Mødedato: 07.04.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Planlægning og anlæg af pavillonboliger til indkvartering af fordrevne ukrainere (2022-0108691)

Se alle bilag

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indkvartering af fordrevne ukrainere i pavillonboliger. Københavns Kommune står over for en stor opgave ift. at finde indkvartering til visiterede, fordrevne ukrainere.
Indstillingen anbefaler anlæg på Amager Strandvej 3 af de første pavillonboliger til op mod 330 personer samt at igangsætte planlægning af boliger til op mod 2.000 personer. Bolig til de 330
personer på Amager Strandvej 3 forventes indflytningsklar senest ultimo juli.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at der gives en anlægsbevilling på 46,033 mio. kr. til Økonomiudvalget til anlæg af pavillonboliger på Amager Strandvej 3 til at huse op til 330 fordrevne fra Ukraine samt til planlægning af yderligere boliger til op mod 2.000 personer.
  Bevillingen finansieres med 22,724 mio. kr. fra puljen til uforudsete anlægsudgifter og 23,309 mio. kr. fra puljen til uforudsete serviceudgifter, jf. tabel 3 i økonomiafsnittet,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til indkøb af inventar til pavillonboligerne på Amager Strandvej 3 til at huse 330 fordrevne ukrainere. Bevillingen finansieres af puljen til uforudsete serviceudgifter, jf. tabel 3 i økonomiafsnittet,
 3. at der gives en tillægsbevilling til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 4,517 mio. kr. i år 2022 (fra juli til december 2022), til udgifter til leje af pavilloner til at huse 330 fordrevne fra Ukraine. Bevillingen finansieres af puljen til uforudsete serviceudgifter, jf. tabel 3 i økonomiafsnittet,
 4. at finansieringen af lejen af pavillonerne til at huse 330 fordrevne fra Ukraine i 2023 til 2025 på i alt 22,6 mio.kr., indarbejdes i budgetforslaget for budget 2023.

(Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget)

Problemstilling

Den russiske invasion af Ukraine d. 24. februar 2022 har startet en større flygtningestrøm. Regeringen forventer, at Danmark skal modtage mere end 100.000 fordrevne ukrainere, hvilket efter nuværende fordelingsnøgle vil give Københavns Kommune pligt til at indkvartere op
mod 6.000 ukrainere. Regeringen har på pressemøde d. 1. april oplyst, at de forventer, at der er behov for en ny fordelingsnøgle, der i højere grad indrettes efter kommunernes befolkningsantal. Dette vil kunne øge Københavns Kommune andel til op til 10-11.000 fordrevne ukrainere.

Københavns Kommune har pt. indkvarteringskapacitet på egne ejendomme på i alt 360 pladser fordelt på Ottiliavej og Højdevangens Sogns plejehjem. Inden påske vil plejehjemmet  Kirsebærhaven også tages i brug, hvilket giver Københavns Kommune en indkvarteringskapacitet på egne ejendomme på omkring 570 pladser.

Københavns Kommune huser i dag godt 1.000 ukrainere, som er nødindkvarterede (udover de ukrainere, som p.t. er visiteret til kommunen). Antallet, der overstiger Københavns Kommunes egen indkvarteringskapacitet, håndteres for nuværende ved brug af aftale med hotelkæde. De eksisterende kommunale ejendomme er således allerede fyldt op eller vil blive det, så snart de åbner.

Udover de ukrainere, som Københavns Kommune indkvarterer, indkvarteres dertil en del privat. Hvor stor en andel det udgør, kendes ikke på nuværende tidspunkt, men vil blive kendt i forbindelse med, at ukrainere visiteres fra staten og ud til kommunerne.

Der er brug for at finde markant mere indkvarteringskapacitet i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder med at afdække mulighederne for yderligere kapacitet på kommunale ejendomme og har desuden dialog med private aktører og andre interessenter, som kan bidrage til løsningen af denne udfordring. Udover afsøgning af eksisterende ejendomme, som Københavns Kommune selv ejer, er der bl.a. dialog med større private udlejere, hotelkæder og afsøgning af mulighed for hotelskib i havnen. Det bemærkes, at såfremt der sker en markant stigning i visiterede ukrainske flygtninge til Københavns Kommune vil ovennævnte aftaler med hotelkæde i første omgang blive benyttet til midlertidig indkvartering.

