Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Fordeling af fordrevne fra Ukraine, april 2022

Se alle bilag
Københavns Kommune har fået tildelt en kvote på 1.097 fordrevne fra Ukraine ud af de næste 10.000 meddelte opholdstilladelser. Udlændingestyrelsen har åbnet for muligheden for, at kommunerne frivilligt kan modtage flere fordrevne fra Ukraine end den udmeldte kvote. Udlændingestyrelsen har pr. 14. april 2022 visiteret 548 ukrainske fordrevne til Københavns Kommune. Herudover har Københavns Kommune mere end 800 ukrainske fordrevne nødindkvarteret på Ottiliahus i Valby, Højdevangen på Amager og på CabInn Hotel.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Udlændingestyrelsens udmelding om Københavns Kommunes kvote på 1.097 fordrevne fra Ukraine tages til efterretning.

Det bemærkes, at regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter sfa. ukrainske fordrevne for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. Hertil har finansministeren overfor KL understreget, at regeringen er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine. Hertil bemærkes, at det ikke må forventes, at kommunerne sanktioneres i regnskab i 2022 på baggrund af merudgifter til fordrevne ukrainere. Eventuelt finansieringsbehov kan herefter indgå i forhandlingerne om budget 2023.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen, afholdes inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme.

(Beskæftigelses- og Integrationsudvalget)

Problemstilling

Den russiske invasion af Ukraine den 24. februar 2022 har startet en større flygtningestrøm. Regeringen oplyser, at man forventer, at omkring 100.000 ukrainere vil komme til Danmark den næste tid.

Kvote for Københavns Kommune

Udlændingestyrelsen udmeldte tirsdag den 12. april, at beregningsmodellen for de forholdsmæssige kommunetal korrigeres, sådan at der – efter meddelelse af de første 10.000 opholdstilladelser – fremadrettet fordeles efter en anden model, som alene tager udgangspunkt i kommunernes procentvise andel af den samlede danske befolkning på baggrund af indbyggertal. Styrelsens brev er vedlagt som bilag 1. Københavns Kommune har efter den nye beregningsmodel fået tildelt en kvote på 1.097 fordrevne ukrainere svarende til 11 pct. af landstallet. Fastsættelsen af det konkrete antal personer, som kommunen skal modtage, tager udgangspunkt i en fordeling af 10.000 personer.

Udlændingestyrelsen har overfor Københavns Kommune oplyst, at fordelingen af fordrevne fra Ukraine sker ud fra partier af 10.000 meddelte opholdstilladelser. Af det første parti er Københavns Kommune blevet tildelt en kvote på 557 personer jf. styrelsen udmelding den 18. marts 2022. Udlændingestyrelsen skønner, at de første 10.000 opholdstilladelser er meddelt omkring den 25. april 2022. Herefter vil Københavns Kommunes tildelte kvote være 1.097 personer pr. 10.000 meddelte opholdstilladelser jf. tabel 1.

Tabel 1. Forventede udvikling i Københavns Kommunes kvote

Samlet antal opholdstilladelser for DK

Kvote til Københavns Kommune pr. 10.000 opholdstilladelser

Akkumuleret antal fordrevne personer fra Ukraine til Københavns Kommune

10.000

557

557

20.000

1.097

1.654

30.000

1.097

2.751

40.000

1.097

3.848

50.000

1.097

4.945

Note: Fremskrivningen forudsætter at Københavns Kommunes kvote fortsat følger
Udlændingestyrelsens nye beregningsmodel.

Derudover opfordrer Udlændingestyrelsen til, at kommuner, som ønsker at modtage flere personer omfattet af særloven end dem, der følger af den nye beregningsmodel, giver meddelelse til styrelsen herom senest den 29. april kl.12.00. Styrelsen anmoder om, at eventuelle ønsker så vidt muligt angives i det konkrete antal personer, der ønskes modtaget for hver 10.000 personer, der fordeles i medfør af den nye beregningsmodel.

