Mødedato: 07.04.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forhøjelse af bevilling til skybrudsprojektet Carl Nielsens Allé, Østerbro

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til forhøjelse af bevilling til skybrudsprojektet for at for at anlæg af skybrudsprojekt Carl Nielsens Allé kan færdiggøres.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at rådighedsbeløbet på 2,6 mio. kr. til skybrudsprojektet Carl Nielsens Allé (takstmidler) forhøjes med 2 mio. kr. Der skal på den baggrund gives en udgiftsbevilling på 2 mio. kr., samt frigives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. Rådighedsbevillingen på 2 mio. kr. mellemfinansieres via byggekredit jf. økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I forbindelse med Skybrudsprojektet Carl Nielsens Allé, som indgår i den samlede plan for skybrudssikring af København (BR 26. november 2015) og i Skybrudsprojektpakke 2016 (BR 30. april 2015), har det vist sig, at der er et behov for at forhøje det tidligere budget for skybrudsprojektet med 2 mio. kr. Skybrudsprojektet finansieres af takstmidler og påvirker ikke Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal.

Løsning

Skybrudsprojektet Carl Nielsens Allé er en del af skybrudsplanen for ydre Østerbro, og der skal etableres skybruds- og forsinkelsesforanstaltninger, der kan lede regnvand videre til skybrudstunnelen under Gasværksgrunden (BR 30. april 2015). Den projekterede skybrudsløsning vil sikre, at de nærliggende ejendomme ikke oversvømmes af spildevand, som stuver op i kloakkerne ved skybrud.

Det samlede projekt for Carl Nielsens Allé består - udover skybrudsprojektet - af skattefinansierede bevillinger til byrum. Projektforslaget for Carl Nielsens Allé er godkendt i 2017 (BR 30. november 2017).

Projektforslaget

Carl Nielsens Allé omlægges, så regnvandet ledes til skybrudstunnellen via en ”grøn ø” på Carl Nielsens Allé. På øen etableres et forsænket areal med engplanter og permanent vådområde, som skal fungere som forsinkelsesbassiner. Med projektet skabes et grønt byrum, der kan bruges til hverdagsaktiviteter. Overfladevand og tagvand fra Svanemøllehallen indgår som et rekreativt element, hvormed der opnås synergi mellem de to bevillinger. Der er etableret erstatningsparkering på Johan Svendsens Vej i 2019, som en del af det samlede skybruds- og byrumsprojekt.

Tidligt i projektforløbet er der modtaget input fra en lokal følgegruppe og andre borgere, som er indarbejdet i projektet. Ønskerne til projektet var blandt andet et lokalt grønt hverdagsbyrum med plads til udfoldelse og ophold, med en varieret bynatur i samspil med vandhåndtering som et synligt element.

Projektet er koordineret med renovering og skybrudssikring af Svanemøllehallen, der blev afsat midler til i Budget 2018 (BR 5. oktober 2017)) (A, F, O og Ø), blandt andet ved, at afkobling af tagvand fra hallens tag indgår i projektet.

Projektområdets placering kan ses i bilag 2.

Baggrund for forhøjelse af bevilling til skybrudsprojektet

Carl Nielsens Allé blev sat i bero i 2018 grundet anlægsloft. Projektet blev yderligere forsinket i 2019 og 2020 grundet en retssag med en lejer i en af de dækningsgrave, der skal fjernes i forbindelse med projektet. Forhøjelsen skyldes, at berosættelse og efterfølgende forsinkelse har resulteret i forøgede udgifter til igangsætning af projektet i forbindelse med projektering og interne udgifter.

Desuden har de indkomne tilbud på anlæg af den resterende del af Carl Nielsens Allé, der blev modtaget i efteråret 2021, vist sig at være højere end forventet, og den samlede pris er blevet højere end det oprindelige budget. Dette giver udslag i både skybrudsprojektet og byrumsprojektet. For byrumsdelen er der fundet de nødvendige besparelser uden, at det påvirker løsningerne i det godkendte projekt. For skybrudsdelen har det ikke været muligt at finde væsentlige besparelser.

Politisk handlerum

Det kan besluttes ikke at forhøje rådighedsbeløbet til skybrudsprojektet Carl Nielsens Allé, hvorved det samlede skybruds- og byrumsprojekt ikke kan gennemføres i sin nuværende form, hvorfor projektet enten skal annulleres, eller et nyt projekt skal udvikles med dertil hørende omkostninger.

Økonomi

30. april 2015 igangsatte Borgerrepræsentationen 16 skybrudsprojekter og frigav en samlet an-lægsbevilling på 351,8 mio. kr. hvoraf 2,6 mio. kr. til skybrudsprojektet Carl Nielsens Allé.

Med denne indstilling skal der tage stilling til forhøjelse og frigivelse af anlægsbevilling på 2 mio. kr. (2022 p/l) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. HOFOR refunderer Københavns Kommunes anlægsudgift. Tilbagebetaling af anlægsudgiften sker over 25 år og starter, når projektet er afsluttet. Fra projektstart til projektafslutning mellemfinansierer Københavns Kommune anlægsudgiften via byggekredit (BR 26. marts 2020). HOFOR får dækket udgiften via spildevandstaksterne.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1, mens frigivelsen fremgår af tabel 2.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. forhøjelse af bevilling

At-punkt

Udvalg

Bevillingsnavn

Funktion

Indtægt (I) /

Beløb i 1.000 kr.*

Varig?

Udgift (U)

(2022 p/l)

ja/nej

 

2022

2023

 

1

TMU

2030 Klima anlæg

1.35.46.3

U

1.500

500

Nej

1

ØU

Finansposter (Kassen)

8.50.50.5

I

-1.500

-500

Nej

I alt

-

-

-

-

0

0

-

 

* Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn. 

Tabel 2. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler                    

Udvalg

Klima ID

Projekt

Bevilling (navn)

Beløb i 1.000 kr.* (2022 p/l)

2022

2023

I alt

TMU

OS10

Carl Nielsens Allé (Skybrudssikring)

2030 Klima Anlæg

1.500

500

2.000

I alt

 

 

 

1.500

500

2.000

 

* Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn. 

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, igangsættes anlægsarbejdet. Forventet fysisk anlægsstart er ultimo april 2022 og ibrugtagning april 2023.

 

Søren Wille                                      /Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at rådighedsbeløbet på 2,6 mio. kr. til skybrudsprojektet Carl Nielsens Allé (takstmidler) forhøjes med 2 mio. kr. Der skal på den baggrund gives en udgiftsbevilling på 2 mio. kr., samt frigives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. Rådighedsbevillingen på 2 mio. kr. mellemfinansieres via byggekredit jf. økonomiafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 14. marts 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Vi er bekymret for den generelle budgetglidning der kan observeres på flere opgaverne, og for de ekstra omkostninger, dette måtte medføre for forbrugerne igennem takststigninger.”

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 29. marts 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2022:

 

”Vi er bekymret for den generelle budgetglidning der kan observeres på flere opgaverne, og for de ekstra omkostninger, dette måtte medføre for forbrugerne igennem takststigninger.”

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. april 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning:
”Vi er bekymret for den generelle budgetglidning der kan observeres på flere opgaverne, og for de ekstra omkostninger, dette måtte medføre for forbrugerne igennem takststigninger.”

Til top