Mødedato: 07.04.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til teknik- og miljøborgmesteren omkring sagsbehandlingstiden vedrørende byggesager på socialområdet

Se alle bilag

Forespørgsel

Teknik- og miljøborgmesteren bedes redegøre for,

  1. hvordan teknik- og miljøborgmesteren forholder sig til de forsinkede byggerier i regi af Socialforvaltningen pga. forlænget sagsbehandlingstid og andre årsager, der kan tilskrives Teknik- og Miljøforvaltningen,
  2. om teknik- og miljøborgmesteren har kendskab til andre byggesager i andre forvaltninger fx Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, der er forsinkede pga. årsager, der kan tilskrives Teknik- og Miljøforvaltningen, 
  3. om teknik- og miljøborgmesteren siden sit kendskab til nedenstående sager har foretaget sig yderligere fx forsøgt at tilføre yderligere ressourcer eller lign. for at skabe fremdrift i sagerne,
  4. hvad teknik- og miljøborgmesteren agter at gøre for at undgå forlænget sagsbehandlingstid i sådanne sager fremadrettet,
  5. hvilken betydning har det for ibrugtagnings-tidspunktet, 
  6. de økonomiske konsekvenser herunder merudgifter - også dem der håndteres inden for den oprindelige anlægsbevilling 

(Stillet af Det Konservative Folkeparti)

Motivering

Socialforvaltningen har 26 igangværende byggeprojekter, hvoraf 12 er forsinkede. Socialudvalget er blevet forelagt og har godkendt en fornyet tidsplan for sidstnævnte. Af oversigten fremgår det, at en række af de forsinkede byggeprojekter bl.a. skyldes forsinket sagsbehandling for byggetilladelse, men også andre årsager der kan tilskrives Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Det gælder: 

a) Herbergscentret Sundholm, 64 pladser til udsatte voksne. Modernisering i eksisterende bygninger. 

b) 13 pladser til unge med autisme, Sundevedsgade, Vesterbro Nybyggeri. Projektet er forsinket på grund af en forlænget byggesagsbehandling. Udfordringerne ifm. byggesagsbehandlingen har særligt drejet sig om brandforhold. Teknik- og Miljøforvaltningen har ændret praksis ift. krav til brandredning fra vejarealer. Det har betydet en længere byggesagsbehandling, da Byggeri København i løbet af byggesagsbehandlingen har måttet afsøge nye løsninger for at imødekomme den ændrede praksis. Der arbejdes nu på en løsning, hvor man omprojekterer byggeriet, så der kan ske redning fra vejen ud fra de krav, som Teknik- og Miljøforvaltningen stiller.

c) 12 skæve boliger til udsatte voksne på Strødamvej, Bispebjerg Nybyggeri. Den første vurdering fra Teknik- og Miljøforvaltningen var, at der ikke var krav om lokalplan på matriklen. Denne vurdering blev siden ændret, og det nye krav om lokalplan har derfor forlænget processen i forhold til projekterne på Scherfigsvej og Kofoeds Skole.

d) 12 skæve boliger til udsatte voksne på Scherfigsvej, Østerbro Nybyggeri. Projektets opstart blev forsinket, da det afventede færdiggørelsen af den seneste kommuneplan. Projektet kan blive yderligere forsinket, hvis der skal udarbejdes lokalplan på matriklen.

e) 30 pladser til unge med autisme på Søflygade, Margretheholmen Nybyggeri. Projektet er forsinket som følge af afklaring af omfanget af lokalplanstillæg inklusive dialog med Amager Ressource Center og HOFOR om koordination mellem lokalplanstillægget og deres udviklingsplaner.

Det Konservative Folkeparti er bekymret for hvordan længere sagsbehandlingstid i Teknik- og Miljøforvaltningen påvirker byens borgere - særligt de allermest udsatte.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. april 2022

Forespørgslen blev besvaret.

Til top