Løsning

For at tilvejebringe noget af den nødvendige kapacitet foreslår Økonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen følgende:

 • Kommunen etablerer midlertidige pavillonboliger på Amager Strandvej 3. I første fase opsættes pavilloner, der kan huse omkring 330 ukrainere, da Københavns Kommune kan modtage og opsætte denne kapacitet med relativ kort varsel. Forventet indflytning er senest ultimo juli.
 • Der afsættes midler til planlægning af midlertidige boliger til op mod yderligere 2.000 personer. Yderligere boliger forventes at kunne placeres på Amager Strandvej 3 samt på By & Havnmatrikler på Bådehavnsgade og evt. andre mindre arealer rundt i byen.

Amager Strandvej 3 er ejet af Københavns Kommune og har en størrelse på ca. 45.000 m2. Arealet anvendes i dag delvist af Teknik- og Miljøforvaltningen til oplagsplads til vintertjeneste, hittegods, byinventar mv. Et nedsat byggeteam har med ekstern rådgiverbistand vurderet, at det vil være muligt at opføre et større antal pavillonboliger i to etager. Der er udarbejdet et volumenstudie, som foreslår, at man placerer første etape af pavilloner på den sydlige del af arealet, således at nuværende TMF-funktioner kan bevares. Placeringen på grunden kan ses i vedlagte bilag 1.

Byggeri København er dialog med en pavillonleverandør, som med kort varsel kan levere og opsætte allerede færdigproducerede pavilloner til op til 330 personer afhængigt af person- og familiesammensætningen. Pavillonerne forventes indflytningsklar senest ultimo juli.

Da der er stor efterspørgsel efter pavillonbyggeri, skal der tages stilling til leverancen nu, for at Københavns Kommune kan være sikker på at kunne modtage den med kort varsel.

Pavillonerne vil blive opført i 2 etager og indeholde varierende ruminddeling og indretning. Der vil være tilhørende faciliteter som f.eks. køkken, toilet, bad, vaskeri. Desuden afsættes der anlægsmidler til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 2,1 mio. kr. til indkøb og montering af diverse inventar, så som senge, borde, stole, service, dyner mm., så boligerne til de 330 personer er fuldt møbleret og indflytningsklare. Det forudsættes, at det er muligt at skaffe det nødvendige inventar.

I forbindelse med oprettelsen af pavillonboligerne vil der være behov for bemanding af personale herunder sociale viceværter, der sørger for kontakten til beboerne, svarer på spørgsmål, håndterer akut-situationer, samarbejder med frivillige, understøtter aktiviteter mv., Det bemærkes, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i øjeblikket foretager en markant opnormering af personale til at tage imod de mange nye flygtninge. Det er en forudsætning for etablering af pavillonboligerne, at det er muligt rekruttere det nødvendige personale. Udover udgifter til bemanding vil der være løbende drift af boligerne. Håndtering af kommunens udgifter hertil indgår i økonomiaftalen for kommunerne i 2023.

Da arealet på Amager Strandvej 3 er beliggende indenfor risikozonen fra Prøvestenen, skal der foretages en risikovurdering af det planlagte projekt, som skal sendes i høring hos risikomyndighederne (Hovedstadens Beredskab, Arbejdstilsynet og Københavns Politi).
Efterfølgende skal Teknik- og Miljøforvaltningen godkende opsætningen af pavillonboligerne. Opførelsen af pavillonboligerne er under forudsætning af, at denne godkendelse opnås, hvilket forventes at ske i løbet af uge 15.

Såfremt behovet for indkvartering af ukrainske fordrevne viser sig at være mindre end den 3-årige lejeperiode, kan boligerne i stedet bruges til f.eks. studie- eller ungdomsboliger, såfremt der meddeles midlertidig dispensation fra kommuneplanens anvendelsesbestemmelse, jf. planlovens § 19.

Øvrige områder der undersøges
Der afsøges også mulighed for oprettelse af pavillonboliger på By & Havns arealer i Bådehavnsgadekvarteret, såfremt det er muligt at få leveret pavilloner. Muligheder på øvrige arealer, der løbende opstår, vil også blive screenet og evt. planlægges til yderligere kapacitet.

