Mødedato: 07.04.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Skybrudsprojekt i Lundehusparken, Bispebjerg

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til forhøjelse af bevilling til skybrudsprojekt i Lundehusparken, Bispebjerg.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at rådighedsbeløbet på 8,4 mio. kr. til skybrudsprojektet i Lundehusparken (takstmidler) forhøjes med 13,1 mio. kr. Der skal på den baggrund gives en udgiftsbevilling på 13,1 mio. kr. samt frigives en anlægsbevilling på 13,1 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. Rådighedsbevillingen på 13,1 mio. kr. mellemfinansieres via byggekredit, jf. økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Skybrudsprojektet i Lundehusparken indgår i den samlede plan for skybrudssikring af København (Borgerrepræsentationen (BR) den 26. november 2015). Projektet indgår i Skybrudspakke 2020 (BR den 20. august 2020), hvor der blev frigivet 8,4 mio. kr. til projektering af gennemførelse af skybrudsprojektet. Derudover har Borgerrepræsentationen den 13. december 2018 frigivet 0.9 mio. til foranalyse i forbindelse af gennemførelse af Masterplan Lersøparken. Skybrudsprojektet finansieres af takstmidler og påvirker ikke Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal.

Formålet med projektet er at tilbageholde og forsinke skybrudsregn fra selve parken og fra det nærtliggende opland til Lundehusparken. I forbindelse med projekteringen af projektet har der vist sig et behov for at forhøje det tidligere budget med 13,1 mio. kr., idet mængden af regnvand, der skal håndteres, er højere end oprindeligt estimeret. Hensynet til at bevare et plant areal til at spille fodbold på græsarealet mod Bredelandsvej kræver håndtering af mere jord, hvilket ligeledes har haft betydning for økonomien og tidsplanen.

På den baggrund skal der tages stilling til projektforslag for Lundehusparken samt til forhøjelse af rådighedsbeløbet. Forhøjelsen finansieres ligeledes af takstmidler.

Løsning

I Lundehusparken etableres tre forbundne regnvandsbassiner, der tilsammen håndterer hverdags- og skybrudsregn. Bassinerne anlægges som en grøn løsning, der inden for de rammer takstfinansiering tillader, bidrager med øget oplevelsesværdi og biodiversitet i regnvandshåndteringen. Regnvandshåndteringen i Lundehusparken etableres som et forløb af lavninger, der landskabeligt binder parken sammen og giver øget naturværdi. Samtidig med at regnvandet håndteres skaber forløbet nye grønne rum til bevægelse, læring og aktivitet samt nye fodgængerforbindelser. Løsningen giver nye muligheder for ophold, både med og uden forbindelse til idrætsaktiviteterne i parken, og understøtter så vidt muligt nogle af de ønsker, som skolen har til parken samt behovet for at spille fodbold, jf. bilag 4.

I dag findes der ikke et egentligt stisystem igennem parken. For at kunne gå niveaufrit på tværs af parken og regnvandsbassinerne etableres en grussti fra en ny indgang fra Bredelandsvej, hvor skybrudsvand skal ledes ind til parken. Stien forbindes til den eksisterende sti omkring kunstgræsbanen, som her gøres bredere. Der etableres desuden slåede stier eller trampestier hen over parkens græsarealer og den vildere beplantning i bassinerne.

Lundehusparken ligger i tilknytning til Lundehusskolen, Lundehus Hallen og Emdrup Bad og er delt op i to forbundne grønne områder. I den ene del mod Lersø Parkallé er der placeret en 8-mands kunstgræsbane. I den anden del mod Bredelandsvej kan græsarealet bookes hos Kultur- og Fritidsforvaltningen til idrætsaktiviteter, særligt fodbold. Den eksisterende kunstgræsbane i arealet mod Lersø Parkallé bevares som i dag. Syd for kunstgræsbanen nedgraves forsinkelsesbassiner. For at skabe tilpas volumen til et forsinkelsesbassin i græsarealet mod Bredelandsvej, og samtidig bevare mest muligt plads til at spille fodbold, indsnævres det plane græsareal, så det svarer til størrelsen på en 8-mands fodboldbane og arealet nedsænkes med ca. 0,5-1 meter. Kanterne langs det nedsænkede areal etableres i to niveauer, så der samtidig skabes plads til ophold i forbindelse med fodboldbanen. Forholdene til fodboldtræning og andre sportsaktiviteter forbedres ved, at græsarealet vil blive mere plant og mod det ene hjørne etableres betonkanter til opbevaring af skybrudsvand. Kun ved skybrudshændelser anvendes det nedsænkede plane græsareal som bassin til forsinkelse af regnvand (sjældnere end hvert 10. år).

I Lersø Parkallé etableres fire skybrudsriste langs kantstenen i parkeringssporet til at lede vejvand ind i parken via et rør. I Bredelandsvej etableres et bump og to skybrudsriste, som også leder skybrudsvand i et rør ind til parken. Projektet forbereder desuden modtagelse af afkoblet regnvand fra Lundehusskolens bygninger samt frasepareret hverdagsregn fra Lersø Parkallé.

Årsagen til forhøjelse af bevillingen er, at der etableres en bassinvolumen for at kunne modtage hverdagsregn fra Lersø Parkallé og Lundehus Skolen, samt tiltag for at rense vandet, som ikke var med i det oprindelige budget. Derudover skal der håndteres en større volumen end oprindeligt antaget, ligesom at der er konstateret forurenet jord i parken, hvilket medfører en fordyrelse af jordhåndteringen. Projektets kompleksitet er dermed blevet større. Dertil kommer hensynet til at bevare et plant areal til at spille fodbold på græsarealet mod Bredelandsvej, som kræver opgravning og bortkørsel af mere jord, hvilket  ligeledes har haft betydning for økonomien.

