Søg
Mødedato: 16.12.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forslag til Projekttillæg 2022 til Spildevandsplan 2018

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at sende forslag til Projekttillæg 2022 til Spildevandsplan 2018 i offentlig høring, og til at delegere kompetencen til endeligt at vedtage Projekttillæg 2022 til Spildevandsplan 2018 til Teknik- og Miljøudvalget. 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at forslag til projekttillæg 2022 (bilag 2) sendes i otte ugers offentlig høring,
  2. at kompetencen til endeligt at vedtage forslag til projekttillæg 2022 efter endt høring delegeres til Teknik- og Miljøudvalget. 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at sende Projekttillæg 2022 til Spildevandsplan 2018 i otte ugers offentlig høring og delegere beslutningskompetencen til endelig godkendelse af projekttillægget til Teknik- og Miljøudvalget. 

Håndtering af spildevand, herunder regnvand er reguleret af en lovpligtig, kommunal spildevandsplan. Den nuværende spildevandsplan, Spildevandsplan 2018, blev vedtaget af Borgerpræsentationen den 6. juni 2019. Spildevandsplanen danner den økonomiske ramme og sætter målene for håndtering af spildevand i Københavns Kommune frem til 2028. Planen bliver løbende opdateret med projekttillæg, der indeholder aktuelle projekter. Disse projekttillæg giver hvert år hjemmel til at implementere konkrete projekter inden for spildevandsplanens rammer. Dertil er det muligt gennem projekttillæggene at justere eller udvide den såkaldte rammeplan for spildevandsplanen gennem rammeplanstillæg, hvis nye indsatser, opgaver eller målsætninger optræder. Det er tilfældet i dette projekttillæg.

Løsning

Projekttillæg 2022 vil muliggøre 38 projekter indenfor fire projektkategorier (afløbssystem, klimatilpasning, byudvikling og renseanlæg), som er defineret i Spildevandsplan 2018. Desuden aflyses tre tidligere godkendte projekter, som ikke vil blive gennemført. I forbindelse med aflysningen slettes projekterne i den offentlige digitale spildevandsplan. De nye projekter fremgår af bilag 2.

Der er som noget nyt også udarbejdet et rammeplanstillæg, der pålægger HOFOR at udføre samfundsøkonomiske beregninger til fastlæggelse af nye serviceniveauer for tag- og overfladevand. Rammeplanstillægget indgår som en del af denne indstilling om projekttillægget.

Rammeplanstillægget er udarbejdet, fordi en ny lov om spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning m.v. trådte i kraft den 1. januar 2021. Som følge heraf skal serviceniveauet for håndtering af tag- og overfladevand fastlægges på baggrund af samfundsøkonomiske beregninger. Da Københavns Kommunes fastsættelse af serviceniveauer for håndtering af tag- og overfladevand ikke på alle punkter er i overensstemmelse med kravene i den nye lov, kan der være behov for at foretage nye samfundsøkonomiske beregninger. Den nye lov rummer mulighed for at pålægge spildevandsforsyningen at udføre disse beregninger. Forvaltningen ønsker at udnytte denne mulighed, således at HOFOR pålægges at udføre de samfundsøkonomiske beregninger i samarbejde med København Kommune og øvrige interessenter Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forsyning og BIOFOS. Dermed bliver det muligt at benytte takstmidler til at betale for beregningerne, der vil koste ca. 5-6 mio.

Som led i bestræbelserne på at begrænse overløb af regnvandsopblandet spildevand til havnen er der i projekttillægget fremsat en ny indsats om reduktion af overløb fra Strandvængets Pumpestation. HOFOR pålægges at identificere en teknisk løsning, der sikrer denne indsats.  

Endvidere pålægges HOFOR at udarbejde en redegørelse for hvordan stop af planlagte udledninger af spildevand til vandområder, herunder Øresund kan implementeres. Redegørelsen er et led i opfyldelsen af en målsætning om ophør af planlagte udledninger, som er bekendtgjort i aftaleteksten for Budget 2021. 

Projekterne medvirker til at understøtte kommunens serviceniveau for målsætninger for badevandskvaliteten i Københavns Havn og Øresund, kloakken, samt statens målsætninger for vandområder. Projekterne udføres af HOFOR og BIOFOS eller af kommunen som medfinansieringsprojekter. Projekterne er ifølge Spildevandsplan 2018 opdelt i følgende kategorier:

1. Afløbssystem
Denne kategori omfatter HOFOR’s projekter, der vedligeholder afløbssystemet eller øger afløbssystemets kapacitet. Projekterne har til formål at forebygge opstuvning af spildevand fra kloakken til terræn og udledning af spildevand til vandområder. Projekttillæg 2022 indeholder otte nye indsatser, fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter, der sikrer en miljømæssig forsvarlig håndtering af spildevand. 

