Mødedato: 13.10.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Borgersamling om grønt byliv på Indre Østerbro

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til det kernespørgsmål, der vil blive udgangspunktet for borgersamlingens arbejde om grønt byliv. Dertil skal der tages stilling til den fysiske afgrænsning på det projektområde på Østerbro, der skal danne rammen for borgersamlingen.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at borgersamlingens kommende anbefalinger om grønt byliv på Østerbro tager udgangspunkt i kernespørgsmålet: ”Hvordan skal vi prioritere pladsen på Indre Østerbro mellem biler, bynatur og byliv?”,
  2. at borgersamlingen arbejder med det foreslåede afgrænsede projektområde, jf. bilag 2.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I forbindelse med Overførselssagen 2021-2022 (BR 5.maj 2022) (A, Ø, F, B, V, Å og O) blev der afsat midler (1,8 mio. kr.) til at etablere og facilitere en borgersamling om grønne gader, rekreative områder, parker, parkering, udeservering og udeliv på Indre Østerbro under overskriften ”Grønt byliv på Indre Østerbro” (bilag 4).

Det er en central del af en borgersamling, at der arbejdes ud fra et politisk stillet kernespørgsmål. På baggrund af budgetaftalen har Teknik- og Miljøforvaltningen formuleret et kernespørgsmål, som vil danne udgangspunktet for borgersamlingens arbejde. Ifølge OECDs retningslinjer skal kernespørgsmålet godkendes af Borgerrepræsentationen. Borgerrepræsentationen skal ligeledes tage stilling til det fysisk afgrænsede projektområde, som borgersamlingens anbefalinger skal omhandle og gælde for.

Der er et muligt overlap mellem det kernespørgsmål, som borgersamlingen skal beskæftige sig med, og Østerbro Lokaludvalgs udarbejdelse af en ny bydelsplan. Østerbro Lokaludvalg har udtrykt bekymring herfor overfor forvaltningen.

Løsning

En borgersamling er en demokratisk metode fastlagt af OECD, der giver borgere mulighed for at komme med anbefalinger til politikerne på baggrund af et politisk stillet kernespørgsmål og blev benyttet i forbindelse med borgersamling for Middelalderbyen i 2019. Metoden består i, at en repræsentativ gruppe af borgere ved rådslagning og samtale kommer frem til fælles anbefalinger, der kan kvalificere og styrke de politiske beslutninger. Borgersamlingen forløber i fire koordinerede spor; selve borgersamlingen, offentligheden generelt, et følgegruppespor og et politisk spor, jf. bilag 3.

Det er en del af metoden, at borgersamlingens arbejde og resultater er tilgængelige for offentligheden undervejs i forløbet fx på en hjemmeside. Desuden vil forløbet omfatte møder, hvor offentligheden og en nedsat følgegruppe vil få mulighed for at bidrage med deres holdninger til borgersamlingens arbejde. Borgersamlingen om grønt byliv på Indre Østerbro følger OECDs retningslinjer for borgersamlinger.

Kernespørgsmålets formulering

Med kernespørgsmålets formulering foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at borgersamlingen skal drøfte og i fællesskab komme frem til anbefalinger til, hvorledes politikerne i fremtiden skal prioritere   anvendelsen af de offentligt tilgængelige byrum på Indre Østerbro.  

Kernespørgsmålet skal på en kort og overskuelig måde kunne kommunikeres til borgerne på Østerbro. Kernespørgsmålet foreslås formuleret som følgende:

”Hvordan skal vi prioritere pladsen på Indre Østerbro mellem biler, bynatur og byliv?”

Forslaget til kernespørgsmålet er opbygget efter erfaringer fra andre afholdte borgersamlinger i Danmark. Kernespørgsmålet favner med begreberne byliv, bynatur og biler de seks temaer (grønne gader, rekreative områder, parker, parkering, udeservering og udeliv) fra Overførselssagen 2021-2022.

Definition af begreber

Begrebet ”byliv” henviser i denne sammenhæng til definitionen fra Bylivsregnskabet 2021: ”Byliv er alt det, der foregår, når mennesker færdes og opholder sig i byens offentlige rum. Byliv er oplevelse, udfoldelse, bevægelse og mødet mellem mennesker. Byliv er hverdagsliv.” 

