Søg
Mødedato: 15.12.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forslag til Projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018

Se alle bilag

Spildevandsplan 2018 sætter målene for håndtering af spildevand i Københavns Kommune frem til 2028. Planen bliver løbende opdateret med årlige projekttillæg, der giver hjemmel til at implementere konkrete projekter inden for spildevandsplanens rammer.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at forslag til Projekttillæg 2023 (bilag 2) sendes i otte ugers offentlig høring, dog således at høringen udvides med 1 uge til i alt 9 uger,
  2. at kompetencen til endeligt at vedtage forslag til Projekttillæg 2023 efter endt høring delegeres til Teknik- og Miljøudvalget.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at sende Projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018 i otte ugers offentlig høring og delegere beslutningskompetencen til endelig godkendelse af projekttillægget til Teknik- og Miljøudvalget.

Håndtering af spildevand, herunder regnvand er reguleret af en lovpligtig, kommunal spildevandsplan. Den nuværende spildevandsplan, Spildevandsplan 2018, blev vedtaget af Borgerpræsentationen den 6. juni 2019. Spildevandsplanen danner den økonomiske ramme og sætter målene for håndtering af spildevand i Københavns Kommune frem til 2028. Planen bliver løbende opdateret med projekttillæg, der indeholder aktuelle projekter. Disse projekttillæg giver hvert år hjemmel til at implementere konkrete projekter inden for spildevandsplanens rammer.

Løsning

Projekttillæg 2023 vil muliggøre 36 projekter inde for tre ud af fire projektkategorier (afløbssystem, klimatilpasning, byudvikling og renseanlæg), som er defineret i Spildevandsplan 2018. De samlede projektbeskrivelser fremgår af bilag 2.

Projekterne medvirker til at understøtte kommunens serviceniveau for målsætninger for badevandskvaliteten i Københavns Havn og Øresund, kloakken, samt statens målsætninger for vandområder. Projekterne udføres af HOFOR eller af kommunen som medfinansieringsprojekter. Projekterne er ifølge Spildevandsplan 2018 opdelt i følgende kategorier:

Afløbssystem

Denne kategori omfatter bl.a. HOFOR’s projekter, der vedligeholder afløbssystemet eller øger afløbssystemets kapacitet. Projekttillæg 2023 indeholder tre nye HOFOR-projekter i denne kategori, der sikrer en miljømæssig forsvarlig håndtering af spildevand med reduktion af udledning af spildevand til vandområder.

Kategorien omfatter desuden 14 projekter med kloakering af kolonihaver, i overensstemmelse med Spildevandsplan 2018's beslutning om at kloakere 47 varige kolonihaver over en 10-årig periode.

Klimatilpasning

Denne kategori omfatter projekter til skybrudssikring og klimatilpasning af kloak, der enten forsinker eller bortleder regnvand under skybrud og medvirker til at skybrudssikre byen samt projekter, der med separatkloakering eller afkobling mindsker presset på fælleskloakken. Projekttillæg 2023 indeholder tre skybrudsprojekter og syv projekter om klimatilpasning af kloakken.

Fire projekter omfatter privat separering af kloakken på privat grund, hvor udgifterne skal afholdes af grundejerne selv. Dette vil ske i henhold til ”Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand”, som er vedtaget af Borgerrepræsentation i 2017. I forbindelse med vedtagelsen besluttede Borgerrepræsentationen dog, at udgifterne for grundejere skal begrænses mest muligt. I praksis betyder dette, at metoder, der medfører påbud, først vælges, når påbudsfri metoder er opbrugt, og når behovet for håndtering af regnvand ikke er opfyldt.

I forbindelse med offentliggørelse af spildevandsplantillægget vil alle grundejere, der bliver berørt af de fire projekter, blive informeret direkte af Teknik- og Miljøforvaltningen med en orientering, der redegør for, at regnvand fra deres ejendom skal afkobles for at sikre mod fremtidige oversvøm­melser. Af tillægget til spildevandsplanen vil det fremgå, at HOFOR om fire år vil etablere en separat tilslutningsmulighed ved grundgrænsen. Det vil også fremgå, at grundejerne herefter har en frist på et år til at tilslutte sig HOFOR’s stik.

Byudvikling

Denne kategori indeholder kloakeringsprojekter, der udspringer af byudvikling i forlængelse af Kommuneplan 2019 og en række lokalplaner. Projekttillæg 2023 indeholder ni sådanne projekter, der bl.a. sikrer, at kloakken ved nybyggeri udføres som separatkloak. Generelt vil separatkloakering medføre, at der ikke udledes spildevand til vandområderne.

Renseanlæg

Nærværende projekttillæg indeholder ikke projekter på renseanlæggene, da BIOFOS for øjeblikket arbejder med udbud og projektering af udbygningsplanen for Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen. De konkrete projekter forventes at indgå fra Projekttillæg 2024 til Spildevandsplan 2018 og frem. Behovet for udbygningen af renseanlæggene er uafhængigt af, om man i fremtiden vælger at flytte renseanlæggene til en anden placering. Et eventuelt nybygget renseanlæg forventes først at kunne tages i brug omkring 2045.