Økonomi

Regeringen og KL indgik den 11. marts 2022 aftale om kommunernes håndtering af fordrevne ukrainere, hvor det fremgår, at man er enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for
2023. Med Økonomiaftalen forventes kommunernes kompensation således at være kendt, og Økonomiforvaltningen vil i forlængelse af økonomiaftalen vende tilbage med en sag omkring, hvordan Københavns Kommunes udgifter knyttet til håndtering af fordrevne ukrainere skal håndteres. Udgifter til indsatsen for fordrevne ukrainere opgøres særskilt i Københavns Kommune.

I aftalen om Overførselssagen for 2021 og 2022, der behandles i Borgerrepræsentationen d. 5. maj, indgår det, at ekstraordinære merudgifter til håndtering af fordrevne fra Ukraine kan håndteres via puljen til uforudsete udgifter. På Puljen til uforudsete anlægsudgifter resterer der 22.724 t.kr., mens der på Puljen til uforudsete serviceudgifter resterer 44.594 t.kr.

Midlertidige boliger til 330 personer i tre år
Byggeri København har anslået økonomien til planlægning og anlæg af pavillonboliger til op til 330 personer til 41,8 mio. kr., jf. tabel 1.
Udgifterne til pavillonleje vil udgøre 27,1 mio. kr. under forudsætning af, at kommunen forpligter sig til at leje pavillonerne i tre år. Hertil kommer udgifter til inventar på 2,1 mio. kr. I alt anslås udgiften til midlertidige boliger til 330 personer i tre år til 71,0 mio. kr.

Tabel 1. Samlet økonomi for boliger til op til 330 personer i tre år
Beskrivelse     1.000 kr.     
Planlægning             1.603
Anlæg af pavillonboliger             40.155
Inventar  2.100 
Anlæg i alt  43.858
Pavillonleje (samlet 3 år) 27.100 
Udgifter i alt  70.985

I nærværende indstilling håndteres finansieringen af udgifterne til pavillonleje kun i 2022, mens finansieringen af lejen af pavilloner i 2023-2025, hvilket svarer til 22,583 mio. kr., indarbejdes i budgetforslaget for Budget 2023.

Planlægning af midlertidige boliger til yderligere 2.000 personer
Byggeri København vurderer herudover, at planlægning af midlertidige boliger til op til 2.000 personer vil udgøre 4,3 mio. kr., jf. tabel 2. Beløbet er Byggeri Københavns standardplanlægningsbevilling for projekter, med en forventet anlægsbevilling i størrelsesordenen 150 til 250 mio. kr.

Tabel 2. Planlægningsbevilling af boliger til op til 2.000 personer
Beskrivelse 1.000 kr. 
Standardplanlægningsbevilling, projektsum 150-
250 mio. kr.
4.275 
 
Finansiering og bevillingsmæssige konsekvenser
Med godkendelse af denne indstilling trækkes midlerne fra puljen for uforudsete udgifter, jf. tabel 3. Eventuelt yderligere finansieringsbehov til pavillonløsningen vil kunne blive afholdt over puljen til uforudsete udgifter.
De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 3.
Tabel 3. Bevillingsmæssige konsekvenser 

At-punkt

Udvalg

Bevilling

Beløb i 1.000 kr.

Varig?

(nr. og navn)

(2022 p/l)

ja/nej

 

2022

2023

2024

2025

 

1

ØU

3160 Byggeri København, Anlæg

31.995

1.781

0

9.938

Nej

1

ØU

3161 Byggeri København, eksekvering

748

748

0

481

Nej

1

BIU

3525 – Beskæftigelsesindsats, byggehonorar

254

90

 

 

Nej

1

ØU

3123 – Fælles Anlægspuljer

-22.724

0

0

0

Nej

1

ØU

1109 – Fælles driftspulje

-23.309

0

0

0

Nej

2

BIU

3525 – Beskæftigelsesindsats, inventar

2.100

 

 

 

Nej

2

ØU

1109 – Fælles driftspulje

-2.100

0

0

0

Nej

3

BIU

3520 – Administration, pavillonleje

4.517

0

0

0

Nej

3

ØU

1109 – Fælles driftspulje

-4.517

 

 

 

Nej

 

ØU

Finansposter, kassen

13.036

-2.619

0

-10.419

Nej

I alt

-

-

0

0

0

0

-

Der anmodes om en anlægsbevilling på i alt 48,1 mio. kr., jf. tabel 4.