”Bynatur” er defineret i Strategi for Bynatur 2015 – 2025 som en fælles betegnelse, der dækker over alle de levende væsener og vækster, som er overalt i byen. Bynatur er med til at skabe en sund by at bo og leve i – en by med et stort udbud af rekreative oplevelser med plads og rum til både fysisk aktivitet, ro og fordybelse og rige naturoplevelser.

Med ”biler” forstås biltrafik, parkering, fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Afgrænsning af projektområdet

Der er ikke en fast defineret geografisk grænse for Indre Østerbro. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at borgersamlingen arbejder med et projektområde, der stemmer overens med kvarteropdelinger, som lokaludvalget benytter i bydelsplanen for Østerbro, jf. bilag 2. ”Indre Østerbro” dækker i forbindelse med denne borgersamling derved området, der afgrænses af S-togsbanen mod øst og nord og følger bydelsgrænsen mod Nørrebro og Indre by mod vest og syd.

Historisk er bydelsgrænsen mellem Indre- og Ydre Østerbro blevet defineret af Jagtvej. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at Indre Østerbro i regi af borgersamlingen defineres som de eksisterende og sammenlignelige karréstrukturer på begge sider af Jagtvej. Herved opnås et projektområde, hvor bebyggelsen indenfor hele projektområdet overvejende er karréstrukturer med lukkede gårdrum, men hvor gaderummene mellem husene er indrettet meget forskelligt og rummer forskellige muligheder og potentiale.

Borgersamlingen vil bestå af i alt 36 borgere fra Østerbro. Størstedelen vil bestå af beboere indenfor projektområdets fem kvarterer og udvalgt, så kvartererne er repræsenteret i forhold til indbyggerantal. Seks af de 36 deltagere vil være borgere bosat i resten af bydelen, jf. bilag 2-3.

Snitflader til Østerbro Lokaludvalgs arbejde

Østerbro Lokaludvalg har i maj 2022 påbegyndt udarbejdelsen af en ny bydelsplan for Østerbro. Arbejdet med bydelsplanen omfatter også borgerinddragelsesaktiviteter, der faciliteres af lokaludvalget, og blev igangsat før sommerferien 2022 med et event. Lokaludvalget har derfor endnu ikke fastlagt, hvilke emner der vil blive lagt vægt på i bydelsplanen.

Bydelsplan for Østerbro 2017-2020 indeholdt temaerne: Et sammenhængende Østerbro, Østerbroliv, Fremkommelighed og Grønne løsninger og klima. Østerbro Lokaludvalg har udtrykt bekymring overfor forvaltningen for risikoen for, at der vil være overlap mellem borgersamlingens og lokaludvalgets arbejde med ny bydelsplan.

De to processer med hhv.  udarbejdelsen af den kommende bydelsplan for Østerbro og borgersamlingen vil køre som to uafhængige og sideløbende processer, som Teknik- og Miljøforvaltningen vil koordinere i størst muligt omfang med lokaludvalget.

Bydelsplanen forventes behandlet på en temadrøftelse i Borgerrepræsentationen i anden kvartal 2023, og anbefalingerne fra borgersamlingen på Indre Østerbro forventes forelagt Borgerrepræsentationen ultimo 2023. 

Politisk handlerum

Der er mulighed for at ændre i såvel projektafgrænsningen som kernespørgsmålets formulering indenfor rammerne af aftaleteksten i Overførselssagen 2021-2022. Ændringer i forhold til forvaltningens anbefalinger kan have konsekvenser for tidsplanen, jf. bilag 3.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøudvalget primo 2023 blive orienteret om det nærmere design og forløb for gennemførelse af borgersamlingen samt blive inviteret til at mødes med borgersamlingen.

Resultatet af Borgersamlingen, følgegruppens kommentarer til anbefalingerne, evaluering af processen samt forvaltningens forslag til det videre arbejde med anbefalingerne forventes fremlagt for Borgerrepræsentationen i slutningen af 2023. Forvaltningens proces frem mod afslutning af borgersamlingen fremgår af bilag 3.

 

Søren Wille / Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at borgersamlingens kommende anbefalinger om grønt byliv på Østerbro tager udgangspunkt i kernespørgsmålet: ”Hvordan skal vi prioritere pladsen på Indre Østerbro mellem biler, bynatur og byliv?”
  2. at borgersamlingen arbejder med det foreslåede afgrænsede projektområde, jf. bilag 2.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 19. september 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 4. oktober 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 13. oktober 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top