Særlov

Den 17. marts trådte særloven Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine i kraft. Med loven tilvejebringes en særlig og midlertidig opholdstilladelse for personer, der som følge af krigen er fordrevet fra Ukraine. Som udgangspunkt vil opholdstilladelser meddelt efter lovforslaget have en varighed frem til den 17. marts 2024 med mulighed for forlængelse.

Ifølge loven overtager kommunerne ansvaret for de personer, der forventeligt tildeles opholdstilladelse efter lovforslaget. Herefter vil de være omfattet af ret til kommunale tilbud som undervisning og dagtilbud og omfattet af serviceloven mv. på lige fod med øvrige personer med opholdstilladelse i landet. Herudover vil integrationsloven gælde for opholdstilladelser givet under særloven. Det betyder, at personer under særloven vil få tilbudt et program efter integrationsloven, hvis ikke de er i arbejde. De vil dermed modtage beskæftigelsesindsats og danskuddannelse, hvilket kan være med til at hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet. Samlet set må dette forventes at medføre en væsentlig meropgave for Københavns Kommune i 2022.

Med særloven skal de fordrevne ukrainere tildeles opholdstilladelse, hvilket sker i regi af Udlændingestyrelsen. Af loven fremgår det videre, at borgerne har processuelt ophold, når de har ansøgt om opholdstilladelse og afventer svar fra Udlændingestyrelsen. Det fremgår også, at borgeren har ret til ydelser fra Udlængestyrelsen, hvis de indkvarterer sig på et asylcenter. På den baggrund er det fremadrettet udgangspunktet, at nytilkomne fordrevne ukrainere henvises til asylcentre og tilbydes hjælp i statslig regi, indtil opholdstilladelsen er givet og vedkommende er visiteret til Københavns Kommune.

Forlængelse af aktstykke om kost og logi

Aktstykke 232 om forlængelse af kommuners adgang til at tilbyde fordrevne fra Ukraine kost og logi blev tiltrådt den 4. april 2022. Hermed har kommunerne frem til ikrafttrædelsen af den forventede lovændring lovhjemmel til at tilbyde kost og logi til fordrevne ukrainere. Kompensationen til kommunerne under ét er baseret på 500 kr. pr. plads pr. dag. Herefter opgøres de samlede kommunale udgifter for kommunerne under ét, som forventeligt vil blive udmøntet med bloktilskudsnøglen. Bloktilskudsnøglen er lidt over 10 pct. for Københavns Kommune.

Af loven fremgår det også, at borgerne har processuelt ophold, når de har ansøgt om opholdstilladelse og afventer svar fra Udlændingestyrelsen. Her har borgerne også ret til ydelser fra Udlængestyrelsen, hvis de indkvarterer sig på et asylcenter.

Bekendtgørelse om adgang til ydelser efter sundhedsloven for personer, der er fordrevet fra Ukraine

Sundhedsministeriet har offentliggjort bekendtgørelse om adgang til ydelser efter sundhedsloven for personer, der er fordrevet fra Ukraine. Bekendtgørelsen betyder, at ukrainere allerede fra ansøgningstidspunktet har ret til nødvendige sundhedsmæssige ydelser. Bekendtgørelsen trådte i kraft onsdag den 13. april 2022.

Løsning

Københavns Kommune har pr. 14. april 2022 fået visiteret 548 fordrevne fra Ukraine og har herudover over 800 akut indkvarteret på Ottiliahus i Valby, Højdevangen på Amager og på CabInn Hotel. Udlændingestyrelsen udmeldte tirsdag den 12. april en fordeling af fordrevne ukrainere til kommunerne, der tager udgangspunkt i en ny beregningsmodel. Københavns Kommune har efter den nye beregningsmodel fået tildelt en kvote på 1.097 fordrevne ukrainere. Fastsættelsen af det konkrete antal personer, som kommunen skal modtage, tager udgangspunkt i en fordeling af 10.000 personer.

Modtagelse af flere flygtninge end Københavns kvote forudsætter, at der er tilstrækkelig kapacitet i kommunen. Der skal være mulighed for boligplacering, at tilbyde undervisning, dagtilbud og give adgang til ydelser under serviceloven. Modtagelse af flere flygtninge vil desuden medføre øget ressourcetræk på tværs af forvaltningerne.

Det er på nuværende tidspunkt anbefalingen, at Københavns Kommune ikke tager flygtninge udover den beregnede kvote. Dels henset til, at København pt. har over 800 fordrevne ukrainere, der tilbydes akut kost og logi, hvilket presser kommunens nuværende kapacitet.

Og dels fordi Københavns Kommune fremadrettet kan forvente at blive tildelt en kvote på 1.097 fordrevne pr. 10.000 meddelte opholdstilladelser. Derudover er muligheden for at kunne boligplacere på nuværende tidspunkt usikker, ligesom kapaciteten til at tilbyde øvrige kommunale ydelser er ved at blive tilpasset. Endelig er kompensation for kommunernes udgifter til håndtering af fordrevne ukrainere med opholdstilladelse fortsat usikker, se nedenfor. På den baggrund vil det være forbundet med øget økonomisk risiko, at København påtager sig flere flygtninge end tildelt med kvoten.

Økonomi

Regeringen og KL indgik den 11. marts 2022 aftale om kommunernes håndtering af fordrevne ukrainere, hvor det fremgår, at man er enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter, også i forhold til serviceområderne, for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. Hertil har finansministeren overfor KL understreget, at regeringen er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

Med Økonomiaftalen forventes kommunernes kompensation således at være kendt, og på den baggrund gøres der status på udgifter til fordrevne ukrainere med kommunens halvårsregnskab. Hertil bemærkes, at det ikke må forventes, at kommunerne sanktioneres i regnskab i 2022 på baggrund af merudgifter til fordrevne ukrainere. Eventuelt finansieringsbehov kan herefter indgå i forhandlingerne om budget 2023.

Videre proces

Et eventuelt ønske om at modtage flere fordrevne fra Ukraine skal fremsendes til Udlændingestyrelsen senest den 29. april 2022 kl.12.00. Efter modtagelsen af evt. ønsker fra kommunerne vil Udlændingestyrelsen udmelde nye forholdsmæssige kommunetal, som tager højde for eventuelle indkomne kommuneønsker. Da Borgerrepræsentationen først samles den 5. maj 2022 og dermed ikke kan træffe beslutning om eventuelle ønsker før svarfristen, sendes svaret til Udlændingestyrelsen pba. Økonomiudvalgets beslutning med forbehold for, at Borgerrepræsentationen godkender den 5. maj 2022.

 

Marianne Becker Andersen / Lars Ethelberg Nielsen

 

Oversigt over politisk behandling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

  1. at Udlændingestyrelsens udmelding om Københavns Kommunes kvote på 1.097 fordrevne fra Ukraine tages til efterretning.

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 19. april 2022

 

Indstillingen blev taget til efterretning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiforvaltningen bemærker, at regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter sfa. ukrainske fordrevne for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. Hertil har finansministeren overfor KL understreget, at regeringen er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine. Hertil bemærkes, at det ikke må forventes, at kommunerne sanktioneres i regnskab i 2022 på baggrund af merudgifter til fordrevne ukrainere. Eventuelt finansieringsbehov kan herefter indgå i forhandlingerne om budget 2023.

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen, afholdes inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Enhedslisten, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Partierne har noteret sig, at det ikke forventes, at de enkelte kommuner sanktionernes i regnskab 2022 på baggrund af merudgifter til fordrevne ukrainere”.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Enhedslisten, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Venstre videreførte følgende protokolbemærkning fra Økonomiudvalget:

”Partierne har noteret sig, at det ikke forventes, at de enkelte kommuner sanktionernes i regnskab 2022 på baggrund af merudgifter til fordrevne ukrainere”.

Til top