Udkast til projekttillægget har været sendt til kommentering hos HOFOR, BIOFOS og By & Havn. De samlede indkomne kommentarer har givet anledning til mindre justeringer af enkelte projektbeskrivelser. Parterne vil yderligere have mulighed for at kommentere det endelige forslag til Projekttillæg 2023 under den offentlige høring.

Delegation

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, som i tidligere sager, en delegation af den endelige kompetence til at vedtage Projekttillæg 2023 til Teknik- og Miljøudvalget for at sikre en hurtigere implementering af projekterne. Ved delegation til Teknik- og Miljøudvalget forelægges Borgerrepræsentationen ikke sagen igen, medmindre høringen medfører væsentlige ændringer.

Høring

Udkast til afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering af projekttillægget samt tilhørende miljøscreening har været i lovpligtig høring hos berørte interne myndigheder og de eksterne myndigheder, Trafikstyrelsen og Miljøstyrelsen, samt hos Københavns Museum. Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet til afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering af projekttillægget. Afgørelsen er vedlagt i bilag 6 og miljøscreeningen i bilag 5 til denne indstilling.

Orientering om vandområdeplanerne

Vandområdeplanerne 2021-2027 har været i offentlig høring frem til den 22. juni 2022. Planerne og tilhørende bekendtgørelser samt øvrigt materiale forelå ikke i endeligt format på tidspunktet for udarbejdelse af Projekttillæg 2023. Vandområdeplanerne er en væsentlig faktor i forhold til at fastsætte rammen for spildevandsplanlægningen, ikke mindst for de ferske vandområder, og de forventes dermed at være med til væsentligt at præge spildevandsplanens Projekttillæg 2024.

Med det kendskab, som Teknik- og Miljøforvaltningen har til de kommende vandområdeplaner, vurderer forvaltningen, at projekterne indeholdt i Projekttillæg 2023 ikke vil være i modstrid med Vandområdeplanerne 2021-2027.

Redegørelse for spildevandsplanens fremtidige prioritering af badevand i havnen

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. april 2022 vedtog et enigt udvalg “at Teknik- og Miljøforvaltningen vender tilbage med en redegørelse for, hvordan fremtidig udmøntning af spildevandsplanen kan prioritere de steder, hvor spildevandsoverløb pga. vejr kan have betydning for badning i havnen.”

Redegørelsen er vedlagt denne indstilling som bilag 7. I redegørelsen fremhæves, at især to indsatser i spildevandsplanen vil kunne optimere mulighederne for badning i havnen. Således fokuseres der i redegørelsen på indsatser mod overløb fra kloakken og indsatser mod fejltilslutninger til regnvandsledninger mv.  Det vil kræve en nærmere analyse af disse initiativers realiserbarhed og tilknyttet økonomi før de kan indgå i et spildevandsplantillæg som bestilling til HOFOR om at gennemføre konkrete projekter.

Politisk handlerum

Forvaltningen vurderer, at det politiske handlerum indeholder følgende handlemuligheder som alternativ eller supplement til forvaltningens indstilling:

  • Teknik- og Miljøudvalget kan vælge at tage enkelte projekter ud af projekttillægget (bilag 2), og herefter vedtage de resterende projekter som Projekttillæg 2023. Dette kræver en saglig og faglig begrundelse.

Vedtagelse af projekterne i tillægget er en forudsætning for projekternes igangsættelse.

Økonomi

Københavns Kommune

Ved projektet ”Klimatilpasning af Lundehusskolen” (se bilag 2) vil der være udgifter, som vil blive afholdt af Økonomiforvaltningen og Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID). Ud over dette vil denne indstilling ikke i sig selv have økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, men i fire projekter vil der blive pålagt økonomiske udgifter til private grundejere, uafhængigt af om de pålagte tiltag udføres frivilligt eller ved påbud. Disse udgifter forventes at være i størrelsesordenen 10-50.000 kr. pr. familie, der bor i villaer eller rækkehuse, og 5-10.000 kr. pr. familie, der bor i etageejendomme. De berørte borgere får et varsel på fem år forud for projekternes gennemførelse. Der er i lovgivningen ikke mulighed for, at private grundejere kan få støtte eller afdragsordning ved etablering af separatkloakering på egen grund.

Borgerrepræsentationen besluttede den 24. marts 2022, at Københavns Kommunes udgifter til kloakering lægges videre til kolonihaverne som en varig lejeforhøjelse. Modellen indebærer, at kolonihaverne tilbagebetaler kommunens udgifter til kloakering i form af en varig lejeforhøjelse, som beregnes ud fra, at udgiften er tilbagebetalt over 70 år. Københavns Kommune har ikke mulighed at yde tilskud til betalingen af leje. For en uddybning af modellen og baggrunden for beslutningen, se bilag 8.

Forsyningsselskabernes investeringer

Forsyningsselskabernes samlede investeringsramme til både drift, vedligeholdelse og skybrudssikring vil i planperioden fra 2019-2028 være på samlet set 11,1 mia. kr. Heraf er der budgetteret med 906 mio. kr. i forbindelse med Projekttillæg 2023.