2. Klimatilpasning
Denne kategori omfatter projekter til skybrudssikring og klimatilpasning af kloak, der enten forsinker eller bortleder regnvand under skybrud og medvirker til at skybrudssikre byen, samt projekter der med separatkloakering eller afkobling mindsker presset på fælleskloakken. Projekttillæg 2022 indeholder otte skybrudsprojekter og 10 projekter om klimatilpasning af kloakken. Generelt set er skybrudsprojekterne skabt til at bortlede regnvandet for at undgå ukontrollerede oversvømmelser ved kraftige regnhændelser. Regnvandet nedsives eller udledes til vandområder, og der skal derfor gives tilladelser hertil, da regnvandet kan være forurenet. 

Fire projekter omfatter privat separering af kloakken på privat grund, hvor udgifterne skal afholdes af grundejerne selv. Dette vil ske i henhold til ”Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand”, som er vedtaget af Borgerrepræsentation i 2017. I forbindelse med vedtagelsen besluttede Borgerrepræsentationen dog, at udgifterne for grundejere skal begrænses mest muligt. I praksis betyder dette, at metoder, der medfører påbud, først vælges, når påbudsfri metoder er opbrugt, og når behovet for håndtering af regnvand ikke er opfyldt. 

I forbindelse med offentliggørelse af spildevandsplantillægget, vil alle grundejere, der bliver berørt af de fire projekter, blive informeret direkte af Teknik- og Miljøforvaltningen med et brev, der redegør for, at regnvand fra deres ejendom skal afkobles for at sikre mod fremtidige oversvømmelser. Af tillægget til spildevandsplanen vil det fremgå, at HOFOR om fire år vil etablere en separat tilslutningsmulighed ved grundgrænsen. Det vil også fremgå, at grundejerne herefter har en frist på et år til at tilslutte sig HOFOR’s stik.

3. Byudvikling
Denne kategori indeholder kloakeringsprojekter, der udspringer af byudvikling i forlængelse af Kommuneplan 2019 og en række lokalplaner. Projekttillæg 2022 indeholder 12 byudviklingsprojekter. Projekterne sikrer, at kloakken ved nybyggeri ændres fra fælleskloak til separatkloak. Generelt vil separatkloakering medføre, at der ikke udledes spildevand til vandområderne.

4. Renseanlæg
Nærværende projekttillæg indeholder ikke projekter på renseanlæggene, da BIOFOS for øjeblikket arbejder med udbud og projektering af udbygningsplanen for Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen. De konkrete projekter forventes at indgå fra projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018 og frem. Behovet for udbygningen af renseanlæggene er uafhængigt af, om man i fremtiden vælger at flytte renseanlæggene til en anden placering. Et eventuelt nybygget renseanlæg forventes først at kunne tages i brug omkring 2045.

Følgende tre projekter, allerede medtaget i Spildevandsplan 2018 med tillæg, aflyses: ”K2.26 Afkobling - KV72 Karens Minde Aksen”, som erstattes af projektet K2.30 Karens Minde Aksen på samme lokalitet, og de to projekter ”K1.66 AM21 Remiseparken samt stierne i Urbanplanen” og K2.28 Separatkloakering i Urbanplanen syd” som erstattes af de to nye projekter ”K2.32 Remiseparken og Urbanplanen” og ”K1.82 Remiseparken samt stierne i Urbanplanen” på samme lokalitet på grund af ændringer i projekterne.

Delegation
Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, som i tidligere sager, en delegation af den endelige kompetence til at vedtage Projekttillæg 2022 til Teknik- og Miljøudvalget for at sikre en hurtigere implementering af projekterne. Ved delegation til Teknik- og Miljøudvalget forelægges Borgerrepræsentationen ikke sagen igen, medmindre høringen medfører væsentlige ændringer.

Økonomi

Københavns Kommune
Projekttillægget medfører ikke økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, men i fire projekter vil der blive pålagt økonomiske udgifter til grundejere. Disse vil over den samlede investeringsperiode beløbe sig til cirka 900 mio. kr.

Forsyningsselskabernes investeringer
Forsyningsselskabernes samlede investeringsramme til både drift, vedligeholdelse og skybrudssikring vil i planperioden fra 2019-2028 være på samlet set 11,1 mia. kr.

For uddybning se bilag 3.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt forslaget, sender Teknik- og Miljøforvaltningen forslaget i offentlig høring i otte uger. Efter høringsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser, og på den baggrund udarbejde en indstilling om endelig vedtagelse af projekttillægget. Projekttillægget forventes herefter at blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til endelig vedtagelse i første kvartal af 2022. 


Søren Wille       / Hans Christian Karsten
 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at forslag til projekttillæg 2022 (bilag 2) sendes i otte ugers offentlig høring,
  2. at kompetencen til endeligt at vedtage forslag til projekttillæg 2022 efter endt høring delegeres til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 22. november 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Det er en væsentlig prioritet, at der laves en plan for, hvordan kalkulerede udledninger af spildevand til havnen kan ophøre”. 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. december 2021

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. november 2021:

 

”Det er en væsentlig prioritet, at der laves en plan for, hvordan kalkulerede udledninger af spildevand til havnen kan ophøre”.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 16. december 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen: som Dansk Folkeparti og Løsgænger Kåre Traberg Smidt valgte at tilslutte sig på mødet:

”Det er en væsentlig prioritet, at der laves en plan for, hvordan kalkulerede udledninger af spildevand til havnen kan ophøre”.

Til top