Mødedato: 13.10.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Endelig vedtagelse af lokalplan Telemarksgade 27, Amager Vest

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplan Telemarksgade 27. Forslaget skal bevare Sundholmskvarterets Nabohave i Telemarksgade 27, Sundbyvester, København S.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende lokalplan Telemarksgade 27 (bilag 2).

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

På baggrund af et medlemsforslag stillet af Enhedslisten og Socialdemokratiet besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 18. december 2020, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle udarbejde en bevarende lokalplan for Sundholmskvarterets Nabohave i Telemarksgade 27, København S, med det formål at bevare Nabohaven som et grønt areal. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan, der har været i høring fra den 16. marts 2022 til den 11. maj 2022. Forvaltningen har modtaget seks henvendelser. Høringen har ikke givet anledning til ændringer. Gældende lokalplan 151 Kurlandsgade, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. november 1989, muliggør boliger med randbebyggelse i Nabohaven. Det er derfor nødvendigt med en ny lokalplan, hvis Nabohaven skal sikres bevaret i fremtiden.

Teknik- og Miljøudvalget delegerede den 24. februar 2020 kompetencen til at sende forslag til enkle lokalplaner (kategori 1) og ukomplekse lokalplaner (kategori 2) i offentlig høring til Teknik- og Miljøforvaltningen. Forslaget til lokalplan har derfor ikke tidligere været politisk behandlet.

Løsning

Nabohaven i Telemarksgade er en del af Sundholmskvarteret, som ligger på det nordvestlige Amager. Kvarteret er afgrænset af Amagerbrogade mod nordøst, Englandsvej mod sydøst, Peder Lykkes Vej mod syd, Brydes Alle og Amager Fælledvej mod vest og endelig Hollænderdybet mod nord.

Sundholmskvarteret er kendetegnet ved blandingen af forskellige bygningsudtryk fra forskellige tidsepoker. Området har oplevet en opblomstring pba. flere store helhedsplaner samt en renovering af områdets grønne åndehuller, som har haft til hensigt at vende en negativ udvikling i kvarterets sociale miljø. Nabohaven i Telemarksgade har påvirket området positivt som en grøn oase, der gennem frivillige initiativer samler kvarteret og skaber tryghed.

Nabohaven er placeret på en 447 m2 ubebygget grund på hjørnet af Telemarksgade og Romsdalsgade. Grunden ejes af Københavns Kommune og har siden 2015 været indrettet af lokale græsrødder som en grøn oase for kvarterets beboere, der har fået navnet Nabohaven, og græsrødderne har dannet foreningen Nabohavens arbejdsbier. Der foreligger i dag en samarbejdsaftale for Nabohaven mellem Københavns Kommune og foreningen Nabohavens arbejdsbier, som handler om pasning og forskønnelse af Nabohaven. Aftalen indeholder en arbejdsfordeling, hvorefter foreningen på vegne af Københavns Kommune skal passe haven og bidrage til affaldsopsamling mv. samt et krav om, at haven skal være offentlig tilgængelig. Aftalen indeholder desuden et gensidigt opsigelsesvarsel på seks måneder. Anlægsudgifterne for haven blev dækket med en bevilling på 1,5 millioner kr. udelukkende tilgængelige i 2020, og de daglige driftsudgifter dækkes af en årlig bevilling på 150.000 kr. Begge dele er bevilliget af Københavns Kommune.

Gældende lokalplan 151 Kurlandsgade har til formål at opretholde området som boligområde og muliggøre opførelse af ny bebyggelse, således at den eksisterende karréstruktur i princippet færdiggøres.

Det nye lokalplanforslag skal sikre bevaring af Nabohaven som grønt område med blandet beplantning samt sikre de frivilliges råderum, da de er drivkraften bag haven. Der muliggøres ikke ny bebyggelse. Dog tillader lokalplanen opførelse af mindre bygninger som pavilloner, drivhuse, lysthuse, tekniske anlæg, legehuse og lignende, som er forenelige med havens brug.

Byliv

Lokalplanforslaget skal sikre bevaring af den eksisterende nabohave, som bidrager positivt til området som en grøn lommepark og samler kvarterets beboere gennem frivillige initiativer.

Høring

De seks modtagne henvendelser i høringsperioden vedlægges som bilag 3. I bilag 4 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Borgernes hovedsynspunkter i høringen er anført nedenfor.

Københavns Museum, (bilag 3, henvendelse nr. 5)

Museet vil gerne kontaktes i god tid, hvis der på sigt finder større jordarbejder sted.

Forvaltningens bemærkninger:

I lokalplanens redegørelse fremgår bl.a., at Københavns Museum skal kontaktes i god tid, inden et jordarbejde påbegyndes, så en forundersøgelse kan sættes i gang.

Amager Vest Lokaludvalg, (bilag 3, henvendelse nr. 6)

Lokaludvalget bakker op om at bevare Nabohaven og de frivilliges arbejde for haven.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen videregiver de positive bemærkninger.

Hovedsynspunkter i borgernes henvendelser, (bilag 3, henvendelse nr. 2, 3, 4)

  1. To henvendelser bakker op om lokalplanforslaget og bevaringen af Nabohaven.
  2. Én henvendelse er imod at Nabohaven bevares og påpeger, at der på grunden kunne opføres byggeri med flere mindre boliger.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen vurderer, at Nabohavens indvirkning på det omkringliggende område som en grøn oase er positiv, idet de frivilliges initiativer samler kvarteret, skaber tryghed og der generelt udvises stor respekt omkring brugen af haven. Forvaltningen henviser desuden til, at beslutningen om at udarbejde en lokalplan for Nabohaven er truffet i Teknik- og Miljøudvalget den 18. december 2020.

Politisk handlerum

  • Lokalplanforslaget kan vedtages i dets nuværende form eller afvises. Afvises forslaget, vil det fortsat være muligt at opsige samarbejdsaftalen med de frivillige og udnytte grunden til boliger med randbebyggelse.
  • Bestemmelserne i lokalplanforslaget kan ændres eller slettes. De nuværende bestemmelser skal sikre, at haven fortsat vil fremstå grøn med en blandet beplantning samt sikre de frivilliges råderum og initiativer i haven.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

 Søren Wille / Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende lokalplan Telemarksgade 27 (bilag 2).

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 19. september 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Det forudsættes endvidere, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 4. oktober 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 13. oktober 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top