Tabel 4. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Beløb i 1.000 kr.

(2022 p/l)

I år 2022

ØU

Planlægning af pavilloner

3160 Byggeri København, Anlæg

1.336

ØU

Anlægsudgifter til pavilloner

3160 Byggeri København, Anlæg

38.816

ØU

Planlægning af yderligere kapacitet

3160 Byggeri København, Anlæg

3.562

ØU

Byggehonorar

3161 Byggeri København, eksekvering

1.976

BIU

Byggehonorar

[BIF udfylder]

343

BIU

Inventar til pavillonboligerne

[BIF udfylder]

2.100

I alt

-

-

48.133

Eventuelle overskydende anlægsmidler og servicemidler tilbageføres til kassen.

ØU = Økonomiudvalget

BIU= Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 

Anlægsmåltal
Anlægsudgifter på 48.133 t.kr. overstiger anlægsmidlerne på Puljen til uforudsete anlægsudgifter, hvor der resterer 22.724 t.kr. Den resterende anlægsudgift på 25.409 t.kr. finansieres af Puljen til uforudsete serviceudgifter.

Det vides endnu ikke om udgifterne til ukrainske fordrevne holdes udenfor kommunernes service- og anlægsrammer. I nærværende indstilling forudsættes det, at anlægsmåltal håndteres uden om
kommunernes anlægsramme som en del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Såfremt der alligevel viser sig behov for at anvise anlægsmåltal, håndteres dette i tredje anlægsoversigt inden for Økonomiudvalgets samlede anlægsramme.

Med vedtagelsen af nærværende indstilling vil der ikke være midler tilbage i puljen til uforudsete anlægsudgifter, og der vil restere 14,7 mio. kr. i puljen til uforudsete serviceudgifter.

Videre proces

Ved godkendelse i Borgerrepræsentationen vil projektet med opførslen af pavillonboligerne på Amager Strandvej 3 påbegyndes, såfremt der opnås de relevante sikkerheds- og miljøgodkendelser. Der vil desuden opstarte en planlægningsproces for udvidelsen af pavillonkapaciteten på Amager Strandvej og opførsel af boliger på yderligere placeringer i
kommunen.

Økonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder fortsat på at finde yderligere indkvarteringskapacitet til fordrevne ukrainere.

 

Søren Hartmann Hede Marianne Becker Andersen

Oversigt over politisk behandling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at der gives en anlægsbevilling på 46,033 mio. kr. til Økonomiudvalget til anlæg af pavillonboliger på Amager Strandvej 3 til at huse op til 330 fordrevne fra Ukraine samt til planlægning af yderligere boliger til op mod 2.000 personer.
  Bevillingen finansieres med 22,724 mio. kr. fra puljen til uforudsete anlægsudgifter og 23,309 mio. kr. fra puljen til uforudsete serviceudgifter, jf. tabel 3 i økonomiafsnittet,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til indkøb af inventar til pavillonboligerne på Amager Strandvej 3 til at huse 330 fordrevne ukrainere. Bevillingen finansieres af puljen til uforudsete serviceudgifter, jf. tabel 3 i økonomiafsnittet,
 3. at der gives en tillægsbevilling til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 4,517 mio. kr. i år 2022 (fra juli til december 2022), til udgifter til leje af pavilloner til at huse 330 fordrevne fra Ukraine. Bevillingen finansieres af puljen til uforudsete serviceudgifter, jf. tabel 3 i økonomiafsnittet,
 4. at finansieringen af lejen af pavillonerne til at huse 330 fordrevne fra Ukraine i 2023 til 2025 på i alt 22,6 mio.kr., indarbejdes i budgetforslaget for budget 2023.

 

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i skriftlig votering fra den 4. april til den 5. april 2022

 

Indstillingen blev godkendt af et enigt udvalg.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i skriftlig votering fra den 5. april 2022 til den 6. april 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. april 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top