Mødedato: 07.04.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Diæter, frister og indsamlingstilladelser ved afholdelse af valg og nationale folkeafstemninger i perioden 2022-2025

Ved tidligere valg er der blevet udbetalt en diæt til tilforordnede og valgstyrere, som deltager i valg og nationale folkeafstemninger i Københavns Kommune. Valgbestyrelsen indstiller, at denne praksis skal fortsætte.

Det følger af lovene for de forskellige valg, at vælgere kan brevstemme i eget hjem, og at ansøgning skal indgives inden for en frist, som fastsættes af Borgerrepræsentationen.

Der er praksis for, at velgørende organisationer kan få tilladelse til at samle ind på valgstederne, hvis det godkendes af valgstyrerformanden. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den kan godkende, at velgørende organisationer samler ind på valgstederne. 

Diæter, frister og indsamlingstilladelser foreslås godkendt for de valg, som afholdes i Borgerrepræsentationens valgperiode 2022-2025, det vil sige folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, kommunal- og regionalvalg samt nationale folkeafstemninger.

I 2022 foreslås diæten til 440 kr. til indhentning af brevstemmer i eget hjem, på plejehjem mv. og 880 kr., hvis opgaven tager over fire timer. For deltagelse i brevstemmemødet og til valgbestyrelsesformanden for deltagelse i inspektion af valgstedet foreslås 440 kr. På valgdagen foreslås en diæt for fuld deltagelse at udgøre 1.320 kr. og 100 kr. i timen efter midnat.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at der udbetales en diæt til tilforordnede og valgstyrere, som deltager i folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, kommunal- og regionalvalg samt nationale folkeafstemninger, der afholdes i perioden 2022-2025,
 2. at diæten under punkt 1 fastsættes efter reglerne i den kommunale styrelseslov som beskrevet under "Løsning",
 3. at fristen for at brevstemme i eget hjem fastsættes til kl. 18.00 tolv dage før valgdagen med mulighed for at forlænge fristen til kl. 18.00 ni dage før valgdagen som beskrevet under "Løsning" ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, kommunal- og regionalvalg samt nationale folkeafstemninger, der afholdes i perioden 2022-2025,
 4. at valgsekretariatet i Kultur- og Fritidsforvaltningen bemyndiges til på vegne af Borgerrepræsentationen at behandle ansøgninger fra velgørende organisationer om at samle ind på valgstederne som beskrevet under "Løsning" ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, kommunal- og regionalvalg samt nationale folkeafstemninger, der afholdes i perioden 2022-2025.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Diæter til tilforordnede og valgstyrere

Det følger af kommunal- og regionalvalglovens § 18, stk. 3 og folketingsvalglovens § 31, stk. 3, at der kan gives diæter til valgstyrerne og de tilforordnede vælgere. Folketingsvalglovens bestemmelse gælder også for afholdelse af Europa-Parlamentsvalg og nationale folkeafstemninger.

Diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Borgerrepræsentationen kan dog beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse. Diæterne kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til reglerne i lov om kommunernes styrelse er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed.

Frist for at anmode om at brevstemme i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet, medmindre de har mulighed for at stemme på deres bopæl, fx et plejehjem.

Det følger af kommunal- og regionalvalglovens § 60, stk. 2 og folketingsvalglovens § 54, stk. 2, at anmodning om at brevstemme i hjemmet skal indgives senest kl. 18 tolv dage før valgdagen. Folketingsvalglovens bestemmelse gælder også for afholdelse af Europa-Parlamentsvalg.

For folketingsvalg gælder det, at hvis tolv dage før valgdagen er en lørdag eller søndag, forlænges fristen for at indgive anmodning om at brevstemme i hjemmet til førstkommende mandag kl. 12.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en senere frist for indgivelsen af anmodningen om at brevstemme i hjemmet, dog senest fredagen før valgdagen før kommunal- og regionalvalg og for folketingsvalg senest tredjesidste hverdag før valgdagen. Folketingsvalglovens bestemmelse gælder også for afholdelse af Europa-Parlamentsvalg og nationale folkeafstemninger.

Indsamlingstilladelser

Ved hvert valg modtager Københavns Kommune ansøgninger fra velgørende organisationer, der ønsker at samle ind på valgdagen. Det følger af vejledningerne til valglovene, at det er Borgerrepræsentationen, som skal godkende en eventuel indsamling på valgstederne under forudsætning af, at indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet. 

