Mødedato: 07.04.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om genindførsel af parkeringstakst for elbiler, -motorcykler og brintbiler

Medlemsforslag

Det foreslås, 

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at vende tilbage med en sag til beslutning om genindførsel af parkeringstakst for elbiler, -motorcykler og brintbiler, der parkeres i gadeplan uden beboerlicens i betalingszonerne, fra 2023. Der skal i stedet opkræves samme takst som ved parkering af biler på fossile brændstoffer.   

(Stillet af Liberal Alliance) 

Motivering 

Bilejerskabet i København er øget de senere år, og det har gjort det stadig mere vanskeligt for borgere med egen bil at finde en parkeringsplads. Oven i det kommer kommunens parkeringspolitik, som siden 2020 har tilladt elbilejere uden bopæl i kommunen at pendle til byen og parkere gratis dagen lang på såvel byens elbilparkeringspladser som ordinære parkeringspladser. En meget stor gave fra København til borgere i andre byer på bekostning af københavnernes mulighed for at finde parkeringsplads. 

Forslaget vil ikke løse problemet med mangel på parkeringspladser til københavnere med beboerlicens. Men det vil mindske problemet, som vil blive større og større i takt med, at endnu flere pendlere til København vil anskaffe sig elbiler. 

Med vedtagelsen af Budget 2020 blev gratis parkering af elbiler indført fra 1. januar 2020. Det er gratis at parkere sin elbil, -motorcykel eller brintbil på alle offentlige parkeringspladser på gadeplan i København - parkering i de underjordiske parkeringsanlæg er undtaget. 

Parkering af elbil, -motorcykel eller brintbil i kommunens underjordiske parkeringsanlæg eller på de åbne pladser ved kommunale institutioner kræver en beboerlicens. Medlemsforslaget lægger ikke op til en ændring af den årlige pris på beboerlicens for el- og brintbiler. 

Det samlede provenutab ved at indføre gratis parkering for elbiler blev med Budget 2020 beregnet til ca. 22 mio. kr. årligt. Initiativet blev finansieret ved en stigning i timetaksten for gadeparkering af biler, der kører på fossile brændstoffer så som benzin- og dieselbiler. 

Såfremt det aktuelle forslag frigiver provenu under hensyntagen til de statslige regler om udligning af parkeringsindtægter mellem kommuner, foreslås det, at provenuet udmøntes af aftalepartierne bag budgettet for 2023. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. april 2022

SF stillede følgende ændringsforslag til medlemsforslagets 1. at (ÆF1):

”at 2023 ændres til 2024 samt at taksten fortsat skal være lavere end for biler på fossile brændstoffer.”

Det af SF stillede ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget med 21 stemmer imod 17. 15 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: B, F, V, Å, I og O.
Imod stemte: A, C og D.
Undlod at stemme: Ø.

 

Det således ændrede medlemsforslag blev forkastet med 38 stemmer imod 14. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: F, V, Å og I.
Imod stemte: Ø, A, C, B og D.
Undlod at stemme: O.

 

Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:
”Parkeringstakster har efter Alternativets mikroøkonomiske vurdering to funktioner som policy instrument. Dels mener Alternativet, at parkeringstakster skal dække alternativomkostninger ved, at Københavns Kommune udlægger sparsomt areal til parkering fremfor anden mere efficient udnyttelse. Dels fungerer parkeringstakster differentieret på biltype som økonomiske incitamenter til at adressere negative eksternaliteter ved privatbilisme, særligt fossil bilisme, og dermed skabe grøn omstilling. Hvad angår sidstnævnte vurderer Alternativet tentativt, at det på nuværende tidspunkt er for tidligt at fjerne rabatten for elbiler, elmotorcykler og brintbiler, da der stadig udestår et væsentligt behov for en omstilling af bilparken. Derfor kan vi i Alternativet ikke støtte forslaget lige nu. Samtidig vurderer vi dog, at parkeringstaksterne på lang sigt skal harmoniseres. I storbyer som København er det langsigtede mål for Alternativet, at vi overgår fra privatbilisme til delebilisme og kollektiv transport – det er ganske enkelt mest efficient.”

 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:
”Radikale Venstre ønsker at udfase køretøjer med fossile brændstoffer hurtigst muligt, hvilket den aktuelle løsning bidrager til. Vi mener også, at vi på sigt - og evt. allerede i indeværende periode - bør se på taksterne for fossilfrie pendlerbiler for at mindske trængslen i byen.”

Til top