For uddybning af indstillingens økonomi, se bilag 3 og bilag 4.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, sender Teknik- og Miljøforvaltningen forslag til Projekttillæg 2023 i offentlig høring i otte uger. Efter høringsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser, og på den baggrund udarbejde en indstilling om endelig vedtagelse af projekttillægget. Projekttillægget forventes herefter at blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til endelig vedtagelse i foråret 2023.

 

Søren Wille / Lena Kongsbach

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at forslag til Projekttillæg 2023 (bilag 2) sendes i otte ugers offentlig høring.
  2. at kompetencen til endeligt at vedtage forslag til Projekttillæg 2023 efter endt høring delegeres til Teknik- og Miljøudvalget.

    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,
     
  3. at Teknik- og Miljøudvalget tager forvaltningens redegørelse om spildevandsplanens fremtidige prioritering af badevand i havnen (bilag 7) til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 14. november 2022

 

Enhedslisten og Alternativet stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF1):

 

“dog således, at Projekttillæg 2023's projekt "A4.6 Ny ledning Levantkaj – Lynetten” udskilles fra denne høring med henblik på efterfølgende selvstændig behandling. Teknik- og Miljøforvaltningen pålægges i den forbindelse at undersøge, hvorvidt ledningen kan lægges med en alternativ placering, og forelægge sagen til politisk godkendelse."

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 4. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: Ø og Å.

Imod stemte: A, B, C, F og V.

 

Et enigt udvalg fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 2) som erstatning til 1. at:

“at høringen udvides med 1 uge til i alt 9 uger”.

 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

Den således ændrede indstillings 1.-2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Indstillingens 3. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

 

Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

“Partierne mener, at Lynetteholm udgør en sådan trussel mod havmiljøet i Østersøen og en så stor klimabelastning, at det ikke bør bygges. Samtidig er der politiske overvejelser på nationalt niveau om at udskyde nogle af de mange infrastrukturprojekter, for i stedet at bruge ressourcerne, både menneskeligt, materialer og i forhold til CO2 udledning, på udbygning af vedvarende energi og fjernvarme. Derfor mener vi det er usikkert om Lynetteholm overhovedet bliver færdigbygget. Derfor så vi gerne, at en ny spildevandsledning til aflastning af Lynetteledningen blev placeret andetsteds end i perimeteren for Lynetteholm. Vi anerkender dog at arbejdet med Spildevandsplan 2018 og de dertilhørende målsætninger er vigtigt, herunder særligt at få nedbragt udledninger af spildevand til havnen, og derfor stemmer vi for det samlede projekttillæg”.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. december 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Enhedslisten videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. november 2022:

“Vi mener, at Lynetteholm udgør en sådan trussel mod havmiljøet i Østersøen og en så stor klimabelastning, at det ikke bør bygges. Samtidig er der politiske overvejelser på nationalt niveau om at udskyde nogle af de mange infrastrukturprojekter, for i stedet at bruge ressourcerne, både menneskeligt, materialer og i forhold til CO2 udledning, på udbygning af vedvarende energi og fjernvarme. Derfor mener vi det er usikkert om Lynetteholm overhovedet bliver færdigbygget. Derfor så vi gerne, at en ny spildevandsledning til aflastning af Lynetteledningen blev placeret andetsteds end i perimeteren for Lynetteholm. Vi anerkender dog at arbejdet med Spildevandsplan 2018 og de dertilhørende målsætninger er vigtigt, herunder særligt at få nedbragt udledninger af spildevand til havnen, og derfor stemmer vi for det samlede projekttillæg”.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 15. december 2022

Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag, som tilføjelse til 1. at-punkt:

“dog således, at Projekttillæg 2023's projekt "A4.6 Ny ledning Levantkaj – Lynetten” udskilles fra denne høring med henblik på efterfølgende selvstændig behandling. Teknik- og Miljøforvaltningen pålægges i den forbindelse at undersøge, hvorvidt ledningen kan lægges med en alternativ placering, og forelægge sagen til politisk godkendelse."

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag blev forkastet med 35 stemmer imod 17. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og Å

Imod stemte:  A, C, B, F, V, I og D

 

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Enhedslisten videreførte følgende protokolbemærkning, som Alternativet tilsluttede sig:

“Vi mener, at Lynetteholm udgør en sådan trussel mod havmiljøet i Østersøen og en så stor klimabelastning, at det ikke bør bygges. Samtidig er der politiske overvejelser på nationalt niveau om at udskyde nogle af de mange infrastrukturprojekter, for i stedet at bruge ressourcerne, både menneskeligt, materialer og i forhold til CO2 udledning, på udbygning af vedvarende energi og fjernvarme. Derfor mener vi det er usikkert om Lynetteholm overhovedet bliver færdigbygget. Derfor så vi gerne, at en ny spildevandsledning til aflastning af Lynetteledningen blev placeret andetsteds end i perimeteren for Lynetteholm. Vi anerkender dog at arbejdet med Spildevandsplan 2018 og de dertilhørende målsætninger er vigtigt, herunder særligt at få nedbragt udledninger af spildevand til havnen, og derfor stemmer vi for det samlede projekttillæg”.
Til top