne til at følge deres årlige målopfyldelse. Resultaterne indgår også i vurderingen af, hvor der skal udføres tryghedsløft i byen. Derudover anvender kommunes Sikker By strategi (2018-2021) Tryghedsundersøgelsen som datagrundlag til at følge mål om udviklingen i tryghed og kriminalitet.

En række lokale aktører anvender tryghedsundersøgelsen til at følge udviklingen i deres lokalområde eller bydel. F.eks. bruger flere boligsociale helhedsplaner Tryghedsundersøgelsens resultater som baseline for deres strategiske mål. Derudover anvender Københavns Politi Tryghedsundersøgelsens resultater i deres operationsbefaling.

Økonomi

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser. Med Budget 2020 er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2020-2023 til gennemførelse af tryghedsundersøgelsen.

Videre proces

Tryghedsundersøgelsen anvendes som beskrevet i løsningsafsnittet. Epinion udarbejder pt. en rapport med kvantitative analyser af årsagerne til utryghed. Denne forventes forelagt Økonomiudvalget efter sommerferien. Med tryghedsundersøgelsen 2021 vil der blive udarbejdet en dybdegående, kvalitativ undersøgelse som supplement til spørgeskemaundersøgelsen.

 

Søren Hartmann Hede / Søren Tegen Pedersen

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at Københavns Tryghedsundersøgelse 2020, jf. bilag 1, tages til efterretning.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. juni 2020

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Vi er stærkt bekymrede over, at der fortsat er så stor utryghed i flere københavnske bydele. Vi ser gerne, at der fra national side tages flere tryghedsskabende initiativer.”

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2020

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Vi er stærkt bekymrede over, at der fortsat er så stor utryghed i flere københavnske bydele. Vi ser gerne, at der fra national side tages flere tryghedsskabende initiativer.”

Til top