Mødedato: 07.04.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om obligatorisk morgensang i folkeskolen

Medlemsforslag

Det foreslås,  

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen at udarbejde en model for, hvordan morgensang kan gøres obligatorisk i kommunens folkeskoler til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget. Sagen skal forelægges Børne- og Ungdomsudvalget i foråret 2022.

(Stillet af Nye Borgerlige)

Motivering

Vi har alle oplevet den opløftethed og livsglæde, der opstår ved deltagelse i fællessang. Ikke mindst i forbindelse med de seneste års corona-nedlukninger, hvor fællessang med dirigent og korleder Phillip Faber blev et populært og samlende TV-fænomen. At starte dagen med morgensang, fungerer som en vigtig kulturbærer for vores nationale forståelse.

Morgensang i folkeskolerne vil styrke både elevers og læreres fællesskabsfølelse. Samtidig vil morgensang have en gavnlig effekt på integrationen af elever med anden kulturel baggrund end dansk, fordi morgensang er en naturlig indførsel i dansk kultur og kulturarv. For elever på tværs af kulturelle skel vil morgensang skabe en medvirken til en vigtig kulturdannelse, og samtidig tilsiger megen forskning, at sang styrker menneskets kognitive evner og sproglige forståelse. Derfor foreslår Nye Borgerlige, at morgensang skal være obligatorisk og indtage en central rolle i folkeskolernes hverdag i Københavns Kommune. Med udgangspunkt i Højskolesangbogen og sæsonbestemte sangvalg, vil folkeskoleeleverne blive eksponeret for den danske kulturarv samtidig med at de får styrket deres fællesskabsfølelse. I en blandet by som København hvor kulturelle baggrunde spænder vidt, vil dette tiltag stimulere den nationale samhørighed og kulturelle forståelse.

Morgensangen skal implementeres, så den overholder timetal og rammer for undervisningens placering. Som en del af beslutningen, skal skolebestyrelserne have mulighed for at udtale sig, og om hvorvidt fællessangen som krav skal ligge om morgenen, skal tages op til vurdering på den enkelte skole.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. april 2022

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af 1. at-punkt (ÆF1):

”at Borgerrepræsentationen pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen at udarbejde en model for, hvordan der kan motiveres til fællessang i kommunens folkeskoler til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget. Sagen skal forelægges Børne- og Ungdomsudvalget i foråret 2022.”

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 35 stemmer imod 18. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, F, Å, D og O.
Imod stemte: Ø, A, B, V og I.

 

Medlemsforslaget blev herefter forkastet med 43 stemmer imod 10. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, D og O.
Imod stemte: Ø, A, B, F, V, Å og I.

 

SF afgav følgende protokolbemærkning:
”Sang og musik er helt afgørende elementer i folkeskolens virksomhed og i det enkelte barns alsidige udvikling. Hver folkeskole har pligt til og ansvar for at tilrettelægge sang- og musikaktiviteter. Hvordan fastlægger den enkelte folkeskole ud fra skolens pædagogiske principper, fysiske muligheder og elevernes interesser og behov. Borgerrepræsentationen skal derfor ikke træffe beslutning om obligatorisk morgensang på alle skoler.”

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:
”Skolerne, dens forældre, lærere og elever, bør have fuld myndighed til at tilrettelægge et skoleliv med sang i overensstemmelse med de rammer, der angives i læseplan for musikfaget, og skal derfor ikke underlægges et krav om obligatorisk morgensang. Den kommunale understøttelse af kompetencer til og kvalitet i sangundervisningen er mangelfuld og fortjener større politisk opmærksomhed, således at skolen bedre kan løfte opgaven med at løfte kulturarvens sangskat ind i den kommende generation - og give dem de bedst tænkelige redskaber til at nytolke og nyskabe sang.”

Til top