Ovenstående påvirker tidsplanen, og den oprindelige ibrugtagningsdato rykkes derfor fra maj 2023 til december 2023.

Høring

Projektforslaget har været i høring ved Bispebjerg Lokaludvalg fra 23. december 2021 til 31. januar 2022. Lokaludvalget er grundlæggende positivt over for projektet. Lokaludvalget har ønsker til byrumstiltag, der drejer sig om mere åbenhed og tryghed i parken ved at fjerne omkransende hæk og etablere flere indgange samt belysning og en eller flere bænke. Lokaludvalget giver desuden udtryk for bekymring omkring adgangsforhold til haver langs Bredelandsvej.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har svaret lokaludvalget, at de ønskede byrumstiltag kræver skattefinansiering og derfor ikke indgår i projektet. Ift. adgangsforholdene bemærkes det, at de vil forblive uændrede, og tiltag vil udelukkende blive anlagt i vejarealet som bump og riste. Samlet set har bemærkningerne ikke givet anledning til ændringer i projektforslaget. Lokaludvalgets kommentarer samt forvaltningens bemærkninger fremgår af bilag 5.

Træer og beplantning
For at kunne lede skybrudsvand ind fra Bredelandsvej er det nødvendigt at fjerne omkring tre meter af den eksisterende bøgehæk og samme sted fælde to bevaringsværdige træer (ahorn), som er ca. 75 år gamle. Dette kræver dispensation fra lokalplanen. De to træer erstattes med 16 nye træer i forskellige træarter, som bidrager til øget biodiversitet, jf. bilag 4.

Politisk handlerum

Da projektet er finansieret af HOFORs takstmidler via medfinansieringsordningen, har forvaltningen ikke mulighed for at indarbejde byrumstiltag på overfladen. Finansiering af yderligere byrumstiltag som f.eks. lokaludvalgets ønske om parkbelysning kræver, at der afsættes midler hertil i kommende budgetforhandlinger. Forvaltningen bemærker desuden, at større byrumstiltag kan resultere i forsinkelse af projektet og muligvis omprojektering af den samlede løsning. 

Økonomi

På Borgerrepræsentationens møde 20. august 2020 blev der givet en samlet rådighedsbevilling på 64,1 mio. kr. (2020 p/l), hvoraf der blev frigivet 8,4 mio. kr. (2020 p/l) til Lundehus Skole.

Med denne indstilling skal der tages stilling til forhøjelse og frigivelse af anlægsbevilling på 13,1 mio. kr. (2022 p/l) på Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) bevilling Klima anlæg. HOFOR refunderer Københavns Kommunes anlægsudgift. Tilbagebetaling af anlægsudgiften sker over 25 år og starter, når projektet er afsluttet. Fra projektstart til projektafslutning mellemfinansierer Københavns Kommune anlægsudgiften via byggekredit (BR 26.marts 2020). HOFOR får dækket udgiften via spildevandstaksterne.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1 mens frigivelsen fremgår af tabel 2.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. forhøjelse af bevilling

At-punkt

Udvalg

Bevillings-

navn

Funktion

Indtægt (I) /

Beløb i 1.000 kr.*

Varig?

Udgift (U)

(2022 p/l)

ja/nej

 

2022

2023

 

2

TMU

2030 Klima anlæg

1.35.46.3

U

6.550

6.550

Nej

2

ØU

Finansposter (Kassen)

8.50.50.5

I

-6.550

-6.550

Nej

I alt

-

-

-

-

0

0

-

 

ØU = Økonomiudvalget

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Tabel 2. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Klima

ID

Projekt

Bevilling

(navn)

Beløb i 1.000 kr. (2022 p/l)

2022

2023

I alt

TMU

BIR10.3

Lundehus Skole,

skybrudsprj BIR10.3

2030 Klima

Anlæg

6.550

6.550

13.100

I alt

 

 

 

6.550

6.550

13.100

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, færdiggøres projektet. Forventet fysisk anlægsstart er ultimo 2022 og ibrugtagning ultimo 2023.

 

Søren Wille                                                                  / Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 

1. at projektforslaget danner grundlag for detailprojektering og anlæg af i Lundehusparken, jf. bilag 4.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

2.  at rådighedsbeløbet på 8,4 mio. kr. til skybrudsprojektet i Lundehusparken (takstmidler) forhøjes med 13,1 mio. kr. Der skal på den baggrund gives en udgiftsbevilling på 13,1 mio. kr. samt frigives en anlægsbevilling på 13,1 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. Rådighedsbevillingen på 13,1 mio. kr. mellemfinansieres via byggekredit, jf. økonomiafsnittet.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 14. marts 2022

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

 

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Vi er bekymret for den generelle budgetglidning der kan observeres på flere opgaverne, og for de ekstra omkostninger, dette måtte medføre for forbrugerne igennem takststigninger.”

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 29. marts 2022

 

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2022:

 

”Vi er bekymret for den generelle budgetglidning der kan observeres på flere opgaverne, og for de ekstra omkostninger, dette måtte medføre for forbrugerne igennem takststigninger.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. april 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning:
”Vi er bekymrede for den generelle budgetglidning der kan observeres på flere af opgaverne, og for de ekstra omkostninger, dette måtte medføre for forbrugerne igennem takststigninger.”

Til top