Løsning

Diæter til tilforordnede og valgstyrere

Diæterne foreslås fastsat i overensstemmelse med diæten i den kommunale styrelseslov og i overensstemmelse med praksis hidtil. I 2022 udgør diæten:

 • 440 kr. for indhentning af brevstemmer i eget hjem, på plejehjem mv. og i alt 880 kr., hvis opgaven tager over fire timer
 • 440 kr. for deltagelse i brevstemmemødet
 • 880 kr. for deltagelse fra om morgenen og indtil valghandlingen er afsluttet (dobbeltdiæt)
 • 1.320 kr. for deltagelse fra om morgenen og indtil optællingen af stemmerne er afsluttet (tredobbeltdiæt)
 • 440 kr. for deltagelse fra kl. 19.30 og indtil optællingen af stemmerne er afsluttet
 • 100 kr. i timen, hvis optællingen fortsætter efter kl. 00.00, dog maks. 500 kr. i alt
 • 440 kr. til valgbestyrelsesformanden for deltagelse i inspektion af valgstedet dagen før valgdagen

I overensstemmelse med den kommunale styrelseslov øges grundsatsen for diæten på 440 kr. i 2022 med 5 kr. pr. år og udgør derved i 2023 445 kr., i 2024 450 kr. og i 2025 455 kr. 

Frist for at ansøge om at brevstemme i eget hjem

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at fristen for at ansøge om at brevstemme i eget hjem fastsættes efter fristerne i kommunal- og regionalvalgloven og folketingsvalgloven til kl. 18 tolv dage før valgdagen. 

Brevstemmeafgivning i eget hjem er en ressourcekrævende opgave. Af hensyn til planlægningen af opgaven og ikke mindst for at kunne give vælgerne besked i god tid om, hvornår de skal stemme, vurderer Kultur- og Fritidsforvaltningen, at det ikke vil være praktisk muligt at fastsætte en officiel senere frist for ansøgningstidspunktet.

Der er dog mulighed for, at Borgerrepræsentationen fastsætter en senere frist, som i så fald gælder generelt for alle ansøgninger om brevstemmeafgivning i eget hjem, der modtages efter udløbet af den fristen kl. 18 tolv dage før valgdagen. Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver Kultur- og Fritidsforvaltningen mulighed for at forlænge fristen til kl. 18 ni dage før valgdagen, hvis der kommer ansøgninger efter den officielle frist. Det er Kultur- og Fritidsforvaltningens erfaring, at der kommer ansøgninger efter fristen, og at det vil være hensigtsmæssigt at give mulighed for et opsamlingsheat.

Indsamlingstilladelser

Der er ikke en frist for at søge om tilladelse til at samle ind, og ansøgningerne kommer derfor løbende op til valg. Det foreslås at fortsætte den hidtidige praksis, hvor valgsekretariatet i Kultur- og Fritidsforvaltningen bemyndiges til at behandle ansøgningerne, og at den endelige godkendelse af indsamling på de enkelte valgsteder skal godkendes af valgstyrerformanden i dialog med valgsekretæren.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen planlægger de kommende valg ud fra Borgerrepræsentationens beslutninger om diæter, frister og indsamlingstilladelser.

Udgifter til diæter og brevstemmeafgivning i eget hjem indgår i budgettet for det pågældende valg.

Oversigt over politisk behandling

Valgbestyrelsen anbefaler overfor Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

 1. at der udbetales en diæt til tilforordnede og valgstyrere, som deltager i folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, kommunal- og regionalvalg samt nationale folkeafstemninger, der afholdes i perioden 2022-2025.
 2. at diæten under punkt 1 fastsættes efter reglerne i den kommunale styrelseslov som beskrevet under "Løsning".
 3. at fristen for at brevstemme i eget hjem fastsættes til kl. 18.00 tolv dage før valgdagen med mulighed for at forlænge fristen til kl. 18.00 ni dage før valgdagen som beskrevet under "Løsning" ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, kommunal- og regionalvalg samt nationale folkeafstemninger, der afholdes i perioden 2022-2025.
 4. at valgsekretariatet i Kultur- og Fritidsforvaltningen bemyndiges til på vegne af Borgerrepræsentationen at behandle ansøgninger fra velgørende organisationer om at samle ind på valgstederne som beskrevet under "Løsning" ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, kommunal- og regionalvalg samt nationale folkeafstemninger, der afholdes i perioden 2022-2025.

 

 

Valgbestyrelsens beslutning i skriftlig votering

 

Indstillingen blev godkendt af valgbestyrelsen i skriftlig votering den 16. marts 2022.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning (skriftlig votering i perioden 17.-21. marts 2022)

 

Indstillingen blev godkendt. 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 29. marts